Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

FNs nye miljøinitiativ Principles for Responsible Banking ble lansert i New York i går kveld norsk tid. Formålet med de nye prinsippene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. SpareBank 1 SMN er en av fem norske banker som er med på dette globale initiativet.

Bærekraft klode FN prinsipper ansvarlig bankdrift

- Verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene innen 2050. Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet. Derfor er klimaendringer og den risikoen disse representerer en viktig sak for SpareBank 1 SMN. Som en ansvarlig bank ønsker vi å være en pådriver og tilrettelegger for den nødvendige overgangen til et lavutslippssamfunn, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN.

Konkrete forpliktelser

Prinsippene angir den globale standarden for hva det betyr å være en ansvarlig bank, og vil sikre at bankene skaper verdier for både aksjonærene og samfunnet. Dette er det første globale rammeverket som styrer integrasjonen av bærekraft over alle forretningsområder i en bank, fra strategi til operativ drift.

Ved å undertegne prinsippene vil bankene forplikte seg til å rapportere om bankenes positive og negative virkninger på blant annet klimaet. Bankene forplikter seg til å sette konkrete mål for å håndtere de viktigste negative
klimakonsekvensene, og oppskalere positive virkninger. På denne måten kan bankene bidra til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål.

Seks prinsipper

Her er de seks prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet som bankene forplikter seg til:

  1. Samordning: Vi vil samordne forretningsstrategien vår for å være konsekvent med og bidra til enkeltmenneskers behov og samfunnets mål, slik det er uttrykt i bærekraftmålene, Parisavtalen og relevante nasjonale og regionale rammeverk. Vi vil rette innsatsen vår mot områdene der vi har størst innvirkning. 
  2. Innvirkning: Vi vil kontinuerlig øke den positive innvirkningen, redusere den negative innvirkningen og håndtere risikoen for mennesker og miljø som følger av våre aktiviteter, produkter og tjenester.  
  3. Kunder: Vi jobber med kundene våre på ansvarlig vis for å oppfordre til bærekraftig praksis og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper økt velstand for dagens og fremtidige generasjoner. 
  4. Interessenter: Vi vil proaktivt og på ansvarlig vis konsultere, involvere og inngå
    samarbeidsavtaler med relevante interessenter for å oppnå samfunnets mål. 
  5. Forretningsetiske forhold og målsetting: Vi vil implementere disse prinsippene gjennom effektiv forretningsetisk styring og en ansvarlig bankkultur som viser våre ambisjoner og ansvarlighet ved å sette offentlige mål som er relatert til områdene der vi har størst innvirkning. 
  6. Åpenhet og ansvarlighet: Med jevne mellomrom gjennom går vi vår
    individuelle og den samlede implementeringen av disse prinsippene, og vi vil være åpne om og ta ansvar for positive og negative innvirkninger og vårt bidrag til samfunnets mål. 

Her er den fullstendige versjonen av prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet.

Bærekraftig bank

Siden 2017 har SpareBank 1 SMN støttet FNs arbeid med bærekraft gjennom å slutte opp om UN Global Compact. Gjennom dette forplikter banken seg til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor menneskerettigheter, arbeidstageres rettigheter, miljø og antikorrupsjon.

SpareBank 1 SMN ønsker å bidra til samfunnets verdiskaping gjennom ansvarlig bankdrift som gir tillit hos folket. Les mer om hva vi gjør innen bærekraft her.

Trondheim, 23. september 2019

 

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:

Bærekraftansvarlig Jan-Eilert Nilsen tlf 948 35 463
Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }