Slik jobber vi med bærekraft

SpareBank 1 Østlandet er først og fremst en regional aktør med forretningsdrift på det sentrale Østlandet. Gjennom hele sin 170-årige eksistens har banken hatt en viktig rolle som utviklingsaktør i de lokalmiljøene som banken er en del av. 

Nær og langsiktig

Vi er aktivt til stede med 37 kontorer i by og bygd i vårt markedsområde i Innlandet, Oslo og Viken.

Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør banken vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko baserer seg på et langsiktig miljø- og samfunnsperspektiv.

Bærekraft er i dag løftet opp som ett av seks hovedmål i overordnet konsernstrategi 2018-2021. 

All virksomhet i SpareBank 1 Østlandet skal til enhver tid utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter i Norge. I tillegg har banken egne strategier, mål og retningslinjer for bærekraft

Måten vi følger opp dette innen ulike virksomhetsområder varierer etter hva som er mest relevant for det aktuelle området. 
Se vår bærekraftstrategi.

 

Markedsområde SpareBank 1 Østlandet

Slik jobber vi 

 • Som aksje- og andelseier forvalter SpareBank 1 Østlandet verdier for omlag sju milliarder kroner. Vi har eierskap i rundt femti selskaper. Dette er alt fra strategisk viktige datterselskaper og allianseselskaper til rene finansielle investeringer.

  Vårt eierskap skal bidra til å fremme ansvarlighet og bærekraft og vi jobber for å redusere risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet. Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen skal så langt det er mulig integreres i alle etablerte prosesser.

  Alle ansatte som har befatning med eierstyringen skal kjenne våre prinsipper, retningslinjer og forventninger.

  Generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)

  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen (pdf)

 • SpareBank 1 Østlandet tilbyr verdipapirfond gjennom flere tredjepartsleverandører. Etikk og miljø blir vurdert ved valg av fondsleverandører og formell godkjenning av det enkelte fondsprodukt.

  Både bankens og de ulike leverandørenes retningslinjer for samfunnsansvar og ansvarlige investeringer legges til grunn, og fondsleverandøren må kunne dokumentere at det enkelte fondsproduktet som tilbys forvaltes ansvarlig. Med ansvarlig forvaltning menes risiko knyttet til miljø, sosiale forhold/menneskerettigheter og eierstyring. (ESG-risiko=Environmental, Social and Governance.)

  De fleste av bankens fondsleverandører har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), alternativt har de godt dokumenterte ESG-policyer og beskrivelser hvordan policy ivaretas og følges opp. De fleste har enten egne dedikerte ressurser for å følge opp ESG-risiko, og/eller en kombinasjon av egne og tilknyttede agenter/konsulenter som for eksempel Sustainalytics. 

  SpareBank 1 Østlandet har periodiske gjennomganger med leverandørene der blant annet samfunnsansvar blir fulgt opp. SpareBank 1 Østlandet har også et eierskap i Odin. Odin følges derfor opp både som et datterselskap, etter våre Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen (pdf) og i tillegg som leverandør av fondsprodukter til våre kunder. 

  Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)
  Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond (pdf)

  Våre fondsleverandører og deres retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer og bærekraft som vi også stiller oss bak:

  Odin
  Har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer
  Les mer om ODINS investeringsfilosofi og ESG-policy her

  Alfred Berg
  Alfred Bergs kriterier for samfunnsansvarlige investeringer inkluderer BNP Paribas Investment Partners ESG policy, som er basert på FNs Global Compact-prinsipper. Alfred Berg samarbeider med det Londonbaserte screeningselskapet MSCI ESG, som bistår Alfred Berg i den dypere etiske granskningen av selskapet.
  Les mer

  Schroders
  Har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), CDP (Carbon Disclosure Project), Financial Reporting Council og Corporate Leaders Group on Climate Change. Medlem av Dow Jones Sustainability Indices.
  Les mer

  Skagen
  Er tilsluttet FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer

  DNB
  DNB støtter og deltar i en rekke globale initiativer og internasjonale retningslinjer som handler om samfunnsansvar.
  Les mer

  Pareto Asset Management
  Har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer

 • Banken holder en portefølje av obligasjoner for likviditetsformål. Sammensetningen og størrelsen på porteføljen er i henhold til styrevedtatte styringsdokumenter for likviditetsområdet og lovpålagte krav for likviditetsstyringen.

  Banken har utarbeidet retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for likviditetsstyringen. 

  Generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen (pdf)

 • Det skjer stadig større og mindre endringer i SpareBank 1 Østlandet som kan være drevet av kundebehov, teknologiske muligheter og regulatoriske krav.

