Representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Nå kan du foreslå kandidater!

Nå er det tid for innskytervalg til representantskapet og
valgkomiteen ønsker innspill til gode kandidater blant kundene våre. Innskytere er kunder av banken som har hatt 2500 kroner på konto hos SpareBank 1 Nord-Norge de siste seks månedene.

De som er med i representantskapet får verdifull erfaring og viser engasjement, noe som er viktig for enhver utdanning og cv. Og ikke minst blir medlemmene kjent med folk og skaper seg et nettverk.

Alle innskytere er valgbare og har stemmerett ved valget. I år er det tre faste medlemmer på valg og to varamedlemmer. Både medlemmer og varamedlemmer velges for fire år.

Du kan foreslå deg selv eller nominere noen andre inntil 27. oktober. Valgkomiteen behandler alle forslagene og utarbeider innstilling. Innstillingen legges ut på snn.no 22. november 2019, sammen med regelverket som er aktuelt. Selve valget foregår elektronisk i hele uke 50.

De som nomineres må være spurt om de ønsker å bli nominert. Ved forslag må fullt navn, adresse, fødselsår og yrkestittel opplyses.

Les også: Charlotte mener erfaringen fra representantskapet har vært uvurderlig.Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser


Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra vår største eier - det nordnorske samfunnet.

 


Se også