Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Hvem skal sitte i bankens øverste organ? Vi ønsker ditt forslag.

Vet du om noen av bankens kunder som kan gjøre en god jobb i bankens øverste organ? Nå jakter vi på gode kandidater til bankens representantskap.
Frist for å sende inn forslag er 8. januar 2019.


Hvem kan foreslås?

Personen som foreslås må være kunde i banken, over 18 år eller representere en kunde som er et foretak, forening mv. Kunden må ha hatt en innskudd i banken på minst 2500 kroner i de siste 6 måneder og bo, arbeide eller ha sitt forretningssted i Hedmark, Oppland eller Oslo/Akershus. Kravet til å bo, arbeide eller ha forretningssted i en av disse fylkene framgår av bankens vedtekter. 

Valgperioder er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer.

Se nye valgdistrikter og hvem som er på valg i 2019.


Om valget

Selve valget vil foregå i februar 2018. Valgkomiteen utarbeider på bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger en valgliste som sammen med annen relevant informasjon legges ut på bankens nettsider senest 2 uker før valget.


Om representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har 40 medlemmer: 

 • 14 fra kundene (innskyterne)
 • 4 offentlig valgte (Hedmark fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte
 

Representantskapets oppgaver

 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge leder/nestleder i representantskapet
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer