Initiativer vi støtter

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra.

SpareBank 1 Østlandet har identifisert sju mål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Målene representerer områder der banken kan være med og gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning samt redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er integrert i vårt daglige arbeid.

Video: Slik jobber vi med bærekraftsmålene

Se og hør våre medarbeidere fortelle hvordan vi jobber med å levere på de sju bærekraftsmålene som er spesielt relevante for vår virksomhet.

Påvirkningsanalyse bærekraft
- ansvarlig bankdrift

Da vi signerte FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet, forpliktet vi oss til å tilpasse vår virksomhet til målene i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål. Bankene som har signert FN-prinsippene må også gjennomføre en påvirkningsanalyse.

I arbeidet med analysen har vi brukt et nytt analyseverktøy utviklet av FN, som skal gi finansnæringen bedre oversikt over sin positive og negative påvirkning på ulike samfunns- og bærekraftstemaer.

FNs Global Compact

Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet har vært medlem siden 2017.

Vi støtter Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør vårt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI).

I 2019 ble «The Principles for Responsible Banking» offisielt lansert. SpareBank 1 Østlandet var første norske bank til å signere prinsippene. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. 

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet - Framdrift første år
Spørreskjema (på engelsk)

FNs klimaforpliktelse for banker

SpareBank 1 Østlandet har signert FNs miljøprograms finansielle initiativ (UNEP FI) sitt «Collective Commitment to Climate Action» - CCCA. Dette innebærer at banken tar tydelige skritt mot å tilpasse virksomheten til de internasjonale klimamålene.

Se vår rapportering til CCCA (på engelsk), ett år etter at vi signerte klimaforpliktelsene.

Net Zero Banking Alliance - mål om nullutslipp innen 2050

Vi er én av de første bankene verden over som har sluttet seg til et nytt klimainitiativ for banker i FN-regi - Net Zero Banking Alliance. – Vi oppfordrer andre norske banker til å signere initiativet om klimanøytralitet innen 2050, sier vår konsernsjef Richard Heiberg og leder for bærekraft, Karoline Bakka Hjertø.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

SpareBank 1 Østlandet har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2008. Miljøfyrtårn er et norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan en virksomhet sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at den jobber systematisk og dokumentert med miljø.

En Miljøfyrtårn-sertifisering bidrar til at virksomheten driver mer miljøvennlig og får en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no