Hvordan forvaltes pensjonen din?

Når du sparer til pensjon kan pengene dine forvaltes på ulike måter. Du bør velge den forvaltningen og spareprofilen som passer best for deg. 

Forvaltningsalternativer - trygg avkastning for en bærekraftig fremtid

For innskuddspensjon og pensjonssparing med investeringsvalg kan du velge mellom tre forvaltningsalternativer; aktiv uavhengig-, svanemerket- og indeksforvaltning. Alle tre er spesialtilpasset for langsiktig pensjonssparing og følger beste bærekrafts prosess innenfor sin forvaltningskategori. Alle har nulltoleranse for ulovlige aktiviteter og ekskluderer biologiske og kjemiske våpen, antipersonell miner, klasevåpen og kjernefysiske våpen. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår med respekt for alle grunnleggende og internasjonalt anerkjente traktater og erklæringer.
 • Investerer fremtidsrettet sammen med lokale spesialister og bransjeeksperter over hele verden.
 • Forvalterne har et bevisst forhold til verdsettelse og hvordan verdiene endrer seg under forskjellige markedsforhold, som også gir gode muligheter for raskere innhenting etter markedsfall.
 • Hensynet til bærekraft er naturlig integrert og ivaretas gjennom kunnskapsbasert utvelgelse, fremtidsrettet eierstyring og aktiv dialog med klare forventninger til bedriftene i porteføljen.
 • Tillater investeringer i små og store selskaper med behov for omstilling og med en troverdig plan for økt bærekraftig virksomhet.
 • Tillater mindre investeringer i eiendom og unoterte aksjer (Private Equity) for å ta del i en bredere verdiskapning og i fremtidsrettet, bærekraftig energi og infrastruktur.
 • Målet er å levere høyere avkastning enn indeksforvaltning, noe denne forvaltningen også har oppnådd siden oppstart for mer enn 20 år siden.

Les mer om aktiv forvaltning og bærekraft (pdf)

 • Den svanemerkede forvaltningen benytter samme forvaltningsmetodikk som indeksforvaltning, og har dermed samme kostnadsnivå og ellers mange av de samme egenskapene.
 • Bærekraft ivaretas gjennom en utvidet eksklusjonsliste hvor blant annet investering i all fossil energi (olje, gass og kull) samt bedrifter som assosieres med våpen-, tobakk- alkohol- og spillindustrien utelukkes. Avsetninger knyttet til uførhet blir forvaltet i vår kollektivportefølje som følger våre retningslinjer for ansvarlige investeringer
 • Målet er å levere avkastning lik gjennom-snittet av selskaper som rangeres høyt på ulike kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse (ESG), og vil avvike fra indeksforvaltning.

Les mer om svanemerket forvaltning og bærekraft (pdf)

 • Indeksforvaltning kalles ofte passiv forvaltning, fordi man har som mål å kopiere markedsavkastningen så billig som mulig.
 • Det er normalt de største bedriftene i markedet som man får en eierandel i gjennom indeksfond.
 • Bærekraft ivaretas gjennom en eksklusjonsliste, basert på Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet).
 • Tillater mindre investeringer i eiendom.
 • Målet er å levere avkastning lik gjennomsnittet i markedet, f.eks. det globale aksjemarkedet dersom man sparer i et globalt aksjefond.

Les mer om indeksforvaltning og bærekraft (pdf)

Hvordan settes sparingen din sammen?

Når du starter sparingen din hos oss gjør vi det enkelt for deg. Du blir anbefalte vår alderstilpassede spareprofil. Dersom du ønsker en annen spareprofil tilbyr vi fem forskjellige spareprofiler med aksjefondsandel fra 0 % til 100 %.

Det er forbundet med høyere svingningsrisiko å spare i aksjer enn i renter. Men pensjonssparing handler ikke bare om svingningsrisiko eller volatilitet. Det handler også om risiko for å miste fremtidig kjøpekraft. Måler man over lengre perioder har aksjer historisk sett gitt høyere avkastning enn renter. For å høste den meravkastning som sparing i aksjer kan gi, forutsettes det at tidshorisonten på pensjonssparingen er lang.

Når du er ung med mange års sparing foran deg er det særlig viktig at du har nok aksjer i din pensjonsprofil. Når du nærmer deg pensjonsalder er de fleste tjent med å vekte ned andelen aksjer.

 

Hvilke spareprofiler kan jeg velge mellom når jeg sparer til pensjon?

Når du starter sparingen din hos oss gjør vi det enkelt for deg ved å anbefale vår alderstilpassede spareprofil. Det betyr at sparingen tilpasses alderen din, og at du tar mindre risiko jo eldre du blir – andelen aksjer reduseres, og andelen rentefond økes. Dette tilbudet gjelder for alle våre forvaltningsalternativer (aktiv, indeks eller svanemerket). 

