Virksomhetsstyring

Kundevalg 2023

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Kundevalg - Slik stemmer du

  1. Logg inn i vårt elektroniske valglokale med BankID.
  2. Følg komiteens innstilling eller velg kandidater selv fra ditt valgdistrikt.
  3. Avgi stemme. Du kan kun stemme på valglisten som gjelder for ditt valgdistrikt.

Valget avholdes fra 30. januar til og med 6. februar.

Hvem kan stemme?

Alle som stemmer ved valget må være kunder i banken og oppfylle disse kravene:

  • Bo eller ha sitt virke i ett av bankens tre valgdistriker (Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland og Oslo/Akershus).
  • Ha innskudd i banken på minst 2500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene.
  • Må være over 18 år.

Ingen kan stemme mer enn to ganger, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for en annen innskyter. Det er fastsatt i bankens vedtekter hvem som kan avgi stemme ved valget til representantskapet.

Om valget

Valget vil foregå elektronisk i perioden 30. januar til og med 6. februar. Valgkomiteen har på bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger utarbeidet en valgliste for hvert valgdistrikt.

Valgperioden er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer. Det skal i år velges sju medlemmer og sju varamedlemmer fordelt på de tre valgdistriktene. Se hvem som er på valg her.

Bankens representantskap

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet består av kunder, offentlig valgte, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Sammen er de med å avgjøre viktige saker som blant annet; føre tilsyn, utstede fullmakter og velge medlemmer til bankens styre.

Les mer om bankens representantskap

Se valgte medlemmer og varamedlemmer


Valg til Sparebankstiftelsens generalforsamling

I 2023 vil det også avholdes innskytervalg til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hedmark. Mer informasjon om dette finner du på deres nettside.

Har du spørsmål om valget?

Ta kontakt på valg@sb1ostlandet.no.