  Det å sørge for å ha en god prosess for å håndtere disse endringene er vesentlig, da endringer generelt ofte medfører økt operasjonell risiko for banken. På bakgrunn av dette har banken implementert en egen policy for nye og endrede produkter, løsninger og prosesser.

  Målet er at alle vesentlige endringer av produkter, løsninger og prosesser skal gjennomgå en konsistent og tilstrekkelig risikovurdering før endringene lanseres i SpareBank 1 Østlandet.

  Policyen skal bidra til at banken oppfyller regulatoriske krav til kontroll med produkter, herunder «EBA guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products» og «ESMA Guidelines on MiFID II product governance requirements».

  Policyen skal dessuten bidra til at bankens produkter blir utformet og markedsført på en slik måte at:

  (i) interessene, målene og egenskapene til forbrukerne blir tatt i betraktning,
  (ii) man unngår potensiell skade for forbrukere og
  (iii) interessekonflikter minimeres.

  Banken har en egen rutine for å ivareta klager fra kunder og andre interessenter. SpareBank 1 Østlandet har organisert klagebehandlingen i en klagenemnd bestående av representanter fra avdeling for Risikostyring & Compliance og Juridisk avdeling. Klagenemnda har tre ukers frist på å behandle og konkludere i klagesaker. Organiseringen søker å sikre en grundig og ensartet behandling som skal gi tilstrekkelig forbrukerbeskyttelse i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer.

  I henhold til styrets instruks for internrevisjonen skal det årlig utarbeides en revisjonsplan for konsernet. Formålet med den årlige internrevisjonsplanen er å sikre at internrevisjonen kan gi en dekkende vurdering av konsernets governance, risiko- og kapitalstyring, internkontroll og compliance slik instruksen for internrevisjonen og regulatoriske krav krever. Dette innebærer blant annet at alle vesentlige risikoer gjennomgås over en 3-4 års periode.

 • SpareBank 1 Østlandets virksomhet foregår i Norge og er dermed underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. SpareBank 1 Østlandet tar i sin virksomhet hensyn til arbeidstaker- og menneskerettigheter og grunnleggende sosiale behov. Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører.  

  Banken skal være en attraktiv og inkluderende arbeidsplass for alle medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. I tillegg til faglig utvikling og utfordringer ønsker banken gjennom fokus på sunn livsstil, aktive grupper i bedriftsidrettslaget og utvidet årlig helsekontroll å bidra til god helse, økt trivsel og høy motivasjon. Finanshuset legger til rette for at balansen mellom jobb, hjem og fritid oppleves som god.

  SpareBank 1 Østlandet søker i alle sammenhenger å unngå diskriminering. Banken skal ha et arbeidsmiljø preget av mangfold, respekt og omtanke, der diskriminering og trakassering ikke tolereres. Konsernet legger til rette for medarbeidere som på grunn av sykdom, redusert arbeidsevne eller andre årsaker må ha tilpasninger av arbeidsplass og arbeidsinnhold.

  SpareBank 1 Østlandet er i IA-bedrift og arbeider systematisk med forebygging og oppfølging av sykefravær. Sykefraværet i banken har jevnt over vært lavt i flere år. I samarbeid med NAV tar banken imot arbeidstakere som har behov for arbeidstrening.

  Se våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft (policydokument) - menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter

  Likestilling

  SpareBank 1 Østlandet søker balanse i kjønnsfordelingen i ulike roller på alle nivåer i organisasjonen og legger til rette for likestilling gjennom løpende personalforvaltning og utviklingstiltak.

  Administrerende direktørs ledergruppe består av tre kvinner og sju menn. Bankens styre består av fire kvinner og fire menn, mens bankens representantskap består av 18 kvinner og 22 menn.

  Lønn fastsettes for alle medarbeidere på grunnlag av stillingsinnhold, kompleksitet, ansvar og oppnådde resultater. Det gjennomføres årlige, individuelle vurderinger.

  Styret vedtok i 2016 en ny godtgjøringsordning for hele konsernet, herunder hovedprinsipper for lønnsdannelse og lønnsfastsettelse. Alle ansatte skal ha lik mulighet til lønnsmessig utvikling og lokale lønnstillegg skjer i utgangspunktet ut fra en vurdering av individuelle prestasjoner og bidrag til kollektiv resultatoppnåelse over tid. Banken har ingen bonusordninger eller særskilte incentivordninger for ledere. 

 • Kreditt til bedriftsmarkedet

  SpareBank 1 Østlandet ønsker å være det foretrukne finanshuset og profesjonell tilbyder av kreditt til gode bedriftskunder i alle bransjer i vårt virkeområde på Østlandet. Kunder vi har et etablert kundeforhold til kan vi også følge med finansiering av prosjekter i andre geografiske områder.  

  Gode kredittvurderinger utgjør basisen i bankens samfunnsansvar. Hensikten er å skape verdier for den regionen som banken er en del av. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene, gjør bankens ledelse vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko, baserer seg på et langsiktig samfunnsperspektiv. Alle som arbeider innenfor kredittområdet skal følge konsernets etiske retningslinjer og habilitetsregler.

  Banken gir hovedsakelig lån til selskaper som driver virksomhet i vårt markedsområde på Østlandet. For å støtte opp under bærekraftige tiltak i landbruket har vi lansert grønt landbrukslån til bønder som vil installere solcelleanlegg på gården.

  Vi er normalt ikke direkte involvert i utlån utenfor landets grenser. Det skal utvises stor varsomhet med å gi kreditt til bedrifter som inngår i uoversiktlige eller kompliserte eierstrukturer som SpareBank 1 Østlandet ikke finner velbegrunnet, eller til bedrifter hvor selskapsoppbyggingen i vesentlig grad vanskeliggjør vurdering av risikoen i engasjementet. 

  Gruvedrift, kull, olje og gass er utenfor vårt forretningsområde.

  Se retningslinjer for bærekraft for bedriftsmarkedet (pdf)

  Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)

 • Kreditt til personmarkedet

  Kreditt er bankens viktigste virksomhetsområde. Personmarkedskundene utgjør en vesentlig volumandel av dette, om lag 70 prosent. Som bank påvirker vi privatmarkedet gjennom hvilke saker vi finansierer, og hvilke vi ikke finansierer.

  Privatmarkedsdivisjonen (PM-divisjonen) har som overordnet ambisjon å være en pådriver for bærekraftig utvikling i vårt markedsområde. For PM betyr det å bidra til at våre kunder tar smartere og mer ansvarlige valg - primært ved å forbruke mindre, ha mindre usikret kreditt og god kontroll på egen økonomi.

  Våre PM-medarbeidere skal stimulere kunder til å spare for på den måten å forbruke mindre. Store deler av de globale klimautslippene kommer fra privat forbruk, og i kontakt med kundene skal vi stille spørsmål om hvordan vi kan påvirke kundens økonomi i ansvarlig retning.

  Vi skal også gi eksisterende og nye kunder råd, veiledning og produkter innen hele bankens produktbredde. Vi skal promotere bærekraftige produkter og løsninger for kundene der det er naturlig. 
  I retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for personmarkedet (pdf) finner du våre forventninger og oppfordringer til personkunder innen temaene miljø, klima, samfunn, sosiale forhold og økonomisk kriminalitet. 

 • Våre medarbeidere skal være kompetente, tillitvekkende, ærlige og redelige. I all omgang med omgivelsene skal det utøves nødvendig profesjonell distanse.

  Verdiskapingen skal skje i tråd med god rådgivningsskikk, og innenfor rammer hvor den enkelte medarbeider ikke må bryte etiske retningslinjer for å tilfredsstille økonomiske målsettinger.

  SpareBank 1 Østlandet har etiske retningslinjer som sist ble revidert i 2019. Retningslinjene omfatter bankens styremedlemmer og alle konsernets datterselskaper. Konsernets etiske retningslinjer beskriver blant annet hvordan medarbeiderne skal forholde seg til gaver, kunder og representasjon. Banken har også rutiner for varsling av kritikkverdige forhold og sikkerhetsbrudd.

  Gjennomgang og drøfting av de etiske retningslinjene er en del av det obligatoriske introduksjonsprogrammet for nyansatte. Finansielle rådgivere og kundekonsulenter i personmarkedsdivisjonen har autorisasjoner og godkjenninger som innebærer årlig vedlikehold av kunnskap på etikkområdet. I tillegg gjennomgår investeringsrådgivere og meglere årlig etikkoppdatering i forbindelse med Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR).

  Alle ansatte i konsernet må årlig bekrefte at de har gjennomgått og forstått innholdet i de etiske retningslinjene. Slik sikrer banken at etikk, habilitet, lojalitet, antikorrupsjon og integritet står på dagsorden. I tillegg gjennomfører banken en årlig etikkuke som involverer ansatte i hele organisasjonen og sikrer forankring av de etiske retningslinjene. Ulike temaer belyses, eksempelvis antikorrupsjon, etiske dilemmaer, lojalitet/integritet og organisasjonskultur. I løpet av etikkuka er det foredrag, aktiviteter og diskusjoner både på sentralt og lokalt nivå.

  Se bankens etiske retningslinjer

  Se vår policy for anti-korrupsjon

 • SpareBank 1 Østlandet skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere. I eget hus arbeider vi kontinuerlig for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon.

  SpareBank 1 Østlandet skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.

  Vi har hovedfokus på miljø og klima i vår kjernevirksomhet, som er utlån av penger til kunder og plassering av kundenes penger.

  Til privatkunder tilbyr vi grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet har en svært gunstig rente til folk som velger miljøvennlige løsninger, enten de skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

  På bedriftsmarked ønsker banken å stimulere til grønn forretningsutvikling. Vi har som mål å øke andelen virksomheter som bidrar til økt bruk av fornybar energi. Banken tilbyr grønt landbrukslån til bønder som vil installere i solcelleanlegg på gården. Se mer i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet.

  SpareBank 1 Østlandet driver ikke egen verdipapirfondsforvaltning, men distribuerer verdipapirfond fra andre fondsforvaltere. Se hvilke krav og forventninger vi har til miljø og klima hos fondsforvalterne her.

  Digitalisering reduserer miljøbelastningen

  Den digitale utviklingen bidrar sterkt til at vi kan arbeide kontinuerlig med å gi kundene gode og effektive digitale løsninger. Digitale produkter og tjenester reduserer belastningen på miljøet. Boliglån på nett, mobilbank, Vipps, videomøter, SMS-tjenester og elektronisk distribusjon av brev og publikasjoner er tiltak som reduserer transportbehov og papirforbruk. Nyhetsformidling foregår nå elektronisk på nettsidene konjunkturbarometer1.noMynewsdesk og via bankens nyhetssenter

  Energi- og klimaregnskap

  SpareBank 1 Østlandet utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av  «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. Regnskapet tar for seg forbruk som fører til klimagassutslipp som for eksempel reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Ved å gjøre denne kartleggingen identifiserer banken hvilke kilder som påvirker det ytre miljø, og vi kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem. SpareBank 1 Østlandets klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år.

  Her er bankens energi- og klimaregnskap

  Miljøfyrtårnsertifisert

  Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet er miljøfyrtårnsertifisert og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Det betyr at vi rapporterer eget energiforbruk og klimautslipp hver vår til stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, transport, energiforbruk, utslipp og estetikk. 

 • Økt grad av organisert og grensekryssende kriminalitet har endret trusselbildet også for økonomisk kriminalitet. Hvitvasking, svindel og svindelforsøk mot bankens kunder blir mer avansert og utbredt år for år.

  Vi jobber kontinuerlig for å bidra til at bankens produkter og tjenester ikke benyttes til kriminell aktivitet. Våre styringssystemer evalueres og oppdateres for å tilpasses det til rådende risikobildet. I tillegg gjennomfører banken løpende kontroller på ulike nivåer, fra internkontroll i forretningsområdene, via løpende transaksjonsovervåkning, til kontroller utført av compliance-avdelingen.

  Åpenhet og gjennomsiktighet

  Vi oppfordrer til mest mulig åpenhet og gjennomsiktighet i all økonomisk aktivitet, innenfor gjeldende lover og regler. Vi forventer av oss selv og våre kunder at man er åpen om eierskap, investeringer, skatteinnbetaling, forretningsforbindelser, nasjonal og internasjonal lobbyvirksomhet, etc. Banken har for øvrig ikke lobbyvirksomhet knyttet til internasjonale forhold.

  Ved mistanke om økonomisk kriminalitet skal man alltid bidra til full åpenhet fra selskapet og medvirke til etterforskning av forholdet. 

  Virksomhetsstyring
  Eierstyring og selskapsledelse
  Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)

  Hvitvasking og terrorfinansiering

  Hvitvasking er å enten plassere, tildekke og/eller integrere midler fra/til et straffbart forhold.
  I bank er det enklest å oppdage aktiviteten i plasseringsfasen ved å fange opp mistenkelige transaksjoner. Terrorfinansiering dekker både det å samle inn, skaffe til veie eller motta midler til å finansiere terrorhandlinger. Banken er underlagt regler om hvitvasking og terrorfinansiering samt myndighetsrapportering. I den forbindelse får våre medarbeidere løpende opplæring i å bekjempe denne type kriminalitet. Oppdateringer om endringer i kriminalitetsbildet hva angår økonomisk kriminalitet, er implementert fortløpende.

  Retningslinjer for intern kontroll og kommunikasjon i medhold av hvitvaskingslovens regler

  Datakriminalitet

  I dag blir mange store bedrifter utsatt for datakriminalitet som virusangrep, hacking og andre typer IKT-svindel. Banken har forebyggende antivirusprogrammer både internt og som vi anbefaler til kunder med nettbank og mobilbank. For å forebygge at bankens nettverk kan bli angrepet, deltar vi regelmessig i øvelser sammen med andre alliansebanker.

  Interne misligheter og korrupsjon

  Interne misligheter og korrupsjon inngår i etiske retningslinjer og policy for anti-korrupsjon.