Representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser

Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra vår største eier - det nordnorske samfunnet.

 


Se også