Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 Nord-Norge utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal til enhver tid overholde regulatoriske minimumsnivå til forsvarlig likviditetsstyring.

Låneprogram og prospekter

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet, og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 SMN samarbeider om et internasjonalt låneprogram - Euro Medium Term Note (EMTN). Dette forenkler bankenes kapitalinnhenting i internasjonale markeder, da man benytter standardiserte avtaler ved slike innlån.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen, som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.