Virksomhetsstyring

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis

Valgmøte for eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet (SPOL) avholdes onsdag 16. februar 2022 klokken 12.00. På grunn av Covid-19 vil møtet avholdes digitalt i Microsoft Teams. 

See english version

 

 

 

Program:

·      Orientering om bankens regnskap for 2021 v/ adm. direktør Richard Heiberg

·     Valg av medlemmer/varamedlemmer fra egenkapitalbeviseierne til bankens representantskap

På valg i år fra egenkapitalbeviseierne er 3 medlemmer og 3 varamedlemmer med valgperiode 4 år. Se valgkomiteens innstilling her

Før møtet vil praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen via Teams bli sendt på mail til de som er påmeldt. Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.


Informasjon og påmelding

Bestemmelser om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til representantskapet finnes i vedtektenes §3-1 og §3-4.

Personlig innkalling sendes egenkapitalbeviseierne. Valgkomiteens innstilling finner du her

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet har 40 medlemmer og 40 varamedlemmer. De representerer kunder, offentlig valgte, egenkapitalbeviseiere og ansatte. Av disse er 12 medlemmer og 12 varamedlemmer egenkapitalbeviseiervalgt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen på tidspunktet for valgmøtet. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet digitalt eller avgi fullmakt.

De egenkapitalbeviseierne som ønsker å delta i møtet og har stemmerett ved valget, bes sende inn vedlagte skjema med påmelding i utfylt stand.

Påmelding eller fullmakt må være returnert og mottatt av banken senest innen mandag 14. februar 2022 kl. 12.00.   Skjemaet kan sendes elektronisk via vår nettside: www.sb1ostlandet.no/valg, pr post eller på e-post til valg@sb1ostlandet.no


Før møtet vil praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen via Teams bli sendt på mail til de som er påmeldt. Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.