Slik jobber vi med bærekraft

SpareBank 1 Østlandet er først og fremst en regional aktør med forretningsdrift på det sentrale Østlandet. Gjennom hele sin 175-årige eksistens har banken hatt en viktig rolle som utviklingsaktør i de lokalmiljøene som banken er en del av. 

Nær og langsiktig

Vi er aktivt til stede med 37 kontorer i by og bygd i vårt markedsområde i Innlandet, Oslo og Viken.

Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør banken vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko baserer seg på et langsiktig miljø- og samfunnsperspektiv.

Bærekraft som strategisk mål

Bærekraft er i dag løftet opp som ett av seks hovedmål i overordnet konsernstrategi 2018-2021. 

All virksomhet i SpareBank 1 Østlandet skal til enhver tid utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter i Norge. I tillegg har banken egne strategier, mål og retningslinjer for bærekraft

Måten vi følger opp dette innen ulike virksomhetsområder varierer etter hva som er mest relevant for det aktuelle området. 
Se vår bærekraftstrategi.

Bærekraftsråd og ansvar for oppfølging

Banken har satt ned et bærekraftsråd bestående av de ni avdelingene som er særlig sentrale i bærekraftssatsingen. Rådet ledes av bankens leder for bærekraft.

Ansvaret for å levere på målene som er definert i vår bærekraftstrategi og handlingsplan, er lagt til de aktuelle konserndirektørene og rapporteres via virksomhetsstyring til konsernledelsen kvartalsvis. Bærekraftsrådet behandler rapporten og gir en vurdering av overordnet status for satsingen. 

 


Slik jobber vi 

Sist oppdatert juni 2020

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Å gi lån til personkunder og bedriftskunder er bankens kjernevirksomhet. Ansvarlige utlån har vært en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som regional sparebank i 175 år. Dette gjenspeiles i dag i vår visjon Sammen om å skape og våre verdier Dyktig, nær og engasjert.

  Ansvarlige utlån er løftet opp som hovedsatsing i bankens bærekraftsarbeid. Bedriftsmarkedet (BM) har hovedprioritet, og konserndirektør bedriftsmarked har ansvar for satsingen. Det er nedsatt en styringsgruppe bestående av kredittsjef og to regionbanksjefer, samt leder bærekraft. I tillegg er det etablert arbeidsgrupper for alle prosjekter. BM-satsingen er spesielt knyttet opp mot bærekraftsmål 8, 9, 12, 13, 15 og 16.

  Hva fikk vi til i 2019?
  2019 var året der vi for alvor innførte bærekraft i vurderingen av utlån til bedrifter. BM står kun for om lag en fjerdedel av bankens utlån, men det er her vi har størst mulighet for positiv påvirkning og størst risiko for negativ påvirkning på miljø, natur og klima, menneske- og arbeidstakerrettigheter, samt økonomisk kriminalitet og styring (forkortes gjerne ESG). Dette er bekreftet i vår overordnede ESG -risikoanalyse som ble gjennomført i 2019, med nøkkelpersoner fra samtlige av bankens virksomhetsområder.

  Gjennom analysen ble det konkludert med at vi har størst risiko og muligheter innen eiendom og landbruk, våre to største bransjer. Disse er knyttet til bærekraftsmål 12 (eiendom) og 15 (landbruk). I 2019 implementerte vi våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i utlånsprosessen. Se våre absolutte krav og forventninger i vedlegget Utdypende fakta om SpareBank 1 Østlandets bærekraftsarbeid i årsrapporten 2019.

  I våre rutiner for behandling av lånesøknader har vi krav om både ESG-dialog med kunde og ESG aktsomhetsanalyse. Gjennom aktsomhetsvurderinger identifiserer banken hvilke kunder og prosjekter som har høy risiko for negativ påvirkning, og mulighet for positiv påvirkning. Banken bruker metoderammeverket i OECDs veiledning for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv fra 2018.

  Banken har i 2019 utviklet aktsomhetsvurderinger innen alle relevante bransjer. Rådgivere med spesifikk bransjekompetanse deltar i arbeidet. Banken bruker bransjenes egne veikart for grønn konkurransekraft i arbeidet og har tett og god dialog med både kunder, bransjeorganisasjoner og interesseorganisasjoner i utvikling av vurderingene. Dette er i tråd med bærekraftsmål 17 om samarbeid. I tillegg skal rådgiverne våre være i dialog med kundene om deres forhold til bærekraft i egen virksomhet. Det har vært omkring 3200 kredittsaker på BM i 2019, og etter innføring av kravet og opplæring er det anslått at bærekraft har vært en del av dialogen med
  omkring 1600 kunder. 

  Innen landbruk er aktsomhetsvurderinger gjennomført på nær samtlige lånesaker i fjerde kvartal 2019, totalt 82 saker. Vi har omkring 1600 landbrukskunder, og det er gjennomført 625 lånesaker innen landbruk i 2019. Innen næringseiendom er vurderingen gjennomført på omkring 10 kunder. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger innen andre bransjer startet opp i fjerde kvartal.

  Dersom en kunde kommer ut med medium eller høy risiko, skal rådgiveren etterspørre tiltak for å redusere risiko og arbeide for forbedringer. Dette kan settes som forutsetning for å innvilge lån. Dersom en kunde ikke iverksetter tilstrekkelig risikoreduserende tiltak, kan saken løftes inn til bærekraftseksjonen for faglig vurdering. Ved høy risiko løftes saken på vanlig måte inn i kredittutvalget. I løpet av 2019 har vi sagt nei til to lånesøknader av ESG-grunner.

