Prioriterte bærekraftsmål

Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på våre fagområder er åtte av målene prioritert høyere. 

Hvorfor disse målene?

De prioriterte målene er basert på kunnskap vi innehar i konsernet. Disse skal hjelpe oss både å påvirke samfunnet positivt og å redusere negativ påvirkning.

Bærekraftsmålene er en rettesnor, både internt i konsernet og eksternt mot kunder og partnere. Prioriteringen er basert på konsernets vesentlighetsanalyse.

Du kan lese utfyllende informasjon om hvert enkelt mål og undermål på FN sine hjemmesider

baerekraft-prioritertemal-karin

Våre prioriterte mål

 • Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordringene for alle land.

  Som lokalbank er vi opptatt av å støtte bedriftene i vår region. Ved å støtte lokale bedrifter bidrar vi til å opprettholde mangfoldet av bedrifter og butikker og til å skape attraktive arbeidsplasser der du bor.

  Vi har kunnskapsrike, lokale bedriftsrådgivere i hele regionen som kan hjelpe med det meste, enten du skal starte bedrift, gjøre den mer bærekraftig, eller om du behøver en sparringspartner når du skal ta viktige avgjørelser. Vi har også mange rådgivere med spesialkompetanse innen flere store og viktige bransjer i Midt-Norge, for eksempel innen landbruk og fiske. 

  Vi er også opptatt av at vår egen arbeidsplass skal være en god arbeidsplass. En høy andel ansatte er fagorganiserte og ledelsen jobber tett med tillitsvalgte. Vi jobber bevisst med å unngå diskriminering og forskjellsbehandling i alle deler av arbeidsforholdet og har fokus på likelønn. Vår målsetting er at andelen kvinnelige ledere skal være minimum 45 prosent. I utviklingsprogrammene for unge ledere skal det være minimum 50 prosent kvinner.

  Vi har utarbeidet varslingsrutiner for å sikre at arbeidstakers rett til å fremsette varsel om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet blir ivaretatt og vi har jevnlige medarbeiderundersøkelser. 

  Muligheten for personlig og professionell utvikling er viktig, derfor tilrettelegger vi for for at ansatte skal få muligheten til å videreutvikle seg gjennom kurs, seminarer og videreutdanning.

 • Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere. Samtidig kan utbygging av infrastruktur føre til miljøessige utfordringer.

  Teknologi og innovasjon kan bidra til å løse noen av disse utfordringer. Derfor er vi opptatt av å samarbeide med og å støtte lokale teknologi- og innovasjonsmiljø for å finne de gode, bærekraftige løsninger. 

 • Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, også Norge. Dette fører ikke automatisk til mindre fattigdom, tvert i mot skaper det ofte større forskjeller mellom rik og fattig. For å skape en bærekraftig utvikling må vi redusere ulikhetene både mellom land, og innad i Norge.

  Som lokalbank er vårt fokus på å bidra til mindre ulikhet i lokalsamfunnet vårt. Dette gjør vi i stor grad gjennom vårt samfunnsutbytte som gir støtte til organisasjoner og tiltak som bidrar til å skape fellesskap og mindre ulikhet i samfunnet. 

  Vi har også stort fokus på rådgiving, både innen privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Gjennom god rådgiving kan vi bidra til at folk tar gode økonomiske valg og unngår å havne i en vanskelig økonomisk posisjon. I tilfeller hvor noen har havnet i økonomisk uføre skal vi gjennom god rådgivning hjelpe dem ut av det. 

 • Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og dette kommer til å øke. Verdens byer står for 75 prosent av alle klimagassutslipp. Samtidig er det nettopp i byene man har ressurser på tvers av private og offentlige aktører som kan samarbeide for å finne løsningene på klimagassutslippene. 

  I likhet med mål 9 er samarbeid med og støtte til lokale teknologi- og innovasjonsmiljø en viktig måte vi kan bidra på.

  I tillegg har vi et stort fokus på klimautslipp innen konsernet og jobber målrettet for å redusere utslippene våre. I årsrapporten for 2020 presenterte vi vårt første klimaregnskap.

 • Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. 

  For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 

 • Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser og derfor må vi finne globale løsninger. I tillegg til å kutte i utslipp og fange og lagre CO2, må det satses langt mer på fornybar energi og annen ren energi. 

  Gjennom "grønne" produkter gjør vi det enklere for våre kunder å ta mer bærekraftige valg, enten det er snakk om å spare i et bærekraftig fond eller å oppgradere en bolig med mer miljøvennlige løsninger. 

  I tillegg er det stort fokus internt på å redusere våre egne utslipp, gjennom blant annet mindre og mer miljøvennlig reisevirksomhet og ansvarlige innkjøp.

 • Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn. 

  Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Bank- og finansbransjen har en viktig rolle i å sikre fred på flere måter ved å sørge for at vi ikke investerer i  eller låner ut penger til aktører som bidrar til krig.

  Vi tilbyr ikke fond som investerer i virksomheter som investerer i kontroversielle våpen, det vil si produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper, eller som selger våpen eller militært materiell til visse land, ref. Oljefondets eksklusjonskriterier.

  Terrorfinansiering er ofte et resultat av økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger. Derfor har finansnæringen en viktig rolle i å sikre fred og rettferdighet gjennom å hindre hvitvasking. Vi jobber målrettet med å hindre hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. 

 • For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. 

  Dette målet er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen
  får vi ting til å skje.

   

   

Vil du vite mer? 

I vårt bærekraftsbibliotek finner du rapporter, sertifiseringer, retningslinjer og andre dokumenter med detaljert informasjon om alle områdene innen vårt bærekraftsarbeid. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }