Ansvarlig forvaltning hos fondsleverandører

SpareBank 1 Østlandet tilbyr verdipapirfond gjennom flere tredjepartsleverandører. Etikk og miljø blir vurdert ved valg av fondsleverandører og formell godkjenning av det enkelte fondsprodukt. Både bankens og de ulike leverandørenes retningslinjer for samfunnsansvar og ansvarlige investeringer legges til grunn, og fondsleverandøren må kunne dokumentere at det enkelte fondsproduktet som tilbys forvaltes ansvarlig. Med ansvarlig forvaltning menes risiko knyttet til miljø, sosiale forhold/menneskerettigheter og eierstyring. (ESG-risiko=Environmental, Social and Governance.)

De fleste av bankens fondsleverandører har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), alternativt har de godt dokumenterte ESG-policyer og beskrivelser hvordan policy ivaretas og følges opp.  De fleste har enten egne dedikerte ressurser for å følge opp ESG-risiko, og/eller en kombinasjon av egne og tilknyttede agenter/konsulenter som for eksempel Sustainalytics.  SpareBank 1 Østlandet har periodiske gjennomganger med leverandørene der blant annet samfunnsansvar blir fulgt opp. SpareBank 1 Østlandet har også et eierskap i Odin. Odin følges derfor opp både som et datterselskap, etter våre Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen (pdf) og i tillegg som leverandør av fondsprodukter til våre kunder. 

Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)
Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond (pdf)


Våre fondsleverandører og deres retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer og bærekraft som vi også stiller oss bak:

Odin
Har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
Les mer
Les mer om ODINS investeringsfilosofi og ESG-policy her

Alfred Berg
Alfred Bergs kriterier for samfunnsansvarlige investeringer inkluderer BNP Paribas Investment Partners ESG policy, som er basert på FNs Global Compact-prinsipper. Alfred Berg samarbeider med det Londonbaserte screeningselskapet MSCI ESG, som bistår Alfred Berg i den dypere etiske granskningen av selskapet.
Les mer

Schroders
Har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), CDP (Carbon Disclosure Project), Financial Reporting Council og Corporate Leaders Group on Climate Change. Medlem av Dow Jones Sustainability Indices.
Les mer

Skagen
Er tilsluttet FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).
Les mer

DNB
DNB støtter og deltar i en rekke globale initiativer og internasjonale retningslinjer som handler om samfunnsansvar.
Les mer

Pareto Asset Management
Har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
Les mer