Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Representantskapsmøte 2022

Møte for representantskapet til SpareBank 1 Østlandet ble avholdt tirsdag 29. mars 2022 i bankens lokaler på Hamar. 

Saksdokumenter 

Årsrapport

 

 

Kundenes valg av medlemmer

Kundene velger annethvert år medlemmer til bankens øverste organ, representantskapet. Forrige valg ble gjennomført i februar 2021.

Det ble valgt representanter (medlemmer og varamedlemmer) fra valgdistriktene; Østerdalen/Glåmdalen, Hedmarken/Oppland, Oslo/Akershus.

Om representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet har 40 medlemmer og varamedlemmer: 

 • 14 fra kundene (innskyterne)
 • 4 offentlig valgte (Innlandet fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte

Representantskapets oppgaver

 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge leder/nestleder i representantskapet
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer