Eierandelskapitalen

SpareBank 1 Østlandet ble en egenkapitalbevisbank i 2015. Denne siden forklarer bankens konvertering av deler av grunnfondet til eierandelskapital, samt børsnoteringen av egenkapitalbevisene.


Konverteringen av grunnfondet

SpareBank 1 Østlandets egenkapital består av overskuddene fra over 170 år med bankvirksomhet. Frem til 27. november i 2015 utgjorde grunnfondet bankens egenkapital. Grunnfondet var samfunnskapital og underlagt styringsprinsippene angitt i bankens vedtekter og i sparebankloven. Representantskapet, som er bankens høyeste organ, bestod av medlemmer valgt av kunder, ansatte og det offentlige. Bankens egenkapital var eierløs i den forstand at ingen eide bankens egenkapital.

Den 27. november 2015 ble 60 prosent av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital. Denne delen av egenkapitalen består av egenkapitalbevis. Eierandelskapitalen ble forhøyet i forbindelse med kjøpet av Bank 1 Oslo Akershus AS. Dermed økte eierandelskapitalen som andel av bankens egenkapital. Eierandelskapitalen ble ytterligere utvidet ved børsnoteringen, i forbindelse med ansattes kjøp av egenkapitalbevis. En oppdatert oversikt over eierandelskapitalen i prosent av bankens egenkapital er tilgjengelig i bankens kvartalsrapporter. Eierandelsbrøken forventes å holde seg stabil i tiden fremover, basert på ordningen med kundeutbytte.


Børsnoteringen av bankens eierandelskapital

Bankens registrerte eierandelskapital er NOK 5.791.489.450,00, fordelt på 115.829.789 egenkapitalbevis, hvert pålydende 50 kroner. Egenkapitalbevisene ble notert på Oslo Børs den 13. juni 2017, med tickeren SPOL (se her for relevant dokumentasjon i forbindelse med børsnoteringen).

I forbindelse med konverteringen til egenkapitalbevisbank, ble også Sparebankstiftelsen Hedmark etablert. Alle egenkapitalbevisene ble vederlagsfritt overført til stiftelsen. 

I forbindelse med kjøpet av Bank 1, ble LO og de øvrige SpareBank 1-bankene eiere av egenkapitalbevis i det som da het Sparebanken Hedmark gjennom en rettet emisjon. Derfor eide sparebankstiftelsen 75,08 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet før børsnoteringen, mens LO og SpareBank 1-bankene eide henholdsvis 14,95 og 9,96 prosent. I forbindelse med børsnoteringen, solgte flere av SpareBank 1-bankene alle eller deler av sine egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. I tillegg solgte sparebankstiftelsen en andel av sine egenkapitalbevis. Med dette fikk banken nye eiere av egenkapitalbevisene. Egenkapitalbevisene handles fritt på Oslo Børs. En oversikt over bankens største eiere oppdateres jevnlig på bankens nettsider.

Egenkapitalbeviseierne er representert i bankens representantskap med 12 av 40 medlemmer.