Slik jobber vi med bærekraft

En viktig del av vår samfunnsrolle er å stimulere til bærekraftig utvikling av Midt-Norge.


Vi skal være

 • En pådriver for grønn omstilling
 • En partner for inkluderende samfunnsutvikling
 • En veiviser for ansvarlig forretningskultur
Portrait of small girl showing dirty hands outdoors in garden, sustainable lifestyle concept.

Våre fokusområder

Vi jobber bredt innen hele spekteret av FNs bærekraftsmål og ESG, en forkortelse for Environmental, Social og Governance som kan oversettes til Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold.

Med utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål og vår egen vesentlighetsanalyse har vi identifisert fire områder tema som i stor grad styrer våre mål og ambisjoner innenfor bærekraft.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber med disse områdene under. Utfyllende informasjon finner du i vår årsrapport.

Ansvarlige utlån og investeringer

Utlån til husholdninger og bedrifter er konsernets kjernevirksomhet. Det er en gjennomgående forventning fra våre interessenter at utlåns- og investeringsvirksomheten skal stimulere til lokal, bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping.

Fire vesentlige temaer inngår i dette fokusområdet: 

 • Forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon 
 • Sikre langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft 
 • Redusere karbonavtrykk i utlånsporteføljer
 • Stimulere til grønn omstilling for privatkunder og næringslivskunder 

   

Rådgivning og kundetilbud

God rådgiving er en sentral del av konsernets kjernekompetanse og kundetilbud. Det er en gjennomgående forventning fra våre interessenter at kundetilbudet vårt, herunder vår rådgiving, skal stimulere til innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst.

Fire vesentlige temaer inngår i dette fokusområdet: 

 • Øke det kommersielle tilbudet av klimavennlige og sosiale produkter og tjenester
 • Styrke rollebaserte kompetanseprogram med fokus på ESG for egne ansatte
 • Ivareta etiske standarder
 • Ivareta krav og plikter til behandling av personopplysninger
   

Bærekraftig omstilling av regionen

En av våre samfunnsroller er å stimulere til en bærekraftig utvikling av Midt-Norge. Finanssektoren er avhengig av kundenes og markedets tillit. Som finanskonsern spiller vi en viktig rolle i å stimulere til en bærekraftig utvikling av vår region.

Våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig har en klar forventning om at selskapets daglige drift, kundetilbud og samfunnsutbytte bidrar aktivt i denne utviklingen.

Vi skal gå foran som et godt eksempel, og to vesentlige temaer inngår i dette fokusområdet:

 • Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst
 • Bidra til å styrke omstillingsarbeidet i bedrifter i Midt-Norge
   

Bærekraftig omstilling i konsernet

SpareBank 1 SMN-konsernet har som ambisjon å være en pådriver, partner og veiviser i arbeidet med bærekraft utvikling i vår region. Omstilling i egen regi er en forutsetning for å oppnå troverdighet og tillit i arbeidet med å hjelpe kundene våre å lykkes i sin omstilling.

Vi har forpliktet oss til å integrere FNs Prinsipper for Ansvarlig Bankdrift (UNEPFI) i både forretningsstrategi og kjernevirksomhet, og vi jobber bredt med FNs bærekraftsmål gjennom vår doble vesentlighetsanalyse. På denne måten ønsker vi å sette standarden for bærekraftsarbeid innen finans i vår region. 

Fire vesentlige temaer inngår i dette fokusområdet: 

 • Stimulere til ansvarlig ressursbruk i egne verdi- og leverandørkjeder
 • Styrke data- og cybersikkerhet
 • Fremme mangfold, inkludering og likebehandling
 • Redusere karbonavtrykk i daglig drift

Forpliktelser

Siden 2017 har vi støttet FNs arbeid med bærekraft ved å slutte opp om UN Global Compact. Vi har forpliktet oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring innenfor alle bærekraftsområdene, enten det er snakk om menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø eller antikorrupsjon. 

Videre har vi som en av fem norske banker sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Gjennom avtalen har vi forpliktet oss til å samkjøre forretningsstrategien vår med FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen. 

Vi er også en miljøfyrtårnsertifisert bedrift.

Vi tar disse avtalene på alvor og jobber målretted for å hele tiden forbedre oss. Samtidig vet vi at vi har en vei å gå enda. Derfor skal vi også være ærlige om hvilke områder vi kan forbedre oss på og vi skal være bevisste på at vi ikke overdriver vår innsats eller resultater.

Alle selskapene i konsernet har signert Grønnvaskingsplakaten. Gjennom denne forplikter vi oss til ikke å bedrive grønnvasking, som er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }