SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond

Vi ønsker å motivere til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø.

Små planter.

Kartleggingstilskudd for sirkulærøkonomi i 2024

For å nå klimamålene og begrense global oppvarming må det legges om til en sirkulær økonomi. Derfor støtter vi virksomheter som vil kartlegge hvilke sirkulærøkonomiske tiltak de kan gjøre i sin bedrift.

Om støtteordningen

 • Bedrifter, lag og foreninger i vårt markedsområde kan søke støtte til å kartlegge hva de kan gjøre for å legge om til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. 
 • Støtten går til en rapport som kartlegger mulige tiltak for omlegging til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell og dermed også kutt i klimagassutslipp.

Søknadsperioden er avsluttet.

Til deg som skal søke

Søknadskriterier

 • Kartleggingsarbeidet skal gjøres av profesjonelle fagkonsulenter. De du henter tilbud fra må kunne vise til kompetanse og erfaring med rådgivning innen grønn omstilling for din sektor.
 • Søknaden må ha med pristilbud for kartleggingen.

Søkeren skal:

 • Være en bedrift, lag eller forening som er registrert i Brønnøysund med et organisasjonsnummer. 
 • Ha ryddig økonomi og organisering. 
 • Være lokalisert innen bankens markedsområde i Innlandet, Oslo og Akershus.

Krav til kartleggingen og rapporten

 • Arbeidet skal dokumenteres i form av en sluttrapport der resultatet av kartleggingen oppsummeres.
 • Rapporten skal vise potensialet for omlegging til en sirkulærøkonomiske aktiviteter, økonomiske konsekvenser for bedriften samt forslag til mulige tiltak.
 • Rapporten skal sendes til SpareBank 1 Østlandet, som kan bruke deler av rapportens innhold etter nærmere avtale. 

Tiltak som er i strid med våre retningslinjer for bærekraft vil ikke bli vurdert. Det samme gjelder religiøse eller politiske formål, eller oppgaver som i hovedsak ligger inn under det offentlige.

Midlene skal gå til kartlegging og kan ikke brukes på ordinær drift som lønn, husleie, strømutgifter og lignende.

Har du spørsmål? Send en epost til oss

 

Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi slik: 
“I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

På Miljødirektoratets nettsider finner du mer informasjon om sirkulærøkonomi


ost-talentstipend-padler

Slik søker du støtte

I søknadsperioden kan du sende en søknad ved å fylle ut et eget skjema på denne siden. 

Søknadsperioden er avsluttet.

Kreativ Catering fikk SpareBank 1 Østlandets bærekraftspris 2023

Vi ønsker å stimulere bedrifter til bærekraftig nyskaping og utvikling. Derfor har banken etablert en bærekraftpris på 100 000 kroner med egne tildelingskriterier. I 2023 fikk bedriften Kreativ Catering prisen på 100 000 kroner for sitt arbeid med sirkulærøkonomi i hele verdikjeden. 


Les dette før du søker støtte fra bærekraftsfondet 

 • Bedrifter, lag og foreninger i vårt markedsområde; Innlandet, Oslo og Akershus, kan søke støtte fra fondet til å kartlegge hva de kan gjøre for å legge om til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. 

  Her kan du se hvor banken er geografisk til stede.

  Søkerne må være registrert i foretaksregisteret. Se nedenfor hva det ikke gis støtte til.

 • Bedrifter, lag og foreninger kan søke om støtte til å kartlegge hva de kan gjøre for å legge om til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell.

  Støtten går til en rapport som kartlegger mulige tiltak for omlegging til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell og dermed også kutt i klimagassutslipp. Denne skal gi en oversikt over mulige tiltak for omlegging til en sirkulærøkonomisk drift. Rapporten skal også inneholde et estimat over utslippsreduksjonen omleggingen gir, samt en oversikt over økonomiske konsekvenser for bedriften. Målet er at bedriften står bedre rustet til å møte kravene og gripe mulighetene den grønne omstillingen gir.

  Bærekraftsfondet støtter kun tiltak eller prosjekter der banken er geografisk til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. 

 • Fondet innvilger ikke støtte til:
  • Drift av næringsvirksomhet, kommersielle aktører og lovpålagte offentlige oppgaver.
   (Jfr. Finansforetakslovens § 10-7.)
  • Formål i strid med god forretningsskikk.
  • Miljøskadelige formål.
  • Religiøse eller politiske formål.
  • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet.
  • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering.
  • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.
  • Forskning. For Hedmark henviser vi her til Sparebankstiftelsen Hedmark.
  • Prosjekter som gjennomføres i utlandet.

   

 • Med profesjonell fagkonsulent menes en fagarbeider som kan vise til opplæring og kompetanse for å kunne gjennomføre kartleggingsarbeidet. Selskapet du innhenter tilbud fra må kunne dokumentere at de innehar nødvendig kompetanse for å påta seg oppdraget.

 • For å søke må du fylle ut et eget søknadsskjema. Du finner lenke til skjemaet på nettsiden ovenfor i søknadsperioden. Vi tar ikke imot søknader som er sendt på e-post eller i posten.

 • Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.

 • Det er ingen øvre grense for hvor stort beløp du kan søke om.

 • Ja, du kan laste opp vedlegg med både dokumenter, bilder og video i søknadsskjemaet.

 • Du får en bekreftelse på e-post når vi har mottatt søknaden din.

 • Du får svar på søknaden din innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

 • Vi utbetaler støtten ved oppstartstidspunktet for prosjektet, under forutsetning av at hele prosjektet er bekreftet finansiert.

  Dersom midlene fra bærekraftsfondet inngår som en delfinansiering av et prosjekt, vil vi be om å se tilsagn på resten av finansieringen fra andre aktører/finansieringskilder. 

   

 • Tildelinger hvor prosjektet ikke er igangsatt to år etter tildelingen, blir trukket tilbake om ikke annet er avtalt. Blir gaven trukket tilbake kan du søke på nytt.

 • Alle som har mottatt støtte fra bærekraftsfondet må sende inn en rapport når prosjektet er gjennomført. Etter endt prosjektperiode vil du få en e-post fra oss der du må fylle ut en sluttrapport. Rapporten skal vise at prosjektet ble gjennomført slik det ble beskrevet i søknaden. Er det avvik i forhold til søknaden, må banken informeres om dette. Vesentlige avvik kan resultere i at støtten blir trukket tilbake. 

 • Nei, vi støtter kun prosjekter som befinner seg geografisk der banken er til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. På kartet nedenfor ser du hvor vi er til stede.

 • Det finnes mange sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet og deler årlig ut betydelige beløp som skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark.

  Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og driver i hovedsak sitt allmennyttige arbeid i dette området. Du finner en oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }