Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 SMN utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital. Disse gjøres som både offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Låneprogram og prospekter

SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Østlandet samarbeider om å utarbeide et internasjonalt låneprogram EMTN - Euro Medium Term Note Programme (EMTN). Dette forenkler bankenes kapitalinnhenting i internasjonale markeder da man benytter standardiserte avtaler ved emisjoner av obligasjoner i valuta.

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

Se prospekt og andre relevante dokumenter her

Rammeverk for grønne obligasjoner

SpareBank 1 SMN har utarbeidet et rammeverk for grønne obligasjoner basert på utlån til miljøvennlige boliger og næringsbygg, bedrifter med ulike bærekraftssertifiserte produkter/produksjonsteknologi/prosesser, elektriske kjøretøy, bærekraftig landbruk/skogbruk og fornybar energi. Les mer her

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.