Økonomisk kriminalitet

SpareBank 1 Østlandet arbeider systematisk med å avdekke og bekjempe økonomisk kriminalitet. 

Kort-pc-betale-Mastercard-ung-ost

Økt grad av organisert og grensekryssende kriminalitet har endret trusselbildet også for økonomisk kriminalitet. Hvitvasking, svindel og svindelforsøk mot bankens kunder blir mer avansert og utbredt år for år.

Vi jobber kontinuerlig for å bidra til at bankens produkter og tjenester ikke benyttes til kriminell aktivitet. Våre styringssystemer evalueres og oppdateres for å tilpasses det til rådende risikobildet. I tillegg gjennomfører banken løpende kontroller på ulike nivåer, fra internkontroll i forretningsområdene, via løpende transaksjonsovervåkning, til kontroller utført av compliance-avdelingen.

Åpenhet og gjennomsiktighet

Vi oppfordrer til mest mulig åpenhet og gjennomsiktighet i all økonomisk aktivitet, innenfor gjeldende lover og regler. Vi forventer av oss selv og våre kunder at man er åpen om eierskap, investeringer, skatteinnbetaling, forretningsforbindelser, nasjonal og internasjonal lobbyvirksomhet, etc. Banken har for øvrig ikke lobbyvirksomhet knyttet til internasjonale forhold.

Ved mistanke om økonomisk kriminalitet skal man alltid bidra til full åpenhet fra selskapet og medvirkning til etterforskning av forholdet. 

Virksomhetsstyring
Eierstyring og selskapsledelse
Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)

Hvitvasking og terrorfinansiering

Hvitvasking er å enten plassere, tildekke og/eller integrere midler fra/til et straffbart forhold. I bank er det enklest å oppdage aktiviteten i plasseringsfasen ved å fange opp mistenkelige transaksjoner. Terrorfinansiering dekker både det å samle inn, skaffe til veie eller motta midler til å finansiere terrorhandlinger. Banken er underlagt regler om hvitvasking og terrorfinansiering samt myndighetsrapportering. I den forbindelse får våre medarbeidere løpende opplæring i å bekjempe denne type kriminalitet. Oppdateringer om endringer i kriminalitetsbildet hva angår økonomisk kriminalitet, er implementert fortløpende.

Retningslinjer for intern kontroll og kommunikasjon i medhold av hvitvaskingslovens regler

Datakriminalitet

I dag blir mange store bedrifter utsatt for datakriminalitet som virusangrep, hacking og andre typer IKT-svindel. Banken har forebyggende antivirusprogrammer både internt og som vi anbefaler til kunder med nettbank og mobilbank. For å forebygge at bankens nettverk kan bli angrepet, deltar vi regelmessig i øvelser sammen med andre alliansebanker.

Interne misligheter og korrupsjon

Interne misligheter og korrupsjon inngår i etiske retningslinjer.

Banken har også en egen policy for anti-korrupsjon.