Utbytte og representasjon

På denne siden finner du informasjon om utbyttepolitikken til SpareBank 1 Østlandet samt eiernes representasjon i bankens styrende organer.

 

På sidene om virksomhetsstyring finner du detaljerte beskrivelser av bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Disse utgjør rammeverket for hvordan banken skal sikre eiernes, kundenes og andre gruppers interesser. I tillegg har banken utformet en IR-policy, som skal bidra til å skape tillit overfor faktiske og potensielle eiere.


Utbyttepolitikk

SpareBank 1 Østlandet legger vekt på å gi sine eiere et konkurransedyktig og stabilt kontantutbytte, basert på god lønnsomhet og høy utbyttekapasitet. Banken har som mål å utbetale 50 prosent av hvert års overskudd etter skatt som utbytte til egenkapitalbeviseierne og som kundeutbytte fra grunnfondskapitalen.

Bankens langsiktige lønnsomhetsmål er en egenkapitalavkastning på 11 prosent. Målet for egenkapitalavkastningen er dermed litt lavere enn for sammenlignbare banker, noe som reflekterer SpareBank 1 Østlandets målsetting om å bevare posisjonen som en av landets mest solide regionale sparebank. Bankens målsetting for soliditet gjenspeiles i et langsiktig mål for ren kjernekapitaldekning på myndighetskrav tillagt en ledelsesbuffer på 1 prosent. Justert for ulikheter i nivået på kapitaldekning, har SpareBank 1 Østlandet historisk vært like lønnsom som sammenlignbare banker.

I tillegg til å være blant de mest solide regionale sparebankene, har SpareBank 1 Østlandet en høy andel utlån til personmarkedet samt en opprinnelig tilhørighet til Innlandet, som er en mindre konjunkturfølsom region enn landet for øvrig. Kombinasjonen av høy soliditet og en robust utlånsportefølje gir banken god kapasitet til å opprettholde den målsatte utbytteandelen, også i økonomiske nedgangstider.

Etter forslag fra styret, vedtar representantskapet hvert år andelen av overskuddet etter skatt som skal fordeles til egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen som utbytte, forholdsmessig i henhold til egenkapitalens eierbrøk. Andelen som fordeles til grunnfondskapitalen utbetales normalt til kundene gjennom kundeutbytte. Ordningen med kundeutbytte forhindrer at
egenkapitalbeviseiernes eierandel i banken vannes ut. Egenkapitalbeviseiernes
andel av overskuddet fordeles mellom utbytte og utjevningsfond. Ved
fastsettelse av utbyttet tar representantskapet hensyn til forventet resultatutvikling i en normalisert markedssituasjon samt eventuelle regulatoriske endringer.


Representasjon

Selskapets øverste organ er representantskapet. Dette er sammensatt av egenkapitalbeviseiere, innskytere, ansatte og representanter fra det offentlige. Egenkapitalbeviseierne har 12 medlemmer i representantskapet. Innskytere, ansatte og representanter har henholdsvis 14, 10 og 4 representanter.

Det avholdes årlig ett valgmøte for egenkapitalbeviseierne hvor representanter til representantskapet velges og hvor det informeres om selskapets finansielle situasjon. Egenkapitalbeviseierne innkalles til valgmøte senest 14 dager før valgmøtet avholdes. Innkallingen inkluderer valgkomiteens innstilling til representanter til representantskapet samt andre relevante saksdokumenter.

Den som er registrert som eier av egenkapitalbevis i VPS har stemmerett. Hvert egenkapitalbevis gir rett til én stemme. Den som har stemmerett er valgbar. Alle egenkapitalbeviseiere kan delta på møtet, og det er anledning til å stemme med fullmakt.

Valgmøtet ledes av representantskapets leder. Avstemming skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.