Kreditt

  

Kreditt til bedriftsmarkedet

SpareBank 1 Østlandet ønsker å være det foretrukne finanshuset og profesjonell tilbyder av kreditt til gode bedriftskunder i alle bransjer i vårt virkeområde på Østlandet. Kunder vi har et etablert kundeforhold til kan vi også følge med finansiering av prosjekter i andre geografiske områder.  

Gode kredittvurderinger utgjør basisen i bankens samfunnsansvar. Hensikten er å skape verdier for den regionen som banken er en del av. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene, gjør bankens ledelse vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko, baserer seg på et langsiktig samfunnsperspektiv. Alle som arbeider innenfor kredittområdet skal følge konsernets etiske retningslinjer og habilitetsregler.

Banken gir hovedsakelig lån til selskaper som driver virksomhet i vårt markedsområde på Østlandet. Vi er normalt ikke direkte involvert i utlån utenfor landets grenser. Det skal utvises stor varsomhet med å gi kreditt til bedrifter som inngår i uoversiktlige eller kompliserte eierstrukturer som SpareBank 1 Østlandet ikke finner velbegrunnet, eller til bedrifter hvor selskapsoppbyggingen i vesentlig grad vanskeliggjør vurdering av risikoen i engasjementet. 

Gruvedrift, kull, olje og gass er utenfor vårt forretningsområde.


Bærekraft i vår kredittpolicy

Banken gir ikke kreditt til:

  • Kunder som har opptrådt uredelig ovenfor banken, eller det er kjent at har opptrådt uredelig overfor andre aktører, eller hvor det er kjent er/har vært involvert i kriminell virksomhet herunder brudd på korrupsjons- og hvitvaskingsreglene. (Kredittpolicy privatmarked.)
  • Selskaper hvor vi kjenner til at enten personene bak selskapet, styret og/eller ledelsen, har vært involvert i aktivitet tilknyttet mulig hvitvasking og/eller forretningsvirksomhet som har medført konkurskarantene eller strafferettslige reaksjoner knyttet til næringsvirksomhet. (Kredittpolicy bedriftsmarked.)
  • Kunder vi er kjent med at driver virksomhet i strid med bankens egne- og anerkjente standarder for etisk bærekraftig virksomhet. Dette gjelder for eksempel skatteunndragelser, særlig negativ klimapåvirkning, selskaper som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid og barnearbeid, selskaper som produserer antipersonellminer eller klasevåpen, eller i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet, korrupsjon og virksomhet som truer biologisk mangfold. Bankens holdning til etisk bærekraftig virksomhet er nærmere beskrevet på bankens intranett og i Strategi for samfunnsengasjement. (Kredittpolicy bedriftsmarked.)
  • Kunder som gjennom sin virksomhet utfordrer gjeldende lover og forskrifter, offentlig pålagte miljøkrav, ikke har nødvendig godkjenning fra offentlig myndigheter eller på andre måter driver virksomhet som strider mot allmennhetens oppfatning av god etisk atferd. (Kredittpolicy privatmarked.)