Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN (MING).


Eierandelskapital

SpareBank 1 SMN hadde ved utgangen av 2018 en egenkapitalbeviskapital på 2 597 millioner kroner fordelt på 129 836 443 egenkapitalbevis hvert pålydende 20 kroner. Banken hadde per årsskiftet en egenbeholdning på 620 egenkapitalbevis.

Nøkkeltall om egenkapitalbevis for de siste ti årene finner du i årsrapporten for 2018.

Utbyttepolitikk

Lov og forskrift om egenkapitalbevis som trådte i kraft 1. juli 2009 innebærer at egenkapitalbevis i sparebanker i større grad enn tidligere er sammenlignbare med aksjer. Regelverket medfører økt likebehandling av de ulike eiergrupperingene i sparebanker og minimerer i stor grad tidligere utfordringer tilknyttet utvanning av egenkapitalbeviseierne ved betaling av kontantutbytte.

Som følge av den endrede lovgivning ble følgende utbyttepolitikk fastsatt i desember 2009:

  • SpareBank 1 SMN sitt mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.
  • Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom eierkapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen (tidligere sparebankens fond) i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.
  • SpareBank 1 SMN legger til grunn at om lag halvparten av eierkapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at om lag halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse. Dette forutsatt at soliditeten er på et tilfredsstillende nivå. Ved fastsettelse av utbyttet blir det tatt hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon, eksterne rammebetingelser og behov for kjernekapital.

Investorpolitikk

Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise investorpresentasjoner og børsmeldinger. Det avholdes også regelmessig presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer. 

Eierforhold

SpareBank 1 SMN har som mål å få til en god likviditet i egenkapitalbevisene og oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt norske og utenlandske
institusjoner. 

Antall eiere er i løpet av 2018 økt med 583 til 9 371. Bankens 20 største eiere kontrollerte 36 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31. desember 2018, og det ble omsatt 47 millioner egenkapitalbevis MING ved Oslo Børs i 2018.

Andelen egenkapitalbevis eid av investorer i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane utgjør 16,8 prosent, øvrige norske investorer utgjør 46,1 prosent og andel eiet av utenlandske eiere 37,1 prosent. Antall utenlandske eiere utgjør 3,9 prosent av samlet antall eiere per 31. desember 2018. 

Se de største eierne av egenkapitalbevis

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag). Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset per 31. desember i inntektsåret.

Analytikerdekning

Se analytikere og meglerhus


Bankens vedtekter

Se bankens vedtekter her