  Nye produkter og grønn innovasjon i bedriftsmarkedet
  I 2018 utviklet banken et grovfôrlån for å hjelpe bønder gjennom tørkesommeren. I 2019 utvidet vi produktporteføljen med et grønt landbrukslån på inntil 250 000 kroner til installering av solcelleanlegg. Lånet gir bonden svært gunstig rente ved å velge en klimavennlig energiløsning. Lånet ble lansert i mai, og det ble innvilget 21 lån i 2019. Samlet utlånsvolum på disse var 5,4 mill. kroner. Det samlede utlånsvolumet i BM var ved årsslutt 2019 cirka 34,9 milliarder kroner.

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?
  Målet er å gjøre aktsomhetsvurderinger på alle bedriftskunder innen strategiperiodens utløp. Det er foreløpig ikke besluttet om vurderingen skal utelates for de minste lånekundene. Vi har også et mål om å tilby flere grønne produkter som stimulerer til bærekraftig omstilling både innen BM og PM. Vi ser at det er behov for mer kunnskap om bærekraft hos en del av våre kunder. Det er en medvirkende årsak til at dialog med kundene er viktig, særlig før vi kan stille strengere krav.

  På overordnet nivå har vi som mål å fastsette og publisere sektorspesifikke, scenariobaserte mål for hele porteføljen, og for prioritering innad i porteføljen. Dette er som følge av at vi har signert klimaforpliktelsene i UNEP FI. For å begynne arbeidet har vi i denne årsrapporten vist en foreløpig beregning av karbonrelatert kreditteksponering i BM-porteføljen, slik målet er i Veikartet for grønn konkurransekraft i Finansnæringen. (Se vedlegget Bransjevis beregning av karbonrelatert kreditteksponering til årsrapporten 2019.) Her er det en utfordring med både datatilgang og metode. Det finnes ikke utslippstall per bedrift i Norge. Vi vil fremover forbedre både data og metode i samarbeid med andre banker i Norge og gjennom FNs miljøprogram for finansnæringen, UNEP FI. 

  Opplæring, ansvarlige utlån
  I 2019 har det vært hovedfokus på opplæring og kompetanseheving for ansatte som jobber med utlån i banken. Så nær som alle har hatt grunnopplæring innen bærekraft. 

  Rådgiverne i BM har en rekke opplæringstiltak i løpet av året. Det er
  ikke estimert tidsbruk. I 2019 har alle bedriftsrådgiverne fått rolle spesifikk opplæring innen bærekraft. Dette innebærer kompetanseheving knyttet til temaene i aktsomhetsvurderingene i form av videoforedrag med viktige interessenter og Nano-læringer om temaet. 

  Se retningslinjer for bærekraft for bedriftsmarkedet (pdf)

  Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet

  Mål fra Handlingsplan for bærekraft:
  1.1 Vi støtter aktivt opp under kundens bærekraftsarbeid og fremmer bærekraftig innovasjon eksternt. 
  1.2 Vi tilbyr bærekraftige produkter og tjenester, og fremmer bærekraftig innovasjon internt.
  2.2 Bærekraft er en del av våre arbeidsprosesser.GRI-indikator: F7, F8, F10 og F11. Opplæring: 404 -2,3.
  FNs bærekraftsmål: 8.10, 9.4, 12.2, 12.6, 12.8, 13.3, 15.a, 15.b og 16.4.

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Ansvarlige utlån har vært en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som regional sparebank i 175 år. Dette gjenspeiles i dag i vår visjon Sammen om å skape og våre verdier Dyktig, nær og engasjert.

  Kreditt er bankens viktigste virksomhetsområde, og ansvarlige utlån er løftet opp som hovedsatsing i bankens bærekraftsarbeid. Personmarkedskundene utgjør en vesentlig volumandel av dette, om lag 70 prosent. Som bank påvirker vi privatmarkedet (PM) gjennom hvilke saker vi finansierer, og hvilke vi ikke finansierer.

  Privatmarkedsdivisjonens overordnede ambisjon er å være pådriver for en bærekraftig utvikling i vårt markedsområde. For PM betyr det å bidra til at kunder stadig tar mer bærekraftige valg, primært ved å forbruke mindre, ha mindre usikret kreditt og god kontroll på egen økonomi. Banken er en ledende aktør i deler av markedsområdet, og våre produkter og tjenester påvirker ikke bare kundenes atferd men også miljø og samfunn.

  Vi har en rekke produkter og tjenester med en sosial profil som gir økonomiske fordeler for kunder:

  Restart ble lansert i 2019 og tilbys kunder med midlertidige økonomiske utfordringer. Her følges kunden tett opp for å bedre den økonomiske situasjonen.

  • Despositumslån ung/LOfavør depositumslån ung er et tilbud til unge kunder som ønsker seg inn på leiemarkedet.

  • Boliglån ung og LOfavør Boliglån ung er rabatterte produkter som skal hjelpe unge boligkjøpere inn på boligmarkedet.

  • Førstehjemslån og LOfavør førstehjemslån ble lansert i 2019 og er våre rimeligste lån til kjøp av første bolig, uansett alder.

  • Lån lønnsgarantifondet LO er et lån til boliglånsrente dersom bedriften kunden jobber i skulle gå konkurs, i påvente av utbetaling fra lønnsgarantifondet.

  • LOfavør konfliktlån er et lån med boliglånsrente til kunder som havner i langvarig arbeidskonflikt i forbindelse med tariffoppgjør.

  Samlet tall for denne porteføljen var per utgangen av 2019 27 milliarder kroner, cirka 25 prosent av bankens PM-portefølje.

  Av produkter og tjenester med miljømessig gevinst, tilbyr vi grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger. Lånet har svært gunstig rente og er rimeligere enn et vanlig boliglån. Grønt boliglån utgjorde 21,5 mill. kroner av en total PM-utlånsportefølje på 106,5 milliarder kroner ved utgangen av 2019. 

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?
  Vi har et mål om å tilby flere grønne produkter som stimulerer til bærekraftig omstilling. Vi ser at det er behov for mer kunnskap om bærekraft hos en del av våre kunder. Det er en medvirkende årsak til at dialog med kundene er viktig.

  Innen PM er målet i retningslinjene å gjøre bærekraft til en del av kundesamtalen. Det gjenstår arbeid med hvilken form dette skal ta, her er vi i en pilotfase. 

  Opplæring, ansvarlige utlån
  I 2019 har det vært hovedfokus på opplæring og kompetanseheving for ansatte som jobber med utlån i banken. Så nær som alle har hatt grunnopplæring innen bærekraft.

  Alle finansrådgivere i PM skal være sertifisert innenfor følgende fagområder: Sparing/plassering, skadeforsikring, kreditt og personforsikring. Det tilrettelegges med lesedager og kompetanseoppdatering på relevante fagfelt årlig. Det er ikke ført oversikt over antallet timer med kompetanseheving den enkelte rådgiver har,
  men fokuset er på at den ansatte har fått relevant opplæring og kunnskap. Opplæring skjer gjennom videoforelesninger, e-læring, nanolæring, klasseromskurs, fagopplæring og salgstrening.

  I retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for personmarkedet (pdf) finner du mer informasjon om våre forventninger og oppfordringer til personkunder innen temaene miljø, klima, samfunn, sosiale forhold og økonomisk kriminalitet.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for personmarkedet

  Mål fra handlingsplan for bærekraft:
  1.1 Vi støtter aktivt opp under kundens bærekraftsarbeid og fremmer bærekraftig innovasjon eksternt.
  1.2 Vi tilbyr bærekraftige produkter og tjenester, og fremmer bærekraftig innovasjon internt.
  2.2 Bærekraft er en del av våre arbeidsprosesser.

  GRI-indikator: F7, F8, F10 og F11. Opplæring: 404 -2,3.
  FNs bærekraftsmål: 8.10, 9.4, 12.2, 12.6, 12.8, 13.3, 15.a, 15.b og 16.4.

   

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Finansielle leverandører for SpareBank 1 Østlandet er i denne sammenhengen begrenset til å omhandle fondsleverandører. Banken driver ikke egen fondsforvaltning, men tilbyr fond fra andre leverandører.

  I tillegg er banken medeier i ODIN, et felleseid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen. Fondssparing er et viktig spareprodukt for våre kunder. Fondene vi
  tilbyr er investert i selskaper innen svært mange ulike sektorer, både i Norge og globalt. Det er krevende å ha oversikt over selskapenes ansvarlighet og bærekraftsprestasjoner, både innen miljø, klima, menneske- og arbeidstakerrettigheter, økonomisk kriminalitet og virksomhetsstyring. Derfor er det stort fokus på feltet, både fra sivilsamfunn og fra finansnæringen selv.

  Hva fikk vi til i 2019?
  I året som gikk gjorde vi en omfattende bærekraftsanalyse av våre fond basert på bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond. I påvente av en felles taksonomi fra EU er målet å etablere en gradert fondsmerking for alle verdipapirfondene som tilbys kundene. Merkingen skal gjøre det lettere for kundene å velge fond basert på ESG- og bærekraftspreferanser. Mye av arbeidet med fond er sentralisert i SpareBank 1-alliansen via et samarbeid mellom SpareBank 1-bankene og SpareBank 1 Utvikling.

  Samtlige fond (100 prosent) gjennomgikk i 2019 en bærekraftsanalyse utført av The Governance Group. Totalt omfattet analysen 25 selskaper og 291 individuelle fond. Blant disse hadde SpareBank 1 Østlandet per utgangen av 2019 167 fond fra totalt 12 forvaltere. Fondene er screenet for:

  • Utelukkelse av kontroversielle våpen (276 fond*).
  • Utelukkelse av:
  - Selskaper som får vesentlige deler av sine inntekter fra termisk
  kull, eller som baserer vesentlige deler av sin virksomhet på
  termisk kull (197 fond*).
  - Selskaper som bidrar til alvorlig miljøskade (209 fond*).
  - Selskaper som på et aggregert selskapsnivå fører til uakseptable nivåer av klimagasser (190 fond*).
  - Selskaper som er involvert i alvorlige brudd på menneskerettigheter (223 fond*).
  - Selskaper som er involvert i korrupsjon (180 av fond*).
  • Aktivt eierskap:
  - Fond som i sitt aktive eierskap kommuniserer med selskapene
  om ESG-forhold (268 fond) og stemmer på generalforsamlinger (263 fond*).
  - Fond som rapporterer offentlig om hvordan aktivt eierskap
  utøves (254 fond*).
  • Positiv screening:
  - Fond som gjennomfører positiv seleksjon av selskaper basert
  på samfunnsnyttige ikke-finansielle forhold (6 fond). 

  *Antall fond som har de ulike eksklusjonskriteriene. 

  I tillegg måler 81 av de 291 fondene som er kartlagt, klimautslipp. Av fondene som forvaltes av vårt deleide datterselskap ODIN, får samtlige fond 4 poeng. Det eneste de ikke får poeng for er positiv screening, som ODIN ikke har valgt å benytte som metode. I vår rådgivning til kunder er det primært ODIN-fond som blir anbefalt. I tillegg til merking av de fondene vi tilbyr, vil SpareBank 1
  Østlandets retningslinjer for fondsforvaltning ligge til grunn for alle nye fond som tas inn på vår fondsplattform. Våre anbefalte fond, som er rundt 40 av totalt 167 fond på plattformen, vil kun være fond som følger bankens retningslinjer.

  Opplæring, krav til finansielle leverandører
  Sent i 2018 ble det vedtatt nye retningslinjer for kapitalmarked knyttet til ESG. Avdelingen har derfor hatt opplæring og gjennomgang knyttet til retningslinjene i 2019. Dette inkluderer bærekraftsverksted.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond
  Mål fra Handlingsplan:
  Vi undersøker kundens klimapreferanser som en del av egnethetsvurderingen og tilbyr produkter som er i overenstemmelse med kundens klimapreferanser. (HP 1.1.4).
  Vi gir kunden god informasjon om klimaprofilen i alle våre fond. (HP 1.1.5).
  Vi har arrangert minst to kundearrangement om fondsplassering der ESG er tema. (HP 1.1.6)
  GRI-indikator: FS10 og FS11. Opplæring: 404-2,3
  FNs bærekraftsmål: 8.10, 12.8, 13.3, 15.a, 16.4, 16.5

  Om våre fondsleverandører

  De fleste av bankens fondsleverandører har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), alternativt har de godt dokumenterte ESG-policyer og beskrivelser av hvordan policy ivaretas og følges opp. De fleste har enten egne dedikerte ressurser for å følge opp ESG-risiko, og/eller en kombinasjon av egne og tilknyttede agenter/konsulenter som for eksempel Sustainalytics. 

  SpareBank 1 Østlandet har periodiske gjennomganger med leverandørene der blant annet samfunnsansvar blir fulgt opp. 

  Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)
  Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond (pdf)

  Våre fondsleverandører og deres retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer og bærekraft som vi også stiller oss bak:

  ODIN Forvaltning
  Fordi SpareBank 1 Østlandet har et eierskap i ODIN, følges selskapet opp både som et datterselskap etter våre Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen (pdf), og i tillegg som leverandør av fondsprodukter til våre kunder. ODIN har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer om samfunnsansvar og eierstyring i ODIN
  Les mer om ODINS investeringsfilosofi og ESG-policy
  Her finner du ODINs bærekraftsrapport for 2019

  Alfred Berg
  Alfred Bergs kriterier for samfunnsansvarlige investeringer inkluderer BNP Paribas Investment Partners ESG policy, som er basert på FNs Global Compact-prinsipper. Alfred Berg samarbeider med det Londonbaserte screeningselskapet MSCI ESG, som bistår Alfred Berg i den dypere etiske granskningen av selskapet.
  Les mer

  Schroders
  Har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), CDP (Carbon Disclosure Project), Financial Reporting Council og Corporate Leaders Group on Climate Change. Medlem av Dow Jones Sustainability Indices.
  Les mer

  Skagen
  Er tilsluttet FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer

  DNB
  DNB støtter og deltar i en rekke globale initiativer og internasjonale retningslinjer som handler om samfunnsansvar.
  Les mer

  Pareto Asset Management
  Har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Økonomisk kriminalitet er et samfunnsproblem som rammer både enkeltpersoner og næringslivet. Vi og andre banker har plikt til å gjennomføre tiltak for å forebygge og avdekke svindel, kriminalitet og terrorhandlinger. Kundene spesielt og samfunnet generelt skal ha tillit til at banken jobber aktivt på dette området. Kriminaliteten som rammer finanssektoren øker og blir stadig mer kompleks og sammensatt. Bankens innsats for å forebygge og avdekke kriminalitet er derfor viktig, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Dette arbeidet knyttes opp mot bærekraftsmål 16, delmål 16.4, om å redusere ulovlige finans- og våpenstrømmer samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

  Hva fikk vi til i 2019?
  SpareBank 1 Østlandet har i 2019, som i 2018, intensivert arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering. Styret har hatt økonomisk kriminalitet på agendaen i alle sine møter. Fokus har vært rettet mot ny hvitvaskingslov og rundskriv 8/2019 fra Finanstilsynet, som gir god veiledning for det videre arbeidet på området.

  I likhet med finansbransjen for øvrig har SpareBank 1 Østlandet gjennomført store prosjekter for å forbedre og sikre kvaliteten på bankens informasjon om kundene. I dette arbeidet har god samhandling med kundene og gode kommunikasjonsplaner vært avgjørende.

  Gjennom året har banken prioritert å videreutvikle tekniske løsninger for å kunne forbedre datakvaliteten. Løsninger for automatisering og robotisering er implementert for å effektivisere arbeidet med kundeoppfølging.

  Banken var i juni 2019 invitert til møte med Financial Action Task Force (FATF) for å komme med innspill til arbeidet på hvitvaskingsområdet. FATF er et mellomstatlig organ bestående av 37 medlemsland som setter internasjonale standarder for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Etter FATFs landevaluering av Norge i 2014 kom Norge under forsterket oppfølging. FATF la fram en rapport i desember 2019, hvor de konkluderte med at Norge har styrket sitt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering.

  I 2019 ble totalt 16 752 transaksjoner identifisert for videre kontroll av bankens transaksjonsovervåkning. Etter undersøkelser av bankens spesialister på området ble 195 saker rapportert til enheten for finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM. Ingen av disse sakene fikk noen konsekvenser for banken.

  Personvern og GDPR
  Våre kunder skal ha tillit til at personopplysningene deres er trygge hos oss.
  Vi behandler alle personopplysninger i tråd med gjeldende lovkrav og GDPR, EUs forordning for personvern som ble innført i Norge i 2018. Innen personvern og IKT-sikkerhet benytter vi et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) som er i henhold til ISO/IEC 27001.

  Vi gjennomfører regelmessige internrevisjoner knyttet til temaer innen personvern og GDPR. I tillegg gjennomføres interne compliancekontroller på oppfyllelse av personvernkrav og krav til intern personverndokumentasjon. Personvernombudet utarbeider kvartalsvise rapporter til styret. Videre har vi interne systemer som registrerer avvik, herunder klager innen personvernområdet. Det har i 2019 vært åtte enkelttilfeller av feilsendt e-post eller mangelfull tilgangsstyring der kunders personopplysninger er sendt til, eller på annen måte er gjort tilgjengelig for feil person. Personvernrisikoen
  i de konkrete sakene er ansett å ha vært lav eller middels. Vi er ikke kjent med at sakene har medført konsekvenser for de berørte. Banken har i 2019 ikke mottatt klager fra utenforstående interessenter eller fra regulatorisk hold, som Datatilsynet eller andre myndighetsorganer.

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?

  Banken har over tid styrket sitt arbeid på området og har i 2019 ansatt flere fagspesialister. SpareBank 1 Østlandet vil fortsette sitt arbeid mot økonomisk kriminalitet, herunder arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering,
  i samarbeid med myndighetene.

  Opplæring, økonomisk kriminalitet

  Banken har et bredt samarbeid innen arbeidet mot økonomisk kriminalitet og
  har hatt opplæring og holdningsskapende arbeid med alle ledere og ansatte. Alle bankens medarbeidere gjennomførte i 2019 obligatorisk opplæring i henhold til ny lovgivning. Opplæringen var tilpasset den enkelte medarbeiders rolle og funksjon i organisasjonen. Opplæringen omfattet også styrets medlemmer. 

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Retningslinjer for intern kontroll og kommunikasjon – hvitvasking
  Policy for anti-korrupsjon
  Policy for personvern
  Policy for sikkerhet
  Strategi for bankens behandling av personopplysninger

  Mål fra bankens handlingsplan for bærekraft 2019-
  2021: «Vi sørger for en trygg bankforbindelse der 100 prosent av nye kundeetableringer er korrekt utført, eksisterende kunder er korrekt dokumentert og at vi kjenner til hvor kundens midler kommer fra for å forhindre hvitvasking og/eller terrorfinansiering gjennom vår bank.»

  Mål/akseptkriterier for bankens behandling av personopplysninger:
  Standard for Personvern i SpareBank 1-alliansen
  Sikkerhetsportal SpareBank 1
  Standard for klassifisering av informasjon

  GRI-indikator: SB1Ø-1, 205-1, 205-2, 205-3 og 418-1. Opplæring: 404-2,3.
  SDG: 16.4.

  Se også:

  Virksomhetsstyring
  Eierstyring og selskapsledelse
  Alle våre retningslinjer innen bærekraft og samfunn (ESG)

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Banken er avhengig av tillit fra kunder, investorer og andre interessenter i samfunnet rundt oss. Verdiskaping skal skje i tråd med god rådgivningsskikk og innenfor rammer der den enkelte medarbeider ikke bryter etiske retningslinjer for å tilfredsstille økonomiske mål.

  Kundenes behov og interesser skal ivaretas gjennom faglig god og ansvarlig kundehåndtering som sikrer at kunden selv kan ta bevisste og velinformerte valg. Banken har nulltoleranse for korrupsjon og aksepterer ikke handlinger som kan oppfattes som bestikkelser eller forsøk på å påvirke saksbehandlingen på en utilbørlig måte. Adferd og beslutninger skal bygge opp under bankens strategi og mål for samfunnsansvar og bærekraft.

  Arbeidet med etikk og anti-korrupsjon er forankret i bankens etiske retningslinjer, som revideres årlig. Retningslinjene skal bidra til at medarbeiderne overholder taushetsplikten, unngår opptreden som kan skade bankens omdømme, ivaretar sin habilitet og håndterer interessekonflikter. Videre beskriver retningslinjene hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon.

  Hva fikk vi til i 2019?
  Under bankens etikkuke i 2019 var personvern, GDPR og informasjonssikkerhet tema. Gjennom uka var det ulike foredrag, kurs og aktiviteter for alle ansatte. Utenom etikkuka får våre medarbeidere regelmessig opplæring og informasjon om anti-korrupsjon. Formålet med konsernets anti-korrupsjonsarbeid er å ha gode retningslinjer, arbeidsprosesser og rutiner for å forebygge korrupsjon, påvirkningshandel, bestikkelser og bruk av tilretteleggelsespenger. Det gjennomføres internkontrolltiltak for å forhindre, avdekke og håndtere slike tilfeller. Dette er vesentlig for å ivareta konsernets omdømme, samt for å redusere risikoen for operasjonelle tap.

  I 2019 etablerte banken en egen policy for anti-korrupsjon. Hele banken ble i en årlig risikovurdering vurdert i henhold til korrupsjon. Åtte virksomhetsområder ble vurdert til å ha korrupsjonsrisiko. Det gjelder bedriftsmarked, personmarked, organisasjonsmarked, marked, salg- og distribusjonsstøtte, innkjøp, IT og sikkerhet.

  Risikovurderingen følges opp i 2020 og en egen tiltaksplan blir utarbeidet. Det ble i tillegg etablert varslingskanaler både internt og eksternt. Her kan utfordringer, bekymringer og kritikkverdige forhold varsles anonymt. Dette arbeidet knytter vi til bærekraftsmål 16, delmål 5 om å redusere i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

  Banken hadde ingen kjente tilfeller av korrupsjon i 2019.

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?
  På grunnlag av risikovurderingen som ble gjort i 2019 skal det etableres et program for anti-korrupsjonsarbeidet. 

  Opplæring, etikk og anti-korrupsjon
  Alle ansatte må hvert år bekrefte at de har lest og forstått de etiske retningslinjene. Overtredelse av virksomhetens etiske retningslinjer kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. Det har også vært opplæring i anti-korrupsjon for alle medarbeidere i 2019. Dette har blant annet skjedd gjennom tilgjengelig informasjon om temaet, saker på intranettet og nanolæringer. Det har vært iverksatt kompetanseheving for alle 18 som sitter i styret og konsernledelsen i banken. Retningslinjene for anti-korrupsjon har vært gjennomgått og diskutert for bedre forståelse og forankring. Banken arrangerte i mai en egen etikkuke internt med tema GDPR og personvern for å heve kompetansen og bevisstheten blant alle ansatte. 

