Etikk

SpareBank 1 Østlandets virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Bankens ansatte skal kjennetegnes ved at de har høy etisk standard. 

De ansatte skal være kompetente, tillitvekkende, ærlige og redelige. I all omgang med omgivelsene skal det utøves nødvendig profesjonell distanse.

Verdiskapingen skal skje i tråd med god rådgivningsskikk, og innenfor rammer hvor den enkelte ansatte ikke må bryte etiske retningslinjer for å tilfredsstille økonomiske målsettinger.

SpareBank 1 Østlandet har etiske retningslinjer som sist ble revidert i 2016. Retningslinjene omfatter bankens styremedlemmer og alle konsernets datterselskaper. Konsernets etiske retningslinjer beskriver blant annet hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon. Banken har også rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og sikkerhetsbrudd.

Gjennomgang og drøfting av de etiske retningslinjene er en del av det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyansatte. Finansielle rådgivere og kundekonsulenter i personmarkedsdivisjonen har autorisasjoner og godkjenninger som innebærer årlig vedlikehold av kunnskap på etikkområdet. I tillegg gjennomgår investeringsrådgivere og meglere årlig etikkoppdatering i forbindelse med Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

Alle ansatte i konsernet må årlig bekrefte at de har gjennomgått og forstått innholdet i de etiske retningslinjene. Slik sikrer banken at etikk, habilitet, lojalitet, antikorrupsjon og integritet står på dagsorden. I tillegg gjennomfører banken en årlig etikkuke som involverer ansatte i hele organisasjonen og sikrer forankring av de etiske retningslinjene. Ulike temaer belyses, eksempelvis antikorrupsjon, etiske dilemmaer, lojalitet/integritet og organisasjonskultur. I løpet av etikkuka er det foredrag, aktiviteter og diskusjoner både på sentralt og lokalt nivå.

Se bankens etiske retningslinjer

Se policy for anti-korrupsjon