Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Vedtak i representantskapet
25. mars 2021

Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet avholdt sitt årlige møte i koronavennlig form på Teams. Representantskapet vedtok blant annet årsregnskapet for 2020, disponeringen av årets overskudd, herunder utbytte til eierne, kundeutbytte, avsetning til gaver, fullmakt til kapitalforhøyelse og valg av nye styremedlemmer.

Bankens øverste organ

Kundene velger annethvert år medlemmer til bankens øverste organ, representantskapet. Forrige valg ble gjennomført i februar 2021.

Det ble valgt representanter (medlemmer og varamedlemmer) fra valgdistriktene; Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland, Oslo/Akershus.

Valget ble avholdt i perioden 8.- 15. februar.

Om representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har 40 medlemmer og varamedlemmer: 

 • 14 fra kundene (innskyterne)
 • 4 offentlig valgte (Innlandet fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte

Representantskapets oppgaver

 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge leder/nestleder i representantskapet
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer

Hvem kan stemme?

Bankens representantskap

Det er fastsatt i bankens vedtekter hvem som kan avgi stemme ved valget til representantskapet. 

Alle som foreslår kandidater og avgir stemme ved valget må være kunder i banken, og oppfylle disse kravene:

 • bo eller ha sitt virke i ett av bankens tre valgdistrikter.
 • ha innskudd i banken på minst 2500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene
 • må være myndig

Bare myndig person har rett til å stemme - på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Hvem kan velges?

De som kan velges inn i representantskapet fra kundene må være over 18 år eller representere en kunde som er et foretak, forening mv. Vedkommende må ha hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner i de siste 6 måneder og bo, arbeide eller ha sitt forretningssted i bankens valgdistrikter. Valgdistriktene er Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland og Oslo/Akershus. Kravet til å bo, arbeide eller ha forretningssted i en av disse fylkene framgår av bankens vedtekter.

Valgperioden er 4 år for medlemmer og 4 år for varamedlemmer.

Om valget

Selve valget foregår i februar og valgkomiteen utarbeider på bakgrunn av innkomne forslag og vurderinger en valgliste som sammen med annen relevant informasjon legges ut på bankens nettsider i forkant av valget.

Protokoller fra representantskapsmøter