Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er sentralt for SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utvikling, og er viet stor oppmerksomhet gjennom vårt daglige virke.

signert-bla

Hva er Åpenhetsloven?

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er sentralt for SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling, og har høyt fokus for å sørge for at disse rettighetene blir respektert gjennom vårt daglige virke. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er for oss relevant på flere måter som samfunnsaktør, arbeidsgiver og ved innkjøp av varer og tjenester.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

nettbank

Aktsomhetsvurderinger

SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Utvikling jobber systematisk med å forebygge og avdekke risiko for forhold tilknyttet vår virksomhet som er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjøres gjennom aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Aktsomhetsvurderingene skal sikre at vi ivaretar vårt sosiale ansvar ved all virksomhetsutøvelse i selskapet, i leverandørkjeden og våre tilknyttede forretningspartnere.

Selskapene håndterer åpenhetslovgivningen overordnet gjennom «Policy for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Alle avtaler om kjøp av varer eller tjenester i Sparebank 1 Gruppen AS eller SpareBank 1 Utvikling skal risikokategoriseres og følges opp for å påse at forpliktelsene etter Åpenhetsloven ivaretas.

Redegjørelse for Aktsomhetsvurderinger 2022

Her finner du Redegjørelser for Aktsomhetsvurderinger 2022 for SpareBank 1 Gruppen AS, Sparebank 1 Utvikling DA og SpareBank 1 Kundesenter AS. Redegjørelsene er styrebehandlet og signert av daglig leder og styret i respektive selskap.

radgiver

Kontakt

Henvendelser om SpareBank 1 Gruppen og SpareBank 1 Utviklings arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan rettes til e-postadressen: baerekraft@sparebank1.no