Slik jobber vi med bærekraft

SpareBank 1 Østlandet er først og fremst en regional aktør med forretningsdrift på det sentrale Østlandet. I nær 180 år har banken hatt en viktig rolle som utviklingsaktør i de lokalmiljøene som banken er en del av. Bærekraft er ett av våre strategiske hovedmål og er godt integrert i virksomheten.

ost-hestehoven

Nær og langsiktig

Vi er aktivt til stede med 37 kontorer i by og bygd i vårt markedsområde i Innlandet, Oslo og Viken.

Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør banken vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko baserer seg på et langsiktig miljø- og samfunnsperspektiv.

Bærekraft som strategisk mål

Bærekraft er i dag ett av fire mål i vår overordnede konsernstrategi for 2022-2025. Målet lyder slik: "Vi er en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling." Les mer om dette i bankens årsrapport. Se også vår forretningsidé, visjon og verdier.

All virksomhet i SpareBank 1 Østlandet skal til enhver tid utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter i Norge. I tillegg har banken egne strategier, mål og retningslinjer for bærekraft

Vi jobber kontinuerlig med å omdanne strategi og forpliktelser til konkret handling, slik at vi kan nå vår langsiktige målsetning om netto nullutslipp fra våre investerings- og låneporteføljer innen 2050.

I rådgivningen både til privatpersoner og næringsliv skal bærekraft være en naturlig del av dialogen. Vi har utviklet en grønn produktportefølje som gjør at vi sammen med våre kunder sørger for at forbruk og investeringer bidrar til det grønne skiftet. Se vår bærekraftstrategi og klimarapport for en ytterligere beskrivelse av vårt bærekraftsarbeid. 

Slik prioriterer vi

Vi har gjort en analyse for å identifisere hvilke bærekraftstemaer som er vesentlige for oss. De fem mest vesentlige temaene (under) ligger til grunn for hvordan vi prioriterer i bærekraftsarbeidet. Temaene ble identifisert blant annet gjennom en omfattende interessentdialog. 

Under kan du også se hvilke av FNs bærekraftsmål vi har påvirkning på gjennom våre mest vesentlige bærekraftstemaer.

 
Våre fem mest vesentlige bærekraftstemaer
 • Sikre ansvarlige utlån
 • Bekjempe økonomisk kriminalitet
 • Arbeide med etikk og antikorrupsjon
 • Stille krav til finansielle leverandører
 • Etisk markedsføring av produkter og tjenester

Bærekraftsmål vi har påvirkning på

Mål 4 - God utdanning
Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9 - Innovasjon og infrastruktur
Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13 - Stoppe klimaendringene
Mål 15 - Liv på land
Mål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Ansvar for oppfølging og bærekraftsråd

Styret har det øverste ansvaret for bankens bærekraftsarbeid. Ansvaret for å levere på målene som er definert i vår bærekraftstrategi og handlingsplan, er lagt til de aktuelle konserndirektørene og rapporteres via virksomhetsstyring til konsernledelsen kvartalsvis.

Vi har også et bærekraftsråd som overser den helhetlige satsingen på bærekraft og er et rådgivende organ til konsernledelsen. Rådet består av representanter fra 12 ulike avdelinger, og alle har strategisk viktige roller i bærekraftsarbeidet. Rådet ledes av bankens leder for bærekraft. 


Slik jobber vi 

Sist oppdatert juni 2023

 • I bankens vesentlighetsanalyse er ansvarlige utlån et svært viktig tema, og vi har en påvirkningsanalyse som kartlegger hvor bankens bidrag kan ha størst effekt. Det viktigste for bedriftsmarkedet er å fokusere på ressursutnyttelse og klimautslipp, både når det gjelder å forsterke positiv og redusere negativ påvirkning. Med bakgrunn i påvirkningsanalysen har vi størst søkelys på bransjene eiendom (næringseiendom for utleie og boligutvikling) og landbruk. Vi bruker flere virkemidler for å påvirke kundene til bærekraftig omstilling, blant annet ved å:

  • Ekskludere visse bransjer, samt forretningspraksis med stor negativ påvirkning.
  •Analysere bærekraftsrisiko og muligheterved behandling av søknad om lån og kreditter.
  • Tilby produkter eller tiltak som stimulerer til grønn omstilling.
  •Stille krav om dokumentasjon av energieffektivitet og/eller klimagassutslipp.

  Les mer om ansvarlige utlån til bedriftsmarkedet i vår årsrapport for 2022.

 • Ansvarlige utlån er et av bankens fem vesentligebærekraftstema. Det har vært, og er, en viktig delav bankens samfunnsoppdrag. Det dreier seg blant annet om å være en ansvarlig aktør med solide aktsomhets- og kredittvurderinger, å tilby lån med en sosial profil, samt tilby lån som skal stimulere en bærekraftig og energieffektiviserende utvikling.

  Les mer om ansvarlige utlån til personmarkedet i vår årsrapport for 2022.

 • Banken driver ikke egen fondsforvaltning, men distribuerer et betydelig utvalg av verdipapirfond fra anerkjente forvaltere. I vår vesentlighetsanalyse er finansielle leverandører avgrenset til fondsforvaltere med fond som er tatt inn for videredistribusjon gjennom bankens selvbetjente og betjente kanaler. Banken er indirekte medeier i Odin Fond og SpareBank1-fondene via deleierskap i SpareBank 1 Forvaltning AS.

  Selv om banken ikke driver egen fondsforvaltning, er kapitalforvaltning et område med stor påvirkning på alle bærekraftstema. Banken kan derfor ha indirekte påvirkning på disse via våre fondsleverandører. Året 2022 var et urolig år for fondssparere og investorer, men i et langsiktig perspektiv er fondssparing og finansielle plasseringer stadig viktigere for at våre kunder skal oppnå sine spare- og investeringsmål.

  Les mer om Krav til finansielle leverandører - ansvarlig distribusjon av verdipapirfond i vår årsrapport for 2022.

 • Omfanget av kriminaliteten som rammer finanssektoren øker, og den blir stadig mer kompleks og sammensatt. Bankens innsats for å forebygge og avdekke kriminalitet er derfor viktig både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

  Økonomisk kriminalitet er en utfordring som rammer både enkeltpersoner, næringslivet og samfunnsøkonomien. Det kan også potensielt ha stor negativ påvirkning på den enkelte bank. SpareBank 1 Østlandet har i likhet med andre banker lovmessig plikt til å gjennomføre tiltak for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Banken har også omfattende tiltak for kontinuerlig å forebygge og avdekke annen økonomisk kriminalitet, spesielt digitale bedragerier. Både kundene og samfunnet skal ha tillit til at banken jobber aktivt på dette området.

  Trusselbildet endrer seg stadig, og banken må tilpasse arbeidet i takt med utviklingen. Arbeidet er utfordrende, ressurskrevende og krever høy tverrfaglig kompetanse. Vi deler vår kunnskap med andre finansinstitusjoner og det offentlige, og vi hjelper kundene med å bli mer årvåkne slik at de unngår å bli lurt.

  Les mer om vårt arbeid mot økonomisk kriminalitet i årsrapporten for 2022.

 • Etikk og antikorrupsjon er ett av bankens fem vesentlige bærekraftstema. Det er viktig både internt og i relasjon til våre omgivelser.

  SpareBank 1 Østlandet lever i et gjensidig avhengighetsforhold til omgivelsene. Vi er avhengige av tillit fra kunder, investorer, samarbeidspartnere, organisasjoner og myndigheter. Tillit er også viktig internt. Vårt arbeid med etikk og antikorrupsjon har til hensikt å verne om denne tilliten. Slik kan vi forsterke våre relasjoner til omgivelsene, bygge soliditet, sikre økonomisk kraft og videreutvikle vårt gode omdømme. Vi aksepterer ingen form for handlinger som kan oppfattes som bestikkelser, korrupsjon eller forsøk på å påvirke saksbehandlingen på en utilbørlig måte. Vår adferd og vårebeslutninger skal bygge opp under bankens strategi og målsettinger for samfunnsansvar og bærekraft.

  Les mer vårt arbeid med etikk og antikorrupsjon i årsrapporten for 2022.

 • Ved å fokusere på etisk markedsføring vil banken sørge for at vi gir god, etterrettelig, enkel og forståelig informasjon om våre produkter og tjenester. Vi har også sterkt søkelys på å unngå grønnvasking, som betyr å framstille et produkt som miljø- eller klimavennlig uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde det.

  Les mer om etisk markedsføring av produkter og tjenester i vår årsrapport for 2022.

 • I forbindelse med styringen av konsernets likviditetsrisiko har SpareBank 1 Østlandet en portefølje bestående av likvide verdipapirer med høy kredittkvalitet. Vi har implementert samfunns- og bærekraftsvurderinger i likviditetsforvaltningen for å vurdere og minimere risikoen for at denne porteføljen er i konflikt med bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

  Les mer om ansvarlige utlån innen likviditetsforvaltningen i vår årsrapport for 2022.

 • SpareBank 1 Østlandet skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere. I eget hus arbeider vi kontinuerlig for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon.

  SpareBank 1 Østlandet skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.

  Vi har hovedfokus på miljø og klima i vår kjernevirksomhet, som er utlån av penger til kunder og plassering av kundenes penger.

  Til privatkunder tilbyr vi grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet har en svært gunstig rente til folk som velger miljøvennlige løsninger, enten de skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

  På bedriftsmarked ønsker banken å stimulere til grønn forretningsutvikling. Vi har som mål å øke andelen virksomheter som bidrar til økt bruk av fornybar energi. Banken tilbyr grønt landbrukslån til bønder som vil installere i solcelleanlegg på gården. Se mer i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet.

  SpareBank 1 Østlandet driver ikke egen verdipapirfondsforvaltning, men distribuerer verdipapirfond fra andre fondsforvaltere. Se hvilke krav og forventninger vi har til miljø og klima hos fondsforvalterne her.

  Digitalisering reduserer miljøbelastningen

  Den digitale utviklingen bidrar sterkt til at vi kan arbeide kontinuerlig med å gi kundene gode og effektive digitale løsninger. Digitale produkter og tjenester reduserer belastningen på miljøet. Boliglån på nett, mobilbank, Vipps, videomøter, SMS-tjenester og elektronisk distribusjon av brev og publikasjoner er tiltak som reduserer transportbehov og papirforbruk. Nyhetsformidling foregår nå elektronisk på nettsidene NTB Kommunikasjon og via bankens nyhetssenter

  Energi- og klimaregnskap

  SpareBank 1 Østlandet utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG-protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. Regnskapet tar for seg forbruk som fører til klimagassutslipp som for eksempel reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Ved å gjøre denne kartleggingen identifiserer banken hvilke kilder som påvirker det ytre miljø, og vi kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem. SpareBank 1 Østlandets klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år.

  Se energi og klima i vår forretningsdrift samt vitenskapsbaserte klimamål 2021

  Miljøfyrtårnsertifisert

  Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet er miljøfyrtårnsertifisert og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Det betyr at vi rapporterer eget energiforbruk og klimautslipp hver vår til stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, transport, energiforbruk, utslipp og estetikk. 

  Langsiktige klimamål - Science Based Targets

  SpareBank 1 Østlandet har også satt mål for hvordan virksomheten skal redusere sine utslipp i tråd med Parisavtalen – såkalte vitenskapsbaserte klimamål eller Science Based Targets. I tråd med Science Based Targets har vi satt oss både kortsiktige mål og langsiktige mål mot 2050.
  Banken er også klimanøytral, les mer om dette her.

 • Det skjer stadig større og mindre endringer i SpareBank 1 Østlandet som kan være drevet av kundebehov, teknologiske muligheter og regulatoriske krav.

  Det å sørge for å ha en god prosess for å håndtere disse endringene er vesentlig, da endringer generelt ofte medfører økt operasjonell risiko for banken. På bakgrunn av dette har banken implementert en egen policy for nye og endrede produkter, løsninger og prosesser.

  Målet er at alle vesentlige endringer av produkter, løsninger og prosesser skal gjennomgå en konsistent og tilstrekkelig risikovurdering før endringene lanseres i SpareBank 1 Østlandet.

  Policyen skal bidra til at banken oppfyller regulatoriske krav til kontroll med produkter, herunder «EBA guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products» og «ESMA Guidelines on MiFID II product governance requirements».

  Policyen skal dessuten bidra til at bankens produkter blir utformet og markedsført på en slik måte at:

  (i) interessene, målene og egenskapene til forbrukerne blir tatt i betraktning,
  (ii) man unngår potensiell skade for forbrukere og
  (iii) interessekonflikter minimeres.

  Banken har en egen rutine for å ivareta klager fra kunder og andre interessenter. SpareBank 1 Østlandet har organisert klagebehandlingen i en klagenemnd bestående av representanter fra avdeling for Risikostyring & Compliance og Juridisk avdeling. Klagenemnda har tre ukers frist på å behandle og konkludere i klagesaker. Organiseringen søker å sikre en grundig og ensartet behandling som skal gi tilstrekkelig forbrukerbeskyttelse i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer.

  I henhold til styrets instruks for internrevisjonen skal det årlig utarbeides en revisjonsplan for konsernet. Formålet med den årlige internrevisjonsplanen er å sikre at internrevisjonen kan gi en dekkende vurdering av konsernets governance, risiko- og kapitalstyring, internkontroll og compliance slik instruksen for internrevisjonen og regulatoriske krav krever. Dette innebærer blant annet at alle vesentlige risikoer gjennomgås over en 3-4 års periode.

 • I den nye forretningsstrategien for 2022–2025 er det enda sterkere fokus på organisasjon og medarbeidere. Vi skal skape et raust og engasjerende arbeidsmiljø hvor arbeidsglede, gjensidig respekt og kompetanse er nøkkelfaktorer. Les mer i kapitlet De dyktige folka våre i årsrapporten for 2022.

   Vi har lovbestemt plikt til å arbeide med likestilling og mot diskriminering. Vår rapportering i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) finner du her. 

  Vedlegg til årsrapport 2022: Utdypende fakta om organisasjon og HR

 • Banken har et ansvar for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og samfunn i alle våre leverandørkjeder. Dette er ytterligere styrket gjennom åpenhetsloven, som pålegger oss å gjøre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjedene.

  Les mer om våre krav til andre leverandører og bærekraftige innkjøp i årsrapporten for 2022.

  Våre krav til samfunnsansvar for leverandører

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }