Representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser


Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra vår største eier - det nordnorske samfunnet.

 


Innskytervalg

Som kunde i landsdelsbanken har du stemmerett i det som heter innskytervalget. På denne måten har du som kunde innflytelse i bankens øverste organ - representantskapet. Det er organisert over både bankens ledelse og hovedstyre. 

Innskytervalget skjer i januar hvert år og alle myndige kunder i banken som de siste seks månedene har hatt et innskudd på minst 2.500 kroner kan avgi sin stemme.


Se også