Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Representantskapets oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Representantskapsmøter

Her finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter.


Medlemmer 2019

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra det offentlige.


Innskytervalg

Hvert annet år avholdes det valg av medlemmer til representantskapet, såkalt innskytervalg. Er du kunde i SpareBank 1 SMN og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.