Finansiell informasjon


Kjernevirksomheten til SpareBank 1 SR‑Bank er å oppnå verdiskaping gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko.


Konsernet bruker derfor betydelige ressurser på å vedlikeholde og videreutvikle risikostyringssystemer og -prosesser i tråd med ledende internasjonal praksis.

Risiko- og kapitalstyringen i SpareBank 1 SR-Bank skal skape finansiell- og strategiske merverdi gjennom:

  • Å ha en god risikokultur som kjennetegnes av høy bevissthet om risikostyringen og konsernets verdigrunnlag
  • Å ha en god forståelse av hvilke risikoer som driver inntjening og tap
  • I størst mulig grad prise aktiviteter og produkter i tråd med underliggende risiko 
  • Å ha en tilstrekkelig soliditet ut fra valgt risikoprofil, og samtidig tilstrebe en optimal kapitalanvendelse på de ulike forretningsområdene
  • Å utnytte diversifiseringseffekter
  • Å unngå at enkelthendelser skal kunne skade konsernets finansielle stilling i alvorlig grad.