Ansvarlige investeringer

SpareBank 1 Østlandet skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, med en bærekraftig forvaltning. 

Bankens investeringsvirksomhet følger norske lover og regler. Banken holder en portefølje av obligasjoner for likviditetsformål. Det er lovregulert hvilke typer investeringer som kan inngå i en slik portefølje. I all vesentlighet består porteføljen av investeringer i stat- og statsgaranterte papirer, obligasjoner med fortrinnsrett og norske og nordiske kommuner. Ut over dette kan banken investere i finansforetak og norsk industri.

Banken har i tillegg en liten portefølje bestående av aksjeinvesteringer, hovedsakelig i Norge:

Finansielle plasseringer:
- Kortsiktige eller langsiktige plasseringer med det mål å gi best mulig avkastning.

Strategiske plasseringer:
- Plasseringer for å bidra til vekst og utvikling i markedsområdet.
- Strategiske eierandeler i forhold til bankvirksomheten.

I bankens strategier for likviditet og markedsrisiko står det at alle investeringene skal utøves på en slik måte at de oppfyller krav og regelverk knyttet til samfunnsansvar iht. konsernets «strategi for samfunnsengasjement». Dette betyr at banken ikke investerer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk, pornografi, antipersonellminer eller klasevåpen, eller i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet. Videre skal banken ikke investere i selskaper som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid og barnearbeid. Bankens investeringer skal heller ikke bidra til alvorlig miljøskade eller korrupsjon.

Se bankens strategi for samfunnsansvar