• Banken ønsker å dele ut kundeutbytte og gi litt tilbake i stedet for å beholde disse pengene eller dele dem ut i gaver. Dette har blant annet bakgrunn i bankens nye eierstruktur. Den vanlige gaveutdelingen i gamle Hedmark fylke er videreført av bankens største eier, Sparebankstiftelsen Hedmark.

    Bakgrunnen for at banken deler ut kundeutbytte
    SpareBank 1 Østlandet gikk på børs 13. juni 2017. Nå kan kundene også kjøpe egenkapitalbevis (EK-bevis) og bli medeiere i banken. Egenkapitalbevis er sparebankenes svar på aksjer. Etter børsnoteringen har banken som mål å betale 50 prosent av overskuddet i utbytte til EK-beviseierne.

    Enkelt sagt kan man si at en sparebank skiller seg fra aksjeselskaper ved at egenkapitalen består både av EK-eiernes kapital og den selveiende kapitalen (den bankeide kapitalen). Begge disse eierklassene skal motta forholdsvis like mye i utbytte. Det er utbyttet til den selveiende kapitalen banken nå vil dele ut til kundene. 

    Sparebanker skiller seg fra forretningsbanker ved at de både har egenkapital som eies av vanlige eiere slik som i et aksjeselskap, og egenkapital som er selveiende og eies av banken. Den selveiende egenkapitalen er unik for sparebanker og det er utbyttet til denne kapitalen som banken deler ut til kundene. Bankens utbytte til kundene er forholdsmessig like stort som utbyttet til de som eier egenkapitalbevis.