Et sentralt poeng med nedtrapping er ikke å selge seg ned i aksjer og kjøpe renter, men å kjøpe inn aksjene til en forsiktig pensjonsbeholdning så tidlig som mulig. Dette for å maksimere lengden man eier aksjer og dermed øke sannsynligheten for god pensjon til lav risiko. 

 

Alternative spareprofiler

Hvis du ikke ønsker alderstilpasset profil, kan du selv velge fordelingen mellom aksjer og renter/eiendom. Dette kan du endre på i nettbanken eller mobilbanken. Totalt tilbyr vi fem forskjellige spareprofiler med aksjefondsandel fra 0 % til 100 %. Du kan bytte spareprofil uten skattemessige konsekvenser.

For å redusere risiko for store svingninger i beløpet som er oppspart til pensjon er profilen i de fire spareprofilene aksjer, offensiv, moderat og forsiktig konstruert slik at aksjeandelen gradvis reduseres siste 10 årene før avtalt utbetalingsstart.

Dersom du ikke ønsker nedtrapping er det likevel mulig å overstyre nedtrappingsplanen enten ved å velge en annen profil eller ved å velge bort nedtrappingen. Dette gjør du i nettbanken og mobilbanken, eller i Min pensjon om du ikke er bankkunde i SpareBank 1.

 

I spareprofilen aksjer investeres alle sparepengene dine i aksjer. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av høy avkastning, og som er villig til å ta høy risiko. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

I spareprofilen offensiv investeres sparepengene dine i både aksjer og renter. Totalt investeres 75 % aksjer og 25 % renter. Spareprofilen passer for deg som er opptatt av avkastning og er villig til å ta en del risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

I spareprofilen moderat investere sparepengene dine i både aksjer og renter. Totalt investeres 50 % aksjer og 50 % renter. Denne spareprofilen passer for deg som er opptatt av trygghet og avkastning, men tåler noe risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

I spareprofilen forsiktig investeres sparepengene dine i både aksjer og renter. Totalt investeres 25 % aksjer og 75 % renter. Denne spareprofilen passer for deg som er opptatt av trygghet og ønsker lav risiko.

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

I spareprofilen renter investeres alle sparepengene dine i renter. Dette er spareprofilen for deg som er opptatt av trygghet og forutsigbarhet, og ønsker en så lav svingningsrisiko som mulig. 

Rentefond består av om lag 5 % eiendom. Dette gjelder ikke Svanemerket forvaltning. 

Slik jobber vi med ansvarlig forvaltning

Vår visjon - trygg avkastning for en bærekraftig fremtid i henhold til FNs bærekraftsmål og 1,5 -gradersmålet i Paris-avtalen. Vi forplikter oss til å gjøre det vi kan for å støtte oppunder disse målene og opplever ikke at det er en interessekonflikt mellom ansvarlig forvaltning og finansavkastning på lang sikt. 

Investerer i eiendom og norsk fornybar energi

For å gi deg best mulig pensjon, inkluderer vi eiendom og norsk fornybar energi i pensjonssparingen. Har du aktiv uavhengig forvaltning vil en andel av pensjonssparingen investeres i eiendom og unoterte aksjer. For deg som har indeksforvaltning vil en andel investeres i eiendom.

Investering i eiendom
Fra 1. desember 2021 inkluderte vi våre gjeldfrie næringseiendommer i pensjonssparingen. Tidligere har pensjonsprodukter med investeringsvalg vært sammensatt av aksjer og renter.

SpareBank 1 Forsikring har eid og forvaltet næringseiendom i snart 40 år. Eiendommene utgjør ca 150 000 kvadratmeter fordelt på 12 sentralt plasserte bygg i Oslo. Eiendom har høyere forventet avkastning enn renter, og utgjør ca. 5 % av rente-andelen i spareprofiler med aktiv-, indeks- og miks forvaltning. Dette skal bidra til å sikre en god og stabil avkastning uten at risikoen i profilene vil påvirkes vesentlig.

Investering i norsk fornybar energi – unoterte aksjer
Den aktive aksjeprofilen har i over 20 år investert i børsnoterte aksjer i Norge og globalt via verdipapirfond. Fra 2022 er dette utvidet til å omfatte en liten andel unoterte aksjer, eller såkalt «private equity-fond». I første omgang investerer vi i ett nytt fond satt opp av HitecVision, som er ett av Norges fremste miljø innen området. Fondet heter HitecVision New energy fund og foreløpig skal det investeres ca 500 mill. kr, som vil si ca 2 % av midlene i profilen. I planene inngår ulike initiativ for å bidra med ren ny energi, herunder flytende havvind, hydrogen, energieffektivisering, batterikapasitet samt fangst og lagring av CO2, såkalt CCS (Carbon capture and storage).

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss