Bærekraft

Som landsdelens bank er det viktig for oss å ta del i samfunnsutviklingen, og bidra til en bærekraftig utvikling. 

Vårt arbeid med bærekraft 

Bærekraft er en sentral del av vår virksomhet. Høy etisk standard og troverdig forretning i samarbeid med kunder, leverandører, myndigheter og samfunnet vi er en del av skal kjennetegne alt vi foretar oss. Dette reguleres gjennom rammeverk i norske lover og forskrifter, samt våre egne retningslinjer, strategier og policyer.

Vi benytter Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringsstandard på vårt bærekraftsarbeid.

Vi er kåret til mest bærekraftige bank

For tredje år på rad har forbrukere kåret SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Nord-Norge, til den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index 2019, Norges største merkevarestudie om bærekraft.

Les mer om bærekraftskåringen

Har satt bærekraft på agendaen

Klimaendringer og tilhørende naturkatastrofer har gjort begrepet bærekraft aktuelt i nær sagt alle bransjer. Vi har løftet bærekraft høyere på agendaen.

Les mer om hva vi tenker om bærekraft

Global Report Initiative

Vi rapporterer egne prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft i henhold til den globalt anerkjente standarden til Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen gjennomføres årlig sammen med årsrapporten vår.

Vår strategi for samfunnsansvar

Strategien for samfunnsansvar følger vår strategiprosess for samfunnsansvar, som er forankret i konsernets verdier.

Slik jobber vi med bærekraft i praksis

Vi deltar i Cicero-prosjekt om klimarisiko

Finanssektoren etterspør bedre informasjon om klimarisiko i selskapene de investerer i og låner ut penger til. I prosjektet «Sustainable Edge» er SpareBank 1 Nord-Norge med på å utvikle et praktisk verktøy for investorer og utlånere.


Slik jobber vi

 • Vi arbeider kontinuerlig for å bli en mer ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon, gjennom å stille krav til konsernet, leverandører og våre samarbeidspartnere.

  Vårt mål for reduksjon i klimagassutslipp på egen drift er satt til 10 % i perioden 2016-2026.  Blant annet jobbes det med at deler av konsernet skal være papirløst fra og med 2020. Dette fordi vi som finanskonsern har et ansvar for å bidra til å nå Norges mål om reduksjon av klimagassutslipp, og på den måten bidrar til å forhindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader.

  Miljøfyrtårn

  Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheten med å skape en miljøvennlig drift, og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Hensikten er at alle ansatte i banken skal ha et bevisst forhold til forbruk, reiser, avfallshåndtering og energiforbruk generelt.
  Les mer om ordningen på miljofyrtarn.no.

  Energi- og klimaregnskap

  Vi utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap som dokumenterer konsernets forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. Regnskapet følger de internasjonale standardene i "The Greenhouse Gas Protocol" og ISO 14064-1. Klimaregnskap for 2018 kan leses her (pdf). 

 • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Dette omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning. Herunder nevnes spesielt arbeidsmiljøloven, retten til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid. Dette er krav som gjelder all vår virksomhet i SpareBank 1 Nord-Norge, våre leverandører og når vi gir kreditt.  

  Samiske områder

  Vårt markedsområde er en del av det samiske områder. Vi er opptatt av å være til stede i de samiske lokalsamfunnene, og være en god bankforbindelse for samisk næringsliv og samiske personkunder. Våre kunder kan få rådgivning på nordsamisk, og vi har en samisk telefonbank tilgjengelig for våre kunder. Styrets årsberetning er oversatt til nordsamisk. 

 • All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi tar hensyn til arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov og at de ansatte skal ha en levelønn som:

  • Dekker de grunnleggende behovene til en arbeider og hennes/hans familie.
  • Opptjenes i en standard arbeidsuke som ikke overgår 48 timer.
  • Sørge for at arbeideren har litt penger som han/hun fritt disponerer.

  Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører. 

  Likestilling

  Vi fremmer likestilling blant alle ansatte, uavhengig av kjønn, legning, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn. Konsernet har medarbeidere fra ulike nasjoner, og mange er flerspråklige. I vår landsdel har det vært særlig viktig å ha medarbeidere som behersker samisk og russisk.

  Hos oss arbeider det flere kvinner enn menn. Andelen kvinner i ledelsen har økt de siste årene og konsernet nærmer seg ambisjonen om en kvinneandel på over 40%. Lønnsanalyser viser at det ikke er lønnsforskjeller mellom ansatte basert på kjønn i SpareBank 1 Nord-Norge.

   

 • Våre etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte og er et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. Vi har nedsatt et etisk råd som fortløpende ajourfører konsernets etiske retningslinjer.

  Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss.

 • Investeringsvirksomheten vår følger norske lover og regler som skal sikre at konsernet ikke medvirker til krenkelser av menneske- og arbeidsrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes allment uetiske. Vår direkte eksponering som investor er i all hovedsak rettet mot det norske og nordiske markedet, og i stor grad mot obligasjonsmarkedet.

  Vi skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, med en bærekraftig forvaltning. Dette forventes å skape verdier over tid. Krav til ansvarlig forvaltning og ansvarlige investeringer gjelder for alle aktivaklasser. Med ansvarlig forvaltning på direkteinvesteringer menes det at det skal tas hensyn til risiko knyttet til miljø, sosiale forhold/menneskerettigheter og eierstyring (ESG risiko=Environmental, Social and Governance), slik det er definert blant annet i rapportene til Statens Pensjonsfond Utland. 

  Det gjøres ikke direkteinvesteringer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk, pornografi, antipersonellminer eller klasevåpen, eller i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet. Eller i selskaper som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid, alvorlig miljøskade eller korrupsjon.

  Krav til fondsleverandører

  Vi tilbyr en rekke fond til våre kunder. For å bli inkludert i produktutvalget vi distribuerer må fondsleverandøren oppfylle våre minimumskrav innenfor:

  - etikk
  - bærekraft
  - samfunnsansvar
  - åpenhet og god eierstyring

  Nedenfor finner du noen av fondsleverandørenes egne investeringsprofiler: 

  Odins etiske investeringsprofil
  - Schroders etiske investeringsprofil
  Alfred Bergs etiske investeringsprofil

 • Vår innkjøpspolicy stiller krav til følgende kjerneområder:

  - Menneskerettigheter
  - Arbeidsforhold
  - Miljø
  - Hederlig virksomhet.

  Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. Standard vedlegg om samfunnsansvar som ligger til grunn for våre innkjøp gjelder hele SpareBank 1 Alliansen. Les vedlegget her (pdf).

 • Vårt markedsområde innenfor kredittgivning er begrenset til Nord-Norge/Norge, og vi finansierer ikke prosjekter eller virksomheter i utlandet. I kredittvurdering av våre kunder gjøres det alltid en risikovurdering. Vi finansierer ikke virksomheter som strider mot våre etiske retningslinjer, det vil si virksomheter som kan oppfattes å være i strid med den alminnelige rettsoppfatning eller oppfattes som støtende på annen måte. Miljørelatert risiko skal vurderes på lik linje med andre risikoforhold. Sentralt i denne vurderingen, er kundens holdning til å kunne etterleve miljøkrav som er eller kan bli pålagt.

  Det gis ikke kreditt til selskaper som er involvert i produksjon av tobakk, pornografi, antipersonellminer eller klasevåpen, eller selskaper som utvikler og produserer sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen. Videre gis det ikke kreditt til selskaper som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid, alvorlig miljøskade eller korrupsjon, da dette vil være i konflikt med våre etiske retningslinjer. 

  Vi finansierer ikke kullbasert kraftproduksjon og kullutvinning, ei heller kraftproduksjon basert på fossilt brensel og olje- og gassutvinning.

 • Økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av utbytte, undergraver den legale økonomien i ethvert samfunn. Våre ansatte skal ha nødvendig kunnskap for å kjenne igjen kundeforhold og transaksjoner som kan ha som formål å utnytte finansielle systemer til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi etterlever lovkrav og treffer tiltak som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Dette innebærer å gjøre gode risikovurderinger, samt ha god kunnskap om kunder og formålet med kundeforholdet. 

  SpareBank 1 Nord-Norge verken driver med, yter tjenester til eller gir råd som har til hensikt å oppnå unndragelse av skatt.


Global Compact

I 2017 signerte vi på FNs Global Compact. Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Prinsippene for Global Compact brukes som grunnlag for vår strategi på samfunnsansvar, og forankres i konsernets øvrige strategier.
Les mer om prinsippene for Global Compact her

Medlem i Klimapartner

Sammen med 15 andre partnerbedrifter i landsdelen er vi med i Klimapartner. Dette for å styrke eget miljøarbeid og for å sette fokus på tematikken i nordnorsk næringsliv.