Bærekraftsrapportering og rådgivning

Vi vet at ulike bedrifter har ulike behov – uansett hvor langt du har kommet med bærekraftsrapporteringen kan vi hjelpe.

 • Utarbeidelse av energi- og klimaregnskap
 • Bærekraftsrapportering
 • Implementering av bærekraft i bedriften
Penn, briller og papirer

Dette kan du få hjelp med:

Ulike bedrifter er i forskjellige faser med tanke på hvor langt man har kommet med bærekraftsarbeidet. Basert på bedriftens behov velger du hva dere trenger hjelp til.

Få oversikt over hvor bedriften er i dag, hvordan konkurrenter og kunder jobber, samt hvilke krav og forventninger bedriftens investorer har. 

Noen av analysene vi kan hjelpe med:

 • Vesentlighet- og interessentanalyse i tråd med GRI (Global Reporting Initiative).
 • Risikobaserte aktsomhetsvurderinger som går på menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold i leverandørkjeden, i tråd med Åpenhetsloven.
 • Scenarioanalyse til strategiprosesser.
 • ESG Due Dilligence
  En ESG-analyse i forbindelse med transaksjoner, emisjoner og børsnoteringer.
 • Taksonomivurdering
  Vi hjelper selskapet med å analysere status opp mot EU-taksonomien og hvilke muligheter som finnes for tilpasning.

Hvordan kan bærekraft bli et konkurransefortrinn for dere? Vi planlegger, leder og bidrar inn i strategiprosesser for å gjøre arbeid med bærekraft til noe som er lønnsomt for virksomheten.

Få hjelp til å:

 • Finne muligheter for bærekraftig lønnsomhet.
 • Sette riktig ambisjonsnivå for å sikre lønnsomhet.
 • Lage strategi-veikart med detaljerte tiltak og KPIer, samt knytte viktige tema som klima, miljø og menneskerettigheter til den overordnede strategien. 
 • Sette konkrete mål til eksempelvis utslipp, likestilling og HMS.
 • Integrere bærekraft som en del av bedriftens strategi. 

Vi er med dere hele veien og gir støtte i prosjekter for implementering og videreutvikling av bærekraftsarbeidet.

Dette kan innebære:

 • Innarbeide bærekraft i bedriftens styringssystem.
 • Utarbeide, revidere og videreutvikle styringsdokumenter.
 • Heve kompetansenivået gjennom opplæring for bærekraftsansvarlige, ansatte, ledelse og styret.
 • Tilpasning til EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter. 

Vi hjelper til med å utarbeide rapporter i tråd med lovkrav og bedriftens behov. 

Dere kan få hjelp med:

 • GRI (Global Reporting Initiative) – Den ledende og mest brukte standarden for bærekraftsrapportering.
 • TCFD – Ledende standard for rapportering på klimarisiko.
 • CDP – Klimarapportering. 
 • GHG-protokoll – Klimaregnskap.
 • SFRD, PRI og PRB – Rapportering for kapitalforvaltere og banker.
 • Åpenhetsloven – Rapportering knyttet til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden.
 • Regnskapsloven § 3-3c (samfunnsansvar) og likestillingsloven.
 • CSRD – EUs kommende lovpålagte bærekraftsrapportering. 

Hvorfor jobbe med bærekraft?

illustrasjon av finansieringsbevis

Nye krav til rapportering

Ved innføring av bærekraftsdirektivet (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), vil norske virksomheter møte nye krav til bærekraftsrapportering.

I første omgang gjelder dette større børsnoterte selskaper, og deretter vil mindre og mindre bedrifter bli pålagt rapportering. Krav om bærekraftsrapportering vil også komme i kunde-leverandør-kjeden. 

Morgendagens vinnere

Kunder, leverandører, ansatte, myndigheter og andre interessenter stiller stadig større krav til at bedrifter arbeider systematisk og etterprøvbart med bærekraft. Grønn omstilling vil bidra til å opprettholde konkurransekraft i markedet. 

Bærekraftsrapportering og grønn omstilling vil også posisjonere bedriften som en attraktiv arbeidsplass og gi tilgang på mer kapital og rimeligere finansiering.

barekraftig-bedrift

Det skal lite til

Start med å forstå det store bildet og implementer bærekraft i bedriften steg for steg.

Ved å involvere de ansatte fra start kan bærekraft bli en del av bedriftens kultur, noe som igjen kan gi flere muligheter. 


Video placeholder image

Børstad Transport AS med helproft klimaregnskap

Transportbransjen kommer dårligst ut i bærekraftsbarometeret vårt (last ned pdf). På tvers av alle sektorer så er det små og mellomstore bedrifter som henger mest etter. 

Så hva er det Børstad har skjønt, som andre ikke ser? Hvilke fordeler gir det å ha et klimaregnskap? Og hvorfor er det akkurat de som velger å gå foran og lede an?

Hva er et klimaregnskap?

Gir en oversikt over en bedrifts klimagassutslipp, inkludert både direkte og indirekte utslipp. Dette inkluderer utslipp bedriften har direkte kontroll over, som egne produksjonsprosesser, samt utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester.

Det mest anerkjente rammeverket for klimaregnskap, GHG-protokollen, deler klimautslipp i tre hovedkategorier, også kalt scopes:

Scope 1: Bedriftens direkte utslipp, som kjøretøy og produksjon

Scope 2: Utslipp fra kjøpt energi, eksempelvis strøm og varme.

Scope 3: Indirekte utslipp fra innkjøpte varer til produktenes bruk og avhending.

Indirekte utslipp utgjør ofte mesteparten av en bedrifts utslipp. Ved å integrere flere datakilder som regnskap, leverandør- og innkjøptsdata samt drivstoff- og energiforbruk, sikrer man kompletthet og unngår rapporteringsblindsoner.

Et fullstendig klimaregnskap etter GHG-protokollen sikrer klimarapportering som møter de strenge kravene som nå kommer for bærekraftsrapportering, samtidig som det styrker bedrifters klimarisikohåndtering.

Små bedrifter kan møte krav indirekte i verdikjeden. I anbudsrunder opplever allerede bedrifter som har laget et klimaregnskap at de har styrket konkurransekraft.

Åpenhetsloven fører til strengere krav 

Åpenhetsloven stiller strengere krav til bedrifters åpenhet og ansvarlighet. Loven sier at bedrifter skal redegjøre for sitt arbeid med å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i bedriften, hos forretningsforbindelser og i sin leverandørkjede. Vi har rådgivere med spesialkompetanse som kan bistå i arbeidet med åpenhetsloven. Sammen finner vi den løsningen som passer best for dere. 


Kontakt en bærekraftsrådgiver

Siri Borthen Flatås
Leder bærekraftsrapportering og rådgivning
Tlf. 958 06 042
Michael Myrvold Jenssen
Fagansvarlig bærekraft
Tlf. 916 87 723
Ingrid Andersen
Rådgiver bærekraft
Tlf. 476 19 454
Ragnhild Elise Fluge
Rådgiver bærekraft
Tlf. 415 25 076
Sander Holen Lorentzen
Rådgiver bærekraft
Tlf. 976 42 688
Steven Roy Charlesworth
Seniorrådgiver bærekraft
Tlf. 991 50 290
illustrasjon-liten-kontrakt

Lang erfaring med bærekraft

Vi har jobbet med bærekraftsrapportering siden 2018, da vi etablerte samarbeid med NTNU, Sintef og Regnskap Norge for å bli en strategisk partner for grønn omstilling i bransjen. I 2021 var vi det første regnskapsbyrået i Norge som utarbeidet et energi- og klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }