Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Onsdag 10. februar 2021 kl. 09.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbeviseierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til pandemien er det avtalt med leder av representantskapet og leder av valgkomiteen å avholde møtet digitalt.

På valg er 8 medlemmer for 4 år og 5 varamedlemmer for 4 år.

Representantskapet består i alt av 32 medlemmer og 30 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbeviseierne 12 medlemmer og 10 varamedlemmer.  Det vises til vedtektenes kapittel 3.  

Se valgkomiteens innstilling.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.  

I forbindelse med møtet vil det bli en presentasjon av foreløpig regnskap for 2020 v/konsernsjef Jan-Frode Janson, samt en gjennomgang av hvordan SpareBank 1 SMN oppfattes i aksjemarkedet v/analytiker Nils Christian Øyen fra SpareBank 1 Markets. 

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet digitalt eller avgi fullmakt. Last ned fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje på mail til admsekr@smn.no, innen fredag 5. februar 2021 kl. 16.00.

Før møtet vil praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen via Teams bli sendt ut per mail til de som er påmeldt. Det utbetales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet.  

Møtet avholdes på norsk.