Utbytte og representasjon

På denne siden finner du informasjon om utbyttepolitikken til SpareBank 1 Østlandet samt eiernes representasjon i bankens styrende organer.

 

På sidene om virksomhetsstyring finner du detaljerte beskrivelser av bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Disse utgjør rammeverket for hvordan banken skal sikre eiernes, kundenes og andre gruppers interesser. I tillegg har banken utformet en IR-policy, som skal bidra til å skape tillit overfor faktiske og potensielle eiere.


Utbyttepolitikk

SpareBank 1 Østlandet legger vekt på å gi sine eiere et konkurransedyktig og stabilt kontantutbytte, basert på god lønnsomhet og høy utbyttekapasitet. Banken har som mål å utbetale 50 prosent av hvert års konsernoverskudd
etter skatt og minoritetsinteresser, som utbytte til egenkapitalbeviseierne og
som kundeutbytte fra grunnfondskapitalen. Utbyttebeslutningen skal vurderes i
lys av eventuelle ekstraordinære inntekts- og kostnadsposter, samt hensynta
forventet resultatutvikling og regelverksendringer med ventet konsekvens for
kapitaldekningen.

Bankens langsiktige lønnsomhetsmål er en egenkapitalavkastning på minst
12 prosent. SpareBank 1 Østlandets virksomhet i en syklisk stabil region og en
høy andel utlån med sikkerhet i boliglån bidrar til en utlånsportefølje med lav
risiko. Bankens målsetting for soliditet gjenspeiles i et langsiktig mål for
ren kjernekapitaldekning på myndighetskrav tillagt en ledelsesbuffer på 100
bps.

Kombinasjonen av høy lønnsomhet og soliditet samt virksomhet i en stabil
region med en robust utlånsportefølje, gir banken god kapasitet til å
opprettholde den målsatte utbytteandelen, også i økonomiske nedgangstider.

Etter forslag fra Styret, vedtar Representantskapet hvert år andelen av overskuddet etter skatt som skal fordeles til egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen som utbytte, forholdsmessig i henhold til egenkapitalens eierbrøk. Andelen som fordeles til grunnfondskapitalen utbetales normalt til kundene gjennom kundeutbytte. Ordningen med kundeutbytte forhindrer at egenkapitalbeviseiernes eierandel i banken vannes ut, og bidrar til kundetilfredshet og lønnsomhet i banken.

Historiske utbytter i SpareBank 1 Østlandet


Representasjon

Selskapets øverste organ er representantskapet. Dette er sammensatt av egenkapitalbeviseiere, innskytere, ansatte og representanter fra det offentlige. Egenkapitalbeviseierne har 12 medlemmer i representantskapet. Innskytere, ansatte og representanter har henholdsvis 14, 10 og 4 representanter.

Det avholdes årlig ett valgmøte for egenkapitalbeviseierne hvor representanter til representantskapet velges og hvor det informeres om selskapets finansielle situasjon. Egenkapitalbeviseierne innkalles til valgmøte senest 14 dager før valgmøtet avholdes. Innkallingen inkluderer valgkomiteens innstilling til representanter til representantskapet samt andre relevante saksdokumenter.

Den som er registrert som eier av egenkapitalbevis i VPS har stemmerett. Hvert egenkapitalbevis gir rett til én stemme. Den som har stemmerett er valgbar. Alle egenkapitalbeviseiere kan delta på møtet, og det er anledning til å stemme med fullmakt.

Valgmøtet ledes av representantskapets leder. Avstemming skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.