Konsernsjefen har ordet

Richard_rundformey_400.png

"Meget godt resultat i første hele driftsår som fusjonert bank"

SpareBank 1 Østlandet fikk et resultat på 1 414 millioner kroner etter skatt i 2018.

Dette er et sterkt resultat etter første hele driftsår som fusjonert bank. Banken har siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus opplevd en solid økning i antall kunder, sterk vekst i utlån og økt lønnsomhet. Vi vokser godt og inntektene fra bankdriften øker. Resultatet etter vårt første hele driftsår som fusjonert bank er totalt sett meget positivt. Også i våre datterselskaper jobbes det hardt for å yte gode kundeopplevelser og bidra til konsernets positive utvikling. 

Tempoet er høyt og vi er blitt en bank med regionale ulikheter som krever tilpasset tilnærming til markedet og kundene. Dette bidrar til utvikling av virksomheten. Vi er blitt en større og mer interessant bank for kundene og eierne, en mer attraktiv arbeidsplass for våre medarbeidere og vi har fått større tyngde hos ulike interessenter. 

Den fusjonerte banken har lange tradisjoner med lokal tilstedeværelse både i Innlandet, Oslo og Akershus. Vi fortsetter å befeste og forsterke vår regionale posisjon. Samtidig blir vi mer digitale og i samarbeid med SpareBank 1-alliansen jobber vi kontinuerlig med endring, forbedringer og forenklinger i selvbetjente løsninger. Bankens forretningsmodell med ledende digitale løsninger kombinert med godt utbygde lokalkontorer i sentrale knutepunkter og tettsteder, har vist seg å være en god driver for lønnsom vekst.

Veksttakten i 2018 tilsier at banken har økt sine markedsandeler i tråd med strategiske mål. Vi får stadig nye kunder og vinner anbudskonkurranser om viktige offentlige kunder. Dette viser at vi har team som evner å samarbeide godt på tvers og som yter svært høy faglig service. Våre rådgivere og medarbeidere leverer daglig god service til kunder og kollegaer. 

Etter at bærekraft ble løftet opp som et viktig hovedmål i bankens overordnede strategi i 2017, har vi nå for alvor intensivert dette arbeidet. Både internt i banken og eksternt mot kunder integreres bærekraft som en del av våre prosesser. Grønt boliglån, drahjelp til klimautsatte bønder, diskusjon om klimarisiko i styre og ledelse, integrering av bærekraft i risikovurderinger og investeringsbeslutninger, et omfattende opplæringsprogram, samt dialog med kundene om det bærekraftige skiftet, er noen av hovedoverskriftene for året.

Dialog med kunder og marked er viktig, derfor handlet lederkonferansen i 2018 om bærekraft. Vi har også gjennomført plastdugnad med over 10 000 deltakere og presentert et konjunkturbarometer om bærekraftsatsingen i næringslivet i våre regioner. Bankens slagord for satsingen er Sammen om å skape – bærekraft i alt vi gjør. Vi jobber for å understøtte FNs bærekraftsmål og har skrevet under på UNEP Financial Initiative sine «Principles for Responsible Banking». Det er satt konkrete mål for arbeidet i 2019, les mer om dette i bærekraftsrapporten.

Regionalt viser de fleste økonomiske nøkkelindikatorer en god utvikling. Regionen opplever positiv utvikling i boligpriser, god kredittvekst, lav arbeidsledighet og ikke minst god lønnsomhet og høy investeringsvilje i næringslivet. SpareBank 1 Østlandets forventningsbarometer for 2019 viser fortsatt tegn til optimisme både hos privatpersoner og bedrifter. Alt i alt ser 2019 ut til å bli et godt år for regionen og for banken. Jeg vil takke alle medarbeidere for god innsats og godt samarbeid gjennom dette året.

Jeg vil også takke kundene våre og andre samarbeidspartnere for godt samarbeid i året som har gått.

Richard Heiberg
Konsernsjef

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }