Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 Nord-Norge utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Låneprogram og prospekter

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet, og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN samarbeider om et internasjonalt låneprogram EMTN - Euro Medium Term Note Programme (EMTN). Dette forenkler bankenes kapitalinnhenting i internasjonale markeder, da man benytter standardiserte avtaler ved slike innlån.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen, som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.