Bærekraft og samfunnsansvar

Arbeidsforhold

SpareBank 1 Østlandets virksomhet foregår i Norge og er dermed underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. SpareBank 1 Østlandet tar i sin virksomhet hensyn til arbeidstaker- og menneskerettigheter og grunnleggende sosiale behov. Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører.  

Banken skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for alle medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. I tillegg til faglig utvikling og utfordringer ønsker banken gjennom fokus på sunn livsstil, aktive grupper i bedriftsidrettslaget og utvidet årlig helsekontroll å bidra til god helse, økt trivsel og høy motivasjon. Finanshuset legger til rette for at balansen mellom jobb, hjem og fritid oppleves som god.

SpareBank 1 Østlandet søker i alle sammenhenger å unngå diskriminering. Banken skal ha et arbeidsmiljø preget av mangfold, respekt og omtanke, der diskriminering og trakassering ikke tolereres. Konsernet legger til rette for medarbeidere som på grunn av sykdom, redusert arbeidsevne eller andre årsaker må ha tilpasninger av arbeidsplass og arbeidsinnhold.

SpareBank 1 Østlandet er i IA-bedrift og arbeider systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværet i banken har jevnt over vært lavt i flere år. I samarbeid med NAV tar banken imot arbeidstakere som har behov for arbeidstrening.


Likestilling

SpareBank 1 Østlandet søker balanse i kjønnsfordelingen i ulike roller på alle nivåer i organisasjonen og legger til rette for likestilling gjennom løpende personalforvaltning og utviklingstiltak.

Administrerende direktørs ledergruppe består av tre kvinner og sju menn. Bankens styre består av fire kvinner og fire menn, mens bankens representantskap består av 18 kvinner og 22 menn.

Lønn fastsettes for alle medarbeidere på grunnlag av stillingsinnhold, kompleksitet, ansvar og oppnådde resultater. Det gjennomføres årlige, individuelle vurderinger.

Styret vedtok i 2016 en ny godtgjøringsordning for hele konsernet, herunder hovedprinsipper for lønnsdannelse og lønnsfastsettelse. Alle ansatte skal ha lik mulighet til lønnsmessig utvikling og lokale lønnstillegg skjer i utgangspunktet ut fra en vurdering av individuelle prestasjoner og bidrag til kollektiv resultatoppnåelse over tid. Banken har ingen bonusordninger eller særskilte incentivordninger for ledere.