Ledelse og styrende organer

Representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Hvem skal sitte i vårt øverste organ? Vi ønsker ditt forslag.

Vet du noen som kan gjøre en god jobb i vårt øverste organ? Nå jakter vi gode kandidater som kan sitte i vårt representantskap. Forslag kan sendes inn fram til 12. desember 2016.

Hvem kan foreslås som representant?

De som foreslås må være over 18 år og innskytere hos oss, det betyr at de må ha hatt et innskudd i SpareBank 1 Nord-Norge på minst 2 500 kroner siste seks måneder. Selve valget foregår i januar, hvor det velges tre faste medlemmer og seks varamedlemmer for fire år. I tillegg er det suppleringsvalg av ett medlem, som har to år igjen av valgperioden.

Om representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. Representantskapet har 40 medlemmer og 26 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbeviseiere og ansatte.

Hvordan skjer valget?

Over 120.000 av våre personkunder kan stemme elektronisk i januar. Kravet er at de har er over 18 år og har hatt minst 2 500 kroner i innskudd de siste seks månedene.

Valglisten innstilles av valgkomiteen og publiseres på snn.no senest to uker før valget.

Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling

Det er samtidig innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Se mer informasjon om dette på stiftelsens nettside.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser


Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra vår største eier - det nordnorske samfunnet.

 


Innskytervalg

Som kunde i landsdelsbanken har du stemmerett i det som heter innskytervalget. På denne måten har du som kunde innflytelse i bankens øverste organ - representantskapet. Det er organisert over både bankens ledelse og hovedstyre. 

Innskytervalget skjer i januar hvert år og alle myndige kunder i banken som de siste seks månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner kan avgi sin stemme.


Se også