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Etiske retningslinjer
  Policy for anti-korrupsjon
  Retningslinjer for å identifisere og motvirke interessekonflikter
  Program for bankens arbeid mot korrupsjon og bestikkelser

  GRI: 205-1, 2, 3.
  Opplæring: 404-2,3
  FNs bærekraftsmål: 16.5 

  Se bankens etiske retningslinjer

  Se vår policy for anti-korrupsjon

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Det er viktig for banken å drive etisk markedsføring som gjør tjenestene og produktene våre transparente og forståelige. Dette er for å sikre at kunden er godt informert og kan ta gode finansielle beslutninger. Banken har også stor påvirkning når vi inngår sponsorater og andre samarbeidsavtaler. Derfor krever vi at alle vi inngår avtaler med skal overholde våre forventninger og krav om bærekraftige produkter og løsninger.

  Hva fikk vi til i 2019?

  • Alle bankens sponsoravtaler omtaler bærekraft.
  • Ved markedsføring bruker vi digitale kanaler og flater fremfor papir og plakater.
  • Når banken støtter arrangementer går vi i dialog om bærekraft i løsningene.
  • Ved innkjøp av reklameartikler skal leverandører og produkter sjekkes grundig opp mot bærekraft.
  • Banken har utviklet klare regler for kampanjer og salg av kredittkort til unge. Vi har også utviklet et kommunikasjonsløp hvor vi snakker om riktig bruk av kredittkort i de forskjellige situasjonene de unge kommer opp i.

  Det er i 2019 ikke rapportert om brudd på regelverk og retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking. Det er heller ikke rapportert om manglende overholdelse av forskrifter og/eller frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, promotering og sponsing.

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?

  • Revidering av sponsorområdet.
  • Evaluering av planer og aktiviteter.
  • Måling av kjennskap til bærekraft i vår merkevare.
  • Opprettholde god forbrukerrating innen bærekraft, gjennom blant annet ”Sustainable Brand Index”, hvor vi og hele SpareBank 1 var bransjevinner i 2019.

  Opplæring, etisk markedsføring av produkter og tjenester
  Markedsavdelingen har stort fokus på opplæring innen bærekraft og etisk markedsføring. Formålet er at etikk og bærekraft skal være integrert i vår arbeidsmetodikk. Alle ansatte har derfor hatt opplæring i disse temaene.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Generelle retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar.
  Etiske retningslinjer.
  Mål fra Handlingsplanen for bærekraft:
  2.2.29 Krav om bærekraft er innarbeidet i alle nye eller forlengede avtaler.
  2.2.30 Vi gjør bærekraftsvurdering (ESG-vurdering) av alt innhold vi produserer og kommuniserer.
  2.2.31 Vi har tydeliggjort bankens bærekraftsprofil.

  GRI: 203-1, 417-2, 417-3.
  Opplæring: 404-2,3
  FNs bærekraftsmål: 9.4, 12.6, 12.8, 13.3, 16.5 

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  I forbindelse med styring av konsernets likviditetsrisiko har SpareBank 1 Østlandet en portefølje bestående av likvide verdipapirer med høy kredittkvalitet. Banken har implementert samfunns- og bærekraftsvurderinger i likviditetsforvaltningen for å vurdere og minimere risiko for at bankens likviditetsportefølje er i konflikt med bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. Finansdirektøren har det overordnede ansvaret og Finanssjefen er ansvarlig for operasjonalisering av konsernets likviditetsstyring.

  Hva fikk vi til i 2019?
  Banken har gjort en generell vurdering av risikoen for at utstedere innenfor porteføljens investeringsunivers kan komme i brudd med konsernets retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. Totalt sett vurderes porteføljen å ha lav risiko for brudd.

  Rammene for investeringer er relativt brede, men den aller største delen av porteføljen klassifiseres med risiko som «lav/middels». Risikovurderingene gjelder for hele investeringsuniverset av aktuelle investeringer. Alle nye investeringer vurderes, og følges opp årlig. Det er også gjort en vurdering av hvilke temaer som er mest relevante i det overordnede risikobildet knyttet til samfunnsansvar og bærekraft.

  I begynnelsen av 2019 initierte banken flere møter med Swedbank i forbindelse med hvitvaskingssaken. I ettertid har Swedbank kommunisert at de har tatt tak i saken, og gjennomført organisatoriske og strukturelle endringer. Vi anser dette som tilstrekkelig på det nåværende tidspunkt.

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?
  Hele likviditetsporteføljen vil fortsatt vurderes årlig og avvik vil følges opp. Vi vil i strategiperioden søke å styrke metoden for samfunns- og bærekraftsvurderinger, spesielt knyttet til klimarisiko.

  Opplæring
  Alle ansatte som har befatning med bankens likviditetsstyring skal kjenne bankens strategi for samfunnsansvar og bærekraft og jevnlig gjennomgå retningslinjene på området. Alle ansatte hadde opplæring i bærekraft i 2019. 

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen
  Alle retningslinjene finner du her

  Mål fra handlingsplanen:
  2.2.11 Hele likviditetsporteføljen skal ESG-vurderes hvert år, avvik følges opp.
  GRI-indikator: FS10 og F11. Opplæring: 404-2,3
  FNs bærekraftsmål: 12.6, 13.3, 15.a, 16.4
  og 16.5. 

 • Banken har eierskap i 36 virksomheter (andelsmedlemskap ekskludert), der seks av selskapene er døtre. To av døtrene er rene eiendomsselskaper integrert i driften og uten ansatte. Her gjelder bankens retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar fullt ut.

  Fire av døtrene driver selvstendig virksomhet innen eiendomsmegling, finansiering/leasing og regnskap/analyse. Konsernledelsen gjennomfører her årlige virksomhetsgjennomganger der samfunnsansvar og bærekraft står som én av tre pilarer, ved siden av lønnsomhet og samhandling. De fire datterselskapene er i gang med å utarbeide egne strategier og retningslinjer på bærekraftsområdet etter konsernets mal.

  10 av de 36 virksomhetene er allianseselskaper som banken samarbeider tett med på alle relevante virksomhetsområder, herunder miljø- og samfunnsmessige forhold. I de gjenstående 20 virksomhetene har banken et mindre aktivt eierskap. Gjennom rammeverk for eierstyring har banken
  som mål å bidra til at det enkelte selskaps verdigrunnlag og retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft samsvarer med eiernes verdigrunnlag. Eventuell utøvelse av eierskap foregår i styrer, generalforsamlinger og andre eiermøter. I halvparten av disse investeringene har banken en lav og uvesentlig eierpost (under 1,5 millioner kroner). Samtlige 36 virksomheter vurderes å bestå (negativ) screening med god margin.

 • SpareBank 1 Østlandet skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere. I eget hus arbeider vi kontinuerlig for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon.

  SpareBank 1 Østlandet skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.

  Vi har hovedfokus på miljø og klima i vår kjernevirksomhet, som er utlån av penger til kunder og plassering av kundenes penger.

  Til privatkunder tilbyr vi grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet har en svært gunstig rente til folk som velger miljøvennlige løsninger, enten de skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

  På bedriftsmarked ønsker banken å stimulere til grønn forretningsutvikling. Vi har som mål å øke andelen virksomheter som bidrar til økt bruk av fornybar energi. Banken tilbyr grønt landbrukslån til bønder som vil installere i solcelleanlegg på gården. Se mer i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet.

  SpareBank 1 Østlandet driver ikke egen verdipapirfondsforvaltning, men distribuerer verdipapirfond fra andre fondsforvaltere. Se hvilke krav og forventninger vi har til miljø og klima hos fondsforvalterne her.

  Digitalisering reduserer miljøbelastningen

  Den digitale utviklingen bidrar sterkt til at vi kan arbeide kontinuerlig med å gi kundene gode og effektive digitale løsninger. Digitale produkter og tjenester reduserer belastningen på miljøet. Boliglån på nett, mobilbank, Vipps, videomøter, SMS-tjenester og elektronisk distribusjon av brev og publikasjoner er tiltak som reduserer transportbehov og papirforbruk. Nyhetsformidling foregår nå elektronisk på nettsidene konjunkturbarometer1.noMynewsdesk og via bankens nyhetssenter

  Energi- og klimaregnskap

  SpareBank 1 Østlandet utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av  «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. Regnskapet tar for seg forbruk som fører til klimagassutslipp som for eksempel reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Ved å gjøre denne kartleggingen identifiserer banken hvilke kilder som påvirker det ytre miljø, og vi kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem. SpareBank 1 Østlandets klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år.

  Her er bankens energi- og klimaregnskap for 2019

  Miljøfyrtårnsertifisert

  Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet er miljøfyrtårnsertifisert og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Det betyr at vi rapporterer eget energiforbruk og klimautslipp hver vår til stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, transport, energiforbruk, utslipp og estetikk. 

  Langsiktige klimamål - Science Based Targets

  SpareBank 1 Østlandet har også satt mål for hvordan virksomheten skal redusere sine utslipp i tråd med Parisavtalen – såkalte vitenskapsbaserte klimamål eller Science Based Targets. I tråd med Science Based Targets har vi satt oss både kortsiktige mål og langsiktige mål mot 2050.
  Banken er også klimanøytral, les mer om dette her.

 • Det skjer stadig større og mindre endringer i SpareBank 1 Østlandet som kan være drevet av kundebehov, teknologiske muligheter og regulatoriske krav.

  Det å sørge for å ha en god prosess for å håndtere disse endringene er vesentlig, da endringer generelt ofte medfører økt operasjonell risiko for banken. På bakgrunn av dette har banken implementert en egen policy for nye og endrede produkter, løsninger og prosesser.

  Målet er at alle vesentlige endringer av produkter, løsninger og prosesser skal gjennomgå en konsistent og tilstrekkelig risikovurdering før endringene lanseres i SpareBank 1 Østlandet.

  Policyen skal bidra til at banken oppfyller regulatoriske krav til kontroll med produkter, herunder «EBA guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products» og «ESMA Guidelines on MiFID II product governance requirements».

  Policyen skal dessuten bidra til at bankens produkter blir utformet og markedsført på en slik måte at:

  (i) interessene, målene og egenskapene til forbrukerne blir tatt i betraktning,
  (ii) man unngår potensiell skade for forbrukere og
  (iii) interessekonflikter minimeres.

  Banken har en egen rutine for å ivareta klager fra kunder og andre interessenter. SpareBank 1 Østlandet har organisert klagebehandlingen i en klagenemnd bestående av representanter fra avdeling for Risikostyring & Compliance og Juridisk avdeling. Klagenemnda har tre ukers frist på å behandle og konkludere i klagesaker. Organiseringen søker å sikre en grundig og ensartet behandling som skal gi tilstrekkelig forbrukerbeskyttelse i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer.

  I henhold til styrets instruks for internrevisjonen skal det årlig utarbeides en revisjonsplan for konsernet. Formålet med den årlige internrevisjonsplanen er å sikre at internrevisjonen kan gi en dekkende vurdering av konsernets governance, risiko- og kapitalstyring, internkontroll og compliance slik instruksen for internrevisjonen og regulatoriske krav krever. Dette innebærer blant annet at alle vesentlige risikoer gjennomgås over en 3-4 års periode.

 • Dyktige og engasjerte medarbeidere er bankens viktigste innsatsfaktor. Bak gode resultater er det 672 ansatte i morbanken som daglig gjør en stor innsats for å nå forretningsmessige mål og gjennomføre konsernets strategi. For å lykkes arbeider vi både individuelt, i team og på tvers av fagområder.

  Mangfold og likestilling
  Vi har et mål om å rekruttere medarbeidere som reflekterer det samfunnet vi er en del av. Banken fokuserer på likestilling og mangfold i rekrutteringsprosesser, ved ansettelser i ledende stillinger og ved lønnsfastsettelse.

  Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og tilstreber god balanse mellom kjønn på alle nivåer i organisasjonen. Vi har iverksatt et eget program med fokus på kvinnelige ledere, der målet er å øke kvinneandelen fra 36 til 45 prosent innen utgangen av 2021. I årlige prosesser knyttet til fordeling av lokale lønnstillegg fokuserer vi særskilt på likelønn og å utjevne eventuelle skjevheter mellom kvinner og menn.

  Arbeidsforhold
  Banken gjennomfører årlige organisasjonsundersøkelser i konsernet. I 2019 viste undersøkelsen meget gode resultater med stabilt, høyt engasjement blant ansatte og ledere. Vi har god og styrket gjennomføringsevne i avdelingene og forsterket evne til å samarbeide på tvers. Vurderingen av kultur er styrket, spesielt innen åpenhet.

  Vi søker i alle sammenhenger å unngå diskriminering. Det var ikke rapportert om noen tilfeller av dette i 2019. 

  Banken er en IA -virksomhet og arbeider systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær. Vi legger til rette for medarbeidere som på grunn av sykdom, redusert arbeidsevne eller andre årsaker trenger tilpasninger av arbeidsplass og arbeidsinnhold. I samarbeid med NAV tar banken imot arbeidstakere som har behov for arbeidstrening.

  Opplæring og kompetanse
  Finansbransjen og bankmarkedet er i rask endring. I møte med ny teknologi, endret kundeatferd, konkurranse fra nye aktører, nye regulatoriske krav og endrede trusselbilder, er opplæring helt avgjørende for å være godt rustet til å drive framtidas bank.

  Banken innførte i 2019 et nytt system for medarbeider - og utviklingssamtaler.
  Hovedhensikten er at leder og medarbeider skal snakke om framtid, strategi
  og overordnede mål og bryte dette ned til konkrete mål for den enkelte medarbeider. 97 prosent av alle ansatte hadde i 2019 en gjennomgang av egen prestasjon - og karriereutvikling. Behov for støtte, opplæring og kompetanseutvikling avklares i medarbeider - og utviklingssamtalene.

  I 2019 fikk bankens medarbeidere anledning til å øke sin digitale kompetanse
  gjennom flere ulike tiltak. Vi har gjennom ført en kartlegging av grunnleggende digitale ferdigheter med utgangspunkt i finansbransjens krav. Alle har fått opplæring knyttet til områder der ferdighetene var for lave.

  Opplæring og utdanning skjer i samarbeid med både interne og eksterne samarbeids partnere som Finans Norge, Handelshøyskolen BI, NTNU, universiteter og høyskoler. Se mer informasjon om våre medarbeidere i styrets beretning i årsrapporten for 2019 under avsnittet Organisasjon og medarbeidere, samt i vedlegget: Utdypende fakta om SpareBank 1 Østlandets bærekraftsarbeid side 180.

 • Krav til andre leverandører

  SpareBank 1-alliansen er en betydelig innkjøper av varer og tjenester gjennom avtaler som gjøres på vegne av alliansebankene, deriblant SpareBank 1 Østlandet. I tillegg har banken tre lokale avtaler. Både inngåtte og nye avtaler blir vurdert ut fra leverandørenes holdning til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Vi stiller krav om at de har retningslinjer innen bærekraft, og at disse skal omsettes til handling.

  Oppfølging av leverandører

  SpareBank 1 Utvikling har avtaler med 249 leverandører. Det er utarbeidet verktøy for å risikovurdere leverandørenes negative påvirkning på miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. På bakgrunn av vurderingen følges leverandørene opp vedrørende risiko for negativ påvirkning og for å sikre at de jobber systematisk med bærekraft. Dette gjelder både for eksisterende og nye leverandører. Der vi finner mangelfulle forhold inngår vi en dialog med leverandøren for å sikre forbedringer.

  Risikovurdering av eksisterende leverandører

  249 leverandører fordelt på risiko fornegativ påvirkning av miljø, sosialeforhold og etisk forretningsvirksomhet. I 2019 er 91 leverandører er vurdert til å ha økt risiko. Disse følges nærmere opp. De øvrige 158 er vurdert til å ha lav risiko og lite behov for oppfølging.

  Risikovurdering
  Leverandørers risiko for negativ påvirkning på:

  • Miljø
  • Sosiale forhold
  • Etisk forretningsvirksomhet

  Leverandører vurderes etter en risikomatrise og plasseres i risikoklasser. Leverandører som scorer over en gitt risiko følges opp. Matrisen er et skjønnsmessig utgangspunkt, der eksempelvis enkeltelementer med høy risiko og leveransens økonomiske verdi, kan tilsi endret vurdering.


  Første halvår 2020 vil vi fullføre oppfølgingen av de 91 eksisterende leverandørene. De som ikke oppfyller våre krav vil få frist til å innfri kravene.

  Andre halvår 2020 vil vi på bakgrunn av resultatene av leverandøroppfølgingen identifisere enkeltleverandører og kategorier for ytterligere oppfølging. Leverandørenes kunnskap om risiko for negativ påvirkning av miljø og sosiale forhold i egen virksomhet og leverandørkjedene, vil stå sentralt.

  Retningslinjer for bærekraft i innkjøp