Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapets oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Medlemmer 2016

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.


Innskytervalg

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til representantskapet, såkalt innskytervalg. Er du kunde i SpareBank 1 SMN og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.