Miljø og klima

SpareBank 1 Østlandet skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere. I eget hus arbeider vi kontinuerlig for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon.

SpareBank 1 Østlandet skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper. Du finner våre retningslinjer innen miljø og klima her.

Vi har hovedfokus på miljø og klima i vår kjernevirksomhet, som er utlån av penger til kunder og plassering av kundenes penger.

Til privatkunder tilbyr vi grønt boliglån til de som eier, eller skal kjøpe en bolig med energimerke A og B, eller bedre. Vi tilbyr også grønt energilån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet har en svært gunstig rente til folk som velger miljøvennlige løsninger, enten de skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

På bedriftsmarked ønsker banken å stimulere til grønn forretningsutvikling. Vi tilbyr grønt landbrukslån til bønder som vil installere solcelleanlegg på gården. Vi har også som mål å øke andelen selskaper som bidrar til økt bruk av fornybar energi. Se mer i våre retningslinjer for bedriftsmarkedet.

SpareBank 1 Østlandet driver ikke egen verdipapirfondsforvaltning, men distribuerer verdipapirfond fra andre fondsforvaltere. Se hvilke krav og forventninger vi har til miljø og klima hos fondsforvalterne her.


Digitalisering reduserer miljøbelastningen

Den digitale utviklingen bidrar sterkt til at vi kan arbeide kontinuerlig med å gi kundene gode og effektive digitale løsninger. Digitale produkter og tjenester reduserer belastningen på miljøet. Boliglån på nett, mobilbank, Vipps, videomøter, SMS-tjenester og elektronisk distribusjon av brev og publikasjoner er tiltak som reduserer transportbehov og papirforbruk. Nyhetsformidling foregår nå elektronisk på nettsidene NTB Kommunikasjon og via bankens nyhetssenter

Energi- og klimaregnskap

SpareBank 1 Østlandet utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av  «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. Regnskapet tar for seg forbruk som fører til klimagassutslipp som for eksempel reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Ved å gjøre denne kartleggingen identifiserer banken hvilke kilder som påvirker det ytre miljø, og vi kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem.

SpareBank 1 Østlandets klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år.

Her er bankens klimaregnskap (en integrert del av årsrapporten).

Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet er miljøfyrtårnsertifisert og følger de forpliktelsene som ligger i
sertifiseringsordningen. Det betyr at vi rapporterer eget energiforbruk og klimautslipp hver vår til stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, transport, energiforbruk, utslipp og estetikk. Hva er miljøfyrtårnsertifisering?

Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan en virksomhet sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at den jobber
systematisk og dokumentert med miljø. En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til at virksomheten driver mer miljøvennlig og får en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk
arbeid med miljøtiltak.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no