Representantskapet

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Innskytervalg
Representantskapets valgkomite har gått gjennom alle forslagene og har innstilt følgende kandidater til valg: 
 1. Charlotte Ringkjøb
 2. Johanne Marie Olaussen
 3. Odd Levy Harjo
 4. Henning A. P. Bråten
 5. Gro Martih Karlsen
 6. Geir Knutsen
 7. Martin Grønnslett
 8. Erlend Olsen
 9. Maria Utsi
 10. Kirsti Lervoll

Valget foregår elektronisk i uke 50. Alle bankens innskytere som de siste seks måneder før offentliggjøring av valget har hatt en innskudd på 2 500 kroner eller mer, kan avgi stemme.Oppgaver

 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser


Medlemmer

Representantskapet består av egenkapitalbeviseiere, kunder, ansatte og representanter fra vår største eier - det nordnorske samfunnet.

 


Se også