Initiativer vi støtter

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig framtid. Målene skal nås innen 2030. For å få til dette må alle land og næringsaktører bidra.

SpareBank 1 Østlandet har identifisert sju mål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Målene representerer områder der banken kan være med og gjøre en forskjell, både ved å forsterke vår positive påvirkning samt redusere vår negative på mennesker, miljø og samfunn.

FNs Global Compact

Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

SpareBank 1 Østlandet støtter Global Compacts ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør sitt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.

FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. Derfor støtter vi «The Principles for Responsible Banking», hvor målet er at bankene skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

Prinsippene ble lansert av FNs klimainitiativ innen finans, UNEP FI, i november 2018. De er ute på høring og skal endelig vedtas høsten 2019. SpareBank 1 Østlandet har likevel tilsluttet seg prinsippene med forbehold om endelig tilslutning når prinsippene er vedtatt.