SpareBank 1 Østlandets bærekraftspris

Vi ønsker å stimulere bedrifter til bærekraftig nyskaping og utvikling.

I den anledning deler vi ut en årlig bærekraftspris på 100 000 kroner, som i år går til tiltak innen sirkulærøkonomi.

SpareBank 1 Østlandet Bærekraftpris

Foreslå en kandidat

Bedrifter kan også nominere seg selv.

Den aktuelle bedriften må:

 • Være lokalisert i Innlandet, Oslo eller Akershus.
 • Oppfylle våre kriterier for å bli vurdert.
 • Ha utviklet et sirkulærøkonomisk produkt eller tiltak.

Hvis det kommer inn mange gode kandidater kan juryen vurdere å dele ut flere mindre priser, i tillegg til hovedprisen på 100 000 kroner.

Fristen for å nominere kandidater for 2023 har gått og vinneren er kåret. Les om vinneren nedenfor.

Kriterier

Den nominerte skal:

 • Være en bedrift eller enkeltpersonsforetak. Bedriften må være registrert i Brønnøysundregistrene med et organisasjonsnummer.
  Ha ryddig økonomi og organisering. 
 • Være lokalisert innen bankens markedsområde, i fylkene Oslo, Akershus eller Innlandet.   
 • Ha utviklet et sirkulærøkonomisk produkt eller tiltak som har levert målbare resultater og ikke har negativ påvirkning på andre bærekraftstema.
 • Vise et bevisst forhold til og jobbe målrettet med bedriftens generelle bærekraftsrisiko (klima-, sosial- og økonomisk risiko).
 • Vise at det sirkulærøkonomiske produktet eller tiltaket er av allmenn nytte, fordi det skaper verdi for andre enn bedriften selv.  

Tiltak som er i strid med bankens Retningslinjer for bærekraft vil ikke bli vurdert. Religiøse eller politiske formål, eller oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige, vil ikke bli vurdert.  

 

Kreativ Catering fikk SpareBank 1 Østlandets bærekraftspris 2023

I konkurranse med over 60 andre kandidater stakk bedriften Kreativ Catering av med prisen på 100 000 kroner for sitt arbeid med sirkulærøkonomi i hele verdikjeden. 

Om SpareBank 1 Østlandets bærekraftspris

SpareBank 1 Østlandet har mål om å være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling. Vi ønsker derfor å løfte frem det gode bærekraftsarbeidet som foregår i bedriftene, til inspirasjon for hele næringslivet i vår region.

Formålet med prisen

Formålet med prisen er å trekke fram og støtte mulighetene det bærekraftige skiftet gir for næringslivet. Sammen skal vi med dette inspirere flere til å se bærekraft som et konkurransefortrinn, både nå og i framtida. Prisen vil i 2023 gå til et tiltak som fremmer sirkulærøkonomi*. Prisen skal gis til allmennyttige formål (se definisjon under).

*Sirkulærøkonomi   
Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi slik: "I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt." Du finner noen filmer som forklarer sirkulærøkonomi her.

 

Prisen skal gå til et «allmennyttig formål». Sparebankforeningen har utarbeidet et notat der de definerer rammene for begrepet allmennyttig formål. Av notatet fremgår det at begrepet må forstås slik (vår understreking):  

 • Et allmennyttig formål er et formål som har en viss allmenn oppslutning som gjør at tilstrekkelig mange personer får glede av gaven. Motsatsen til dette er at gaven bare kommer en person, eller en for snever krets av personer, til gode. Dersom gaven fremmer privatøkonomiske interesser er den ikke å betrakte som allmennyttig. 
 • Typiske eksempler på allmennyttige formål er kunstnerisk utsmykking av offentlige byggverk, helse- og sykeinstitusjoner, forskning, rekreasjons-, idretts- og fritidstiltak. 
 • Finanstilsynet har også konkludert med at næringsvirksomhet/næringsformål kan ligge innenfor begrepet allmennyttig formål, blant annet tiltak for næringsutvikling i bankens virksomhetsområde. Informasjon som Sparebankforeningen har innhentet viser at flere sparebankstiftelser har støttet lokale næringskonferanser, arrangementer i regi av lokale næringsforeninger og stedsutviklingsprosjekter. Det er også gitt økonomisk støtte til infrastrukturprosjekter som bidrar til lokal næringsutvikling, og lokale utviklingsprosjekter innenfor ulike bransjer og næringer. Understøttelse av drift i pågående kommersiell virksomhet skal imidlertid ikke skje. En generell veiledning er at en sparebankstiftelse ikke skal eie, drive eller betale for lokal næringsvirksomhet. 

SpareBank 1 Østlandets bærekraftfond

Vi lanserte i 2022 et eget bærekraftsfond. Bidragene fra fondet skal gå til allmennyttige formål. I 2024 vil vi fokusere på kartleggingstilskudd for sirkulærøkonomi.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }