SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond

Vi ønsker å motivere til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø.

 Bidragene fra fondet skal gå til allmennyttige formål.

Om støtte fra bærekraftsfondet

For å nå klimamålene og begrense global oppvarming må det legges om til en sirkulær økonomi. Mange bedrifter lurer på hvordan de skal få dette til. Derfor støtter vi virksomheter som ønsker å kartlegge hvordan en slik omlegging kan gjøres.

Kartleggingstilskudd for sirkulærøkonomi i 2023

 • Bedrifter, lag og foreninger i vårt markedsområde kan søke støtte til å kartlegge hva de kan gjøre for å legge om til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. 
 • Støtten går til en rapport som kartlegger mulige tiltak for omlegging til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell og dermed også kutt i klimagassutslipp.
 • Støtten kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene for kartleggingsarbeidet, begrenset opp til 100 000 kroner per virksomhet. 

Søknadsperiode blir kunngjort senere.

Søknadskriterier

 • Kartleggingsarbeidet skal gjøres av profesjonelle fagkonsulenter. De du henter tilbud fra må kunne vise til kompetanse og erfaring med rådgivning innen sirkulærøkonomi.
 • Søknaden må ha med pristilbud for kartleggingen eller foreslått avtale mellom partene.

Søkeren skal:

 • Være en bedrift, lag eller forening som er registrert i Brønnøysund med et organisasjonsnummer. 
 • Ha ryddig økonomi og organisering.
 • Være lokalisert innen bankens markedsområde, i fylkene Innlandet, Oslo og Akershus.

Tiltak som er i strid med bankens Retningslinjer for bærekraft vil ikke bli vurdert. Det samme gjelder religiøse eller politiske formål, eller oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.

Midlene skal gå til kartlegging og kan ikke brukes på ordinær drift som lønn, husleie, strømutgifter og lignende. 

Krav til kartleggingen og rapporten

 • Arbeidet skal dokumenteres i form av en sluttrapport der resultatet av kartleggingen oppsummeres.
 • Rapporten skal vise potensialet for omlegging til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell, samt forslag på mulige tiltak.

Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi slik: 
“I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

Her finner du noen filmer som forklarer sirkulærøkonomi


Slik søker du støtte

I søknadsperioden kan du sende en søknad ved å fylle ut et eget skjema på denne siden. 

Søknadsperiode for 2023 blir kunngjort senere.

Sirkula IKS fikk SpareBank 1 Østlandets bærekraftspris 2022

Vi ønsker å stimulere bedrifter til bærekraftig nyskaping og utvikling. Derfor har banken etablert en bærekraftpris på 100 000 kroner med egne tildelingskriterier. I 2022 stakk selskapet Sirkula IKS av gårde med prisen på 100 000 kroner for sin unike satsing på gjenbruk. 

Les dette før du søker støtte fra bærekraftsfondet 

 • Bedrifter, lag og foreninger i vårt markedsområde; Innlandet, Oslo og gamle Akershus, kan søke støtte fra fondet til å kartlegge hva de kan gjøre for å legge om til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell. 

  Her kan du se hvor banken er geografisk til stede.

  Søkerne må være registrert i foretaksregisteret. Se nedenfor hva det ikke gis støtte til.

 • Bedrifter, lag og foreninger kan søke om støtte til å kartlegge hva de kan gjøre for å legge om til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell.

  Støtten går til en rapport som kartlegger mulige tiltak for omlegging til en sirkulærøkonomisk forretningsmodell og dermed også kutt i klimagassutslipp. Denne skal gi en oversikt over mulige tiltak for omlegging til en sirkulærøkonomisk drift. Rapporten skal også inneholde et estimat over utslippsreduksjonen omleggingen gir, samt en oversikt over økonomiske konsekvenser for bedriften. Målet er at bedriften står bedre rustet til å møte kravene og gripe mulighetene den grønne omstillingen gir.

  Støtten kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene for kartleggingsarbeidet, begrenset oppad til 100.000 kroner per bedrift/organisasjon.

  Bærekraftsfondet støtter kun tiltak eller prosjekter der banken er geografisk til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. 

 • Fondet innvilger ikke støtte til:
  • Drift av næringsvirksomhet, kommersielle aktører og lovpålagte offentlige oppgaver. 
  • Formål i strid med god forretningsskikk.
  • Miljøskadelige formål.
  • Religiøse eller politiske formål.
  • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet.
  • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering.
  • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige.
  • Forskning. For Hedmark henviser vi her til Sparebankstiftelsen Hedmark.
  • Prosjekter som gjennomføres i utlandet.
 • For å søke må du fylle ut et eget søknadsskjema. Du finner lenke til skjemaet på nettsiden ovenfor i søknadsperioden. Vi tar ikke imot søknader som er sendt på e-post eller i posten.

 • Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.

 • Støtten kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene for kartleggingsarbeidet, begrenset oppad til 100.000 kroner per bedrift/organisasjon.

 • Ja, du kan laste opp vedlegg med både dokumenter, bilder og video i søknadsskjemaet.

 • Du får en bekreftelse på e-post når vi har mottatt søknaden din.

 • Du får svar på søknaden din innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

 • Vi utbetaler støtten ved oppstartstidspunktet for prosjektet, under forutsetning av at hele prosjektet er bekreftet finansiert.

  Dersom midlene fra bærekraftsfondet inngår som en delfinansiering av et prosjekt, vil vi be om å se tilsagn på resten av finansieringen fra andre aktører/finansieringskilder. 

   

 • Tildelinger hvor prosjektet ikke er igangsatt to år etter tildelingen, blir trukket tilbake om ikke annet er avtalt. Blir gaven trukket tilbake kan du søke på nytt.

 • Alle som har mottatt støtte fra bærekraftsfondet må sende inn en rapport når prosjektet er gjennomført. Etter endt prosjektperiode vil du få en e-post fra oss der du må fylle ut en sluttrapport. Rapporten skal vise at prosjektet ble gjennomført slik det ble beskrevet i søknaden. Er det avvik i forhold til søknaden, må banken informeres om dette. Vesentlige avvik kan resultere i at støtten blir trukket tilbake. 

 • Nei, vi støtter kun prosjekter som befinner seg geografisk der banken er til stede i Innlandet, Oslo og Akershus. På kartet nedenfor ser du hvor vi er til stede.

 • Det finnes mange sparebankstiftelser som bidrar med midler til sine opprinnelsesområder rundt om i landet. Sparebankstiftelsen Hedmark er største eier i SpareBank 1 Østlandet og deler årlig ut betydelige beløp som skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark.

  Sparebankstiftelsene har sin historiske forankring fra én eller flere kommuner (eventuelt fylke), og driver i hovedsak sitt allmennyttige arbeid i dette området. Du finner en oversikt over sparebanker og sparebankstiftelser i Norge på nettsidene til Sparebankforeningen.