Bærekraft og samfunnsansvar

Slik jobber vi med bærekraft

SpareBank 1 Østlandet er først og fremst en regional aktør med forretningsdrift på det sentrale Østlandet. I nær 180 år har banken hatt en viktig rolle som utviklingsaktør i de lokalmiljøene som banken er en del av. Bærekraft er ett av våre strategiske hovedmål og er godt integrert i virksomheten.

Nær og langsiktig

Vi er aktivt til stede med 36 kontorer i by og bygd i vårt markedsområde i Innlandet, Oslo og Viken.

Med lokalkunnskap og nærhet til kundene gjør banken vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko baserer seg på et langsiktig miljø- og samfunnsperspektiv.

Bærekraft som strategisk mål

Bærekraft er i dag ett av fire hovedmål i overordnet konsernstrategi 2022-2025. Målet lyder slik: "Vi er en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling." Se også vår forretningsidé, visjon og verdier.

All virksomhet i SpareBank 1 Østlandet skal til enhver tid utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter i Norge. I tillegg har banken egne strategier, mål og retningslinjer for bærekraft

Vi jobber kontinuerlig med å omdanne strategi og forpliktelser til konkret handling, slik at vi kan nå vår langsiktige målsetning om netto nullutslipp fra våre investerings- og låneporteføljer innen 2050.

I rådgivningen både til privatpersoner og næringsliv skal bærekraft være en naturlig del av dialogen. Vi har utviklet en grønn produktportefølje som gjør at vi sammen med våre kunder sørger for at forbruk og investeringer bidrar til det grønne skiftet. 
Se vår bærekraftstrategi og klimarapport for en ytterligere beskrivelse av vårt bærekraftsarbeid. 

Slik prioriterer vi

Vi har gjort en analyse for å identifisere hvilke bærekraftstemaer som er vesentlige for oss. De fem mest vesentlige temaene (under) ligger til grunn for hvordan vi prioriterer i bærekraftsarbeidet. Temaene ble identifisert blant annet gjennom en omfattende interessentdialog. 

Under kan du også se hvilke av FNs bærekraftsmål vi har påvirkning på gjennom våre mest vesentlige bærekraftstemaer.

Våre fem mest vesentlige bærekraftstemaer
 • Sikre ansvarlige utlån
 • Bekjempe økonomisk kriminalitet
 • Arbeide med etikk og antikorrupsjon
 • Stille krav til finansielle leverandører
 • Etisk markedsføring av produkter og tjenester

Bærekraftsmål vi har påvirkning på

Mål 4 - God utdanning
Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mål 9 - Innovasjon og infrastruktur
Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 13 - Stoppe klimaendringene
Mål 15 - Liv på land
Mål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Ansvar for oppfølging og bærekraftsråd

Styret har det øverste ansvaret for bankens bærekraftsarbeid. Ansvaret for å levere på målene som er definert i vår bærekraftstrategi og handlingsplan, er lagt til de aktuelle konserndirektørene og rapporteres via virksomhetsstyring til konsernledelsen kvartalsvis.

Vi har også et bærekraftsråd som overser den helhetlige satsingen på bærekraft og er et rådgivende organ til konsernledelsen. Rådet består av representanter fra 12 ulike avdelinger, og alle har strategisk viktige roller i bærekraftsarbeidet. Rådet ledes av bankens leder for bærekraft. 


Slik jobber vi 

Sist oppdatert mars 2022

 • Finansnæringen har et stort ansvar i det grønne skiftet. Bankens strategiske fundament er å være til for at folk og bedrifter skal lykkes. For å levere på dette ønsker vi sammen med kundene våre å bidra til bærekraftig vekst og utvikling i våre lokalsamfunn. Ansvarlige utlån er nok vårt viktigste bidrag i dette arbeidet.

  Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Å gi lån til personkunder og bedriftskunder er bankens kjernevirksomhet. Ansvarlige utlån har vært en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som regional sparebank i over 175 år. Dette gjenspeiles i dag i vår visjon Sammen om å skape og våre verdier Dyktig, nær og engasjert.

  Ansvarlige utlån er løftet opp som hovedsatsing i bankens bærekraftsarbeid. Bedriftsmarkedet (BM) har hovedprioritet, og konserndirektør bedriftsmarked har ansvar for satsingen. Det er nedsatt en styringsgruppe bestående av kredittsjef og to regionbanksjefer, samt leder bærekraft. I tillegg er det etablert arbeidsgrupper for alle prosjekter. BM-satsingen er spesielt knyttet opp mot bærekraftsmål 8, 9, 12, 13, 15 og 16.

  Vi gjennomførte i 2020 en analyse etter mal fra FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift for å kartlegge hvor bankens bidrag kan ha størst effekt. Påvirkningsanalysen viste at for bedriftsmarkedet er det viktigst å sette fokus på områdene ressursutnyttelse og klimautslipp, både når det gjelder å forsterke positiv og redusere negativ påvirkning. Analysen ble oppdatert i 2021 og gir samme føringer for neste strategiperiode. Med bakgrunn i påvirkningsanalysen har vi identifisert bransjene eiendom (omfatter utleie av næringseiendom og bygging av nye boliger/næringseiendommer) og landbruk som bransjene vi skal ha størst fokus på. Banken påvirker kundene til bærekraftig omstilling gjennom flere tiltak, blant annet ved å:
  • Analysere bærekraftsrisiko og muligheter ved behandling av søknad om lån/kreditter.

  • Tilby produkter eller tiltak som stimulerer til grønn omstilling.

  • Stille krav om dokumentasjon av energieffektivitet og/eller klimagassutslipp. Gjennom å signere på Net Zero Banking Alliance har vi forpliktet oss til å vedta korte og langsiktige målsettinger for grønn omstilling i utlånsporteføljen. BMs langsiktige ambisjon mot 2050 er at vår utlånsportefølje skal være nærmest helt klimanøytral.

  Hva fikk vi til i 2021?
  Også i 2021 har BM brukt mye tid på å bistå bedriftskundene med å løse økonomiske utfordringer knyttet til pandemien. Bistanden har vært i form av veiledning for å håndtere utfordringene som fulgte av restriksjonene, noe innvilgelse avavdragsfrihet i kortere perioder og fortsatt forvaltning av det statlige tiltaket likviditetslån med statsgaranti. Det har vært lavere omfang av innvilgede lettelser i nedbetalingsplaner og behov for likviditetslån i 2021 enn det foregående året. 

  BM har i 2021 deltatt i to næringslivsklynger i vår region som jobber med løsninger for klima og ressursutnyttelse:

  • NCE Heidner Biocluster, Norges ledendenæringsklynge for grønn bioøkonomi ogbærekraftig matproduksjon.

  • Norwegian Wood Cluster, et utvidet samarbeidi verdikjeden skog, industri og byggsom skal utvikles til en internasjonal ledendenæringsklynge for industrielt, bærekraftigtrebyggeri. Banken deltar i faggruppen forbærekraft.

  Produkter og aktivitet med sosial profil

  Banken har en rekke produkter med en sosial profil til kunder i bedriftsmarkedet. I forbindelse med koronapandemien har vi innvilget følgende lån:

  • Vekstgarantiordningen: 3 lån og 9 kreditter på til sammen 37,2 millioner kroner.

  • Statsgarantert likviditetslån: 19 lån på tilsammen 25,4 millioner kroner.

  Vi har brukt hele rammen vi fikk fra Innovasjon Norge for Vekstgarantiordningen. Vi har fått utvidet ramme med en forlengelse av ordningen ut 2022. For likviditetslån med statsgaranti har det vært mindre aktivitet sammenlignet med 2020, da innvilget vi 291 millioner kroner.

  Produkter og aktiviteter med miljømessig gevinst

  I desember 2021 lanserte BM to grønne innskuddsprodukter:
  • Grønt fastrenteinnskudd 12 mnd. binding.

  • Grønn plasseringskonto +.

  Våre kunder etterspør i økende grad slike produkter, og i disse tilbudene garanterer banken at midlene som plasseres brukes til grønne utlån. Høsten 2021 vedtok vi å etablere et grønt produkt som et insentiv for energieffektiviseringstiltak for utleie av næringsbygg i eksisterende utlånsportefølje. Produktet forventes klart til bruk i januar 2022. Vi har satt et mål for hvor mange slike lån vi ønsker å innvilge i 2022. Vi vil arbeide for å øke antall innvilgede lån kontinuerlig.

  Gjennom vårt grønne landbrukslån har vi i 2021 finansiert bygging av 12 solcelleanlegg på gårdsbruk for til sammen 3,6 millioner kroner. Dette tilsvarer omkring 146 tonn i årlig spart CO2-utslipp. Ved utgangen av 2021 har vi 41 grønne landbrukslån med et samlet utlånsvolum på 8,5 millioner kroner. SpareBank 1 Østlandets portefølje innen kraft og energiproduksjon utgjør cirka 2 prosent av total utlånsportefølje. Banken låner hovedsakelig ut penger til småskala vannkraftprosjekter. De fleste er i vår markedsregion. Vi har lave klimagassutslipp i energiporteføljen, både på grunn av porteføljens størrelse og fordi vi ikke låner ut penger til fossil energi, gruvedrift eller storskala damprosjekter.

  Aktsomhets- og kredittvurderinger

  Bærekraft er et tema vi tar opp når vi etablerer kontakt med kunder, og vi vurderer nye kunder opp mot våre «Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet». Vurderingen er særlig rettet mot bransjer og typer aktiviteter vi ikke ønsker å finansiere, risiko for brudd på arbeidsmiljø og arbeidstakerrettigheter, menneskerettighetsbrudd og risiko for manglende etterlevelse av lover blant annet innen økonomisk kriminalitet og hvitvasking. Med bakgrunn i slike vurderinger har vi gjennom 2021 endt opp med at et betydelig antall søknader ikke har resultert i kundeforhold i banken. Dette gjelder primært mindre bedrifter som søker digitalt.

  Hovedfokus er imidlertid rettet mot å inkludere bærekraft som en del av kredittprosessen. Styringsdokument kreditt PM og BM er oppdatert i 2021. I kredittsaker er det gitt tydeligere føringer på at det skal være fokus på bærekraft. BM har i 2021 hatt dialog om bærekraft med tilnærmet alle kunder som har søkt om finansiering. Vi har gjennomført grundige bærekraftsanalyser i rundt 760 lånesaker, en økning på 40 prosent fra 2020. Dette utgjør cirka 45 prosent av alle kunder med lånesak i 2021 som hadde et engasjement over én million kroner. 14 prosent av kundene har en analyse som ikke er eldre enn 1,5 år, og som fremdeles er dekkende.

  Analysene er primært rettet mot å avdekke bærekraftsrisiko som en del av kredittrisikoen ved eventuelt å gi lån som er omsøkt. Fysisk risiko for driftsmidler og eiendommer vi har pant i, og risiko for bortfall av inntekter eller økte kostnader som følge av klimaendringer eller pålegg og forbud, er sentrale deler av en slik vurdering. Avdekket bærekraftsrisiko kan i noen tilfeller føre til at vi ikke ønsker å innvilge lånesøknader. I analysene er det også spørsmål om ivaretakelse av natur og miljø, sosiale forhold, arbeidstaker- og menneskerettigheter og etterlevelse av lover og forskrifter for virksomheten som drives. I analysene støtter vi oss på kvalitets- og sertifiseringsordninger som bransjene selv har iverksatt, og på anbefalinger fra fagmiljøer.

  I tillegg setter vi i analysen fokus på å vurdere kundens kunnskap, motivasjon og planer, samt avklare eventuelle gjennomførte tiltak for å bidra til det grønne skiftet. Bevisstgjøring og motivering av kunder til bærekraftig omstilling er også en viktig del av dialogen vår med kundene.

  I 2021 gikk vi sammen med de andre bankene i SpareBank 1-alliansen til innkjøp av en ny modul for bærekraftsanalyse hos bedriftskunder. Modulen kan inkluderes i prosess- og produksjonssystemet vi benytter i lånesaker (LoanProcess). Målet er at modulen skal lette analysearbeidet og inkludere dette enda bedre i behandlingen av lånesøknader. Vi samarbeider med de andre bankene i alliansen for å fylle modulen med gode og relevante temaer for hver bransje.

  Hva gjenstår i et lengre perspektiv?
  2021 var det siste året i strategiperioden 2018–2021. Bedriftsmarkedet har nådd de vesentligste målene i strategiperioden og lagt et godt grunnlag for å satse enda mer på bærekraftig omstilling i kommende strategiperiode. For BM blir hovedfokuset i den nye strategiperioden (2022–2025) å bidra til å redusere klimagassutslippene i porteføljen i tråd med kort- og langsiktige mål. Vi har satt reviderte og konkrete mål for de viktigste bransjene med milepæl i 2025, samt vitenskapsbaserte mål for hele utlånsporteføljen med milepæler i 2030 og 2050.

  Risiko og muligheter

  Det er fremdeles relativt lav klimarisiko i vår utlånsportefølje fordi den er tilnærmet fossilfri.Vi ser at vi må holde fokus på å redusere klimautslipp spesielt i bransjene eiendom, utbygging og landbruk, da disse står for de største utslippene i vår portefølje. Vi samhandler med bransjene og ønsker å understøtte de tiltakene bransjene selv iverksetter. Vårt mål for neste strategiperiode er å være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling. Det ligger store muligheter for oss som bank i denne omstillingen fordi:

  • Bransjene vi i dag låner ut penger til, har en naturlig plass også i et 2050-lavutslippssamfunn.

  • Vi låner ut penger i et markedsområde med store muligheter innen skogbruk med tilhørende næringer.

  Opplæring

  Tiltak for alle rådgiverne på BM i 2021:

  • "Arbeidslivets klimauke" – en uke med opplæringsaktivieter og foredrag om klima for alle ansatte.

  • Etikkuka 2021 (internt arrangement).

  • Bærekraftskvarteret – allmøte med bærekraftsoppdateringer.

  • De som ikke hadde fullført obligatorisk opplæring i 2020, er purret opp og har gjennomført i 2021.

  Tiltak for utvalgte rådgivere på BM 2021:

  • Bransjesamlinger – eiendom og offentlig sektor. Stort fokus på bærekraft på begge samlingene for kundeansvarlige som jobber med aktuelle bransjer.

  • Frivillige webinarer

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet
  Retninglinjer for utlån og investeringer i energi- og kraftproduksjon
  Overordnede retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft - natur, landbruk og miljø
  Overordnede retningslinjer for arbeidstaker- og menneskerettigheter

  Ansvarlig for området: Konserndirektør bedriftsmarked

  Mål for området: Årsrapport 2021 side 77

  GRI-indikatorer: F7, F8, F10 og F11. Opplæring: 404 -2.
  FNs bærekraftsmål: 8.10, 9.4, 12.2, 12.6, 12.8, 13.3, 15.a, 15.b og 16.4.

 • Personmarkedets overordnede ambisjon innen bærekraft er likelydende med bankens mål: Å være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling. PM klarer en slik ambisjon ved å jobbe godt med og gjennom kundene. Vårt bærekraftsarbeid dreier seg blant annet om at kundene våre skal ta smartere og mer ansvarlige valg. Vi har i 2021 også hatt flere tiltak for å støtte kunder som har kommet i vanskeligheter under pandemien.

  Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Ansvarlige utlån har vært og er en viktig del av bankens samfunnsoppdrag. I dag er dette hovedsatsingen i bærekraftsarbeidet vårt. I årene som kommer, vil utlån i større grad styres mot nye energivennlige boliger. Framtidas boliger er imidlertid i stor grad allerede bygget, så banken vil stimulere til oppgradering av eksisterende boliger slik at de bruker mindre energi og dermed slipper ut mindre skadelige klimagasser. 

  Hva fikk vi til i 2021?

  Også i 2021 har PM fått mange koronarelaterte henvendelser. Selv om færre benyttet seg av avdragsutsettelser i 2021, har PM støttet betydelig flere kunder enn i et normalår. Banken vil fortsette å følge opp kundene som har behov for hjelp som følge av pandemien.

  Aktsomhetsvurderinger og kredittvurderinger

  PM gjør fortsatt aktsomhetsvurderinger i alle nye kundeetableringer i tråd med gjeldende krav om etterlevelse og interne retningslinjer. Hvitvasking og terrorfinansiering er gitt et økt fokus gjennom året. Vurdering av hvitvaskingsrisikoer en integrert del av alle kredittsaker. Den gode veksten i volum og kunder har ikke gått på bekostning av risiko. Godt kreditthåndverk er høyt prioritert av den enkle grunn at dette er til beste for både kunden og banken. Andel av misligholdte porteføljer ble ytterligere redusert gjennom året og anses å være på et svært lavt nivå.

  Produkter og aktiviteter med sosial profil

  I tillegg til ordinære boliglån har banken flere produkter og tjenester med sosial profil og tilhørende økonomiske fordeler. Banken anerkjenner at unge mennesker i etableringsfasen kan ha større utfordringer med å komme seg inn på boligmarkedet mange steder. Derfor har banken rettet enkelte av sine utlånsprodukter mot dette segmentet slