Gaver og spons

SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond

Vi ønsker å motivere til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø.

Om bærekraftsfondet

Vi lanserte i 2022 et helt nytt bærekraftsfond. Ved oppstarten var fondet på 10 mill. kroner, og det vil årlig bli tilført midler. Fondet retter seg mot lag og foreninger som ønsker å gjennomføre bærekraftsprosjekter. Bidragene fra fondet skal gå til allmennyttige formål.

Vi støtter gjerne tiltak med en bærekraftprofil som:

 • Utvikler arenaer for samhandling og kunnskapsdeling om klima- og miljøspørsmål.
 • Øker barn og unges ferdigheter og lærelyst.

Vi ønsker å støtte prosjekter som har bærekraftsverdi over tid, engasjerer mange i lokalmiljøet, skaper aktivitet og bidrar til dugnadsånd. Fondet støtter fortrinnsvis prosjekter som kan gi langvarig nytte. 

For at prosjektene skal vurderes som bærekraftige må de ha en positiv påvirkning på klima og miljø. Prosjektet eller tiltaket kan for eksempel ha til hensikt å løse en utfordring eller være en nyskaping.

Fondet kan unntaksvis også støtte sosiale og økonomiske bærekraftprosjekter eller tiltak.

Sirkula IKS får SpareBank 1 Østlandets bærekraftspris 2022

I konkurranse med over 50 andre kandidater stakk selskapet Sirkula IKS av gårde med årets pris på 100 000 kroner for sin unike satsing på gjenbruk. 


Slik søker du støtte

I søknadsperioden kan du sende en søknad ved å fylle ut et eget skjema på denne siden. 

Søknadsperiode for 2023 blir kunngjort senere.


Bærekraftspris til næringslivet

Vi ønsker å stimulere bedrifter til bærekraftig nyskaping, utvikling og entreprenørskap.

Derfor har vi etablert en bærekraftpris på 100 000 kroner med egne tildelingskriterier.

Det er nå stengt for nominasjoner i 2022, og vinneren er kåret.

Les om prisvinneren Sirkula IKS her!

Les dette før du søker støtte 

 • Lag, foreninger og organisasjoner kan søke støtte fra fondet. Vi støtter prosjekter eller tiltak som befinner seg geografisk der banken er til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. 

  Søkerne må være registrert i foretaksregisteret. Se nedenfor hva det ikke gis støtte til.

 • Fondet er i hovedsak avgrenset til klima- og miljøspørsmål, men kan unntaksvis også støtte sosiale og økonomiske bærekraftprosjekter eller tiltak.

  Fondsmidlene skal gå til små og store lokale bærekraftformål, men kan også benyttes til større regionale bærekraftprosjekter. Målet er å nå barn og unge samt bredden i befolkningen. 

  Bærekraftsfondet støtter kun tiltak eller prosjekter der banken er geografisk til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. 

 • Fondet innvilger ikke støtte til:
  • Drift av næringsvirksomhet, kommersielle aktører og lovpålagte offentlige oppgaver. 
  • Formål i strid med god forretningsskikk.
  • Miljøskadelige formål.
  • Religiøse eller politiske formål.
  • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet.
  • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering.
  • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.
  • Forskning. For Hedmark henviser vi her til Sparebankstiftelsen Hedmark.
  • Prosjekter som gjennomføres i utlandet.
 • For å søke må du fylle ut et eget søknadsskjema. Du finner lenke til skjemaet på nettsiden ovenfor i søknadsperioden. Vi tar ikke imot søknader som er sendt på e-post eller i posten.

 • Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.

 • Vi har ingen nedre eller øvre grense for beløp. Søker bestemmer selv hvilket beløp de ønsker å søke om avhengig av prosjektets størrelse. Fondet vil sjelden fullfinansiere prosjekter, og søker bør ha en plan for øvrig finansiering når søknaden sendes inn.

  Dersom midlene fra bærekraftsfondet inngår som en delfinansiering av et prosjekt, vil vi be å se tilsagn på resten av finansieringen fra andre aktører/finansieringskilder. Vi utbetaler støtten ved oppstartstidspunktet for prosjektet, under forutsetning av at hele prosjektet er bekreftet finansiert.

 • Ja, du kan laste opp vedlegg med både dokumenter, bilder og video i søknadsskjemaet.

 • Du får en bekreftelse på e-post når vi har mottatt søknaden din.

 • Du får svar på søknaden din innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

 • Vi utbetaler støtten ved oppstartstidspunktet for prosjektet, under forutsetning av at hele prosjektet er bekreftet finansiert.

  Dersom midlene fra bærekraftsfondet inngår som en delfinansiering av et prosjekt, vil vi be om å se tilsagn på resten av finansieringen fra andre aktører/finansieringskilder. 

   

 • Tildelinger hvor prosjektet ikke er igangsatt to år etter tildelingen, blir trukket tilbake om ikke annet er avtalt. Blir gaven trukket tilbake kan du søke på nytt.

 • Alle som har mottatt støtte fra bærekraftsfondet må sende inn en rapport når prosjektet er gjennomført. Etter endt prosjektperiode vil du få en e-post fra oss der du må fylle ut en sluttrapport. Rapporten skal vise at prosjektet ble gjennomført slik det ble beskrevet i søknaden. Er det avvik i forhold til søknaden, må banken informeres om dette. Vesentlige avvik kan resultere i at støtten blir trukket tilbake. 

 • Nei, vi støtter kun prosjekter som befinner seg geografisk der banken er til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. På kartet nedenfor ser du hvor vi er til stede.

  SB1O_INNLANDET_VIKEN_OSL_KART_2020-02.svg
 • Det finnes mange sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet og deler årlig ut betydelige beløp som skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark.

  Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og driver i hovedsak sitt allmennyttige arbeid i dette området. Du finner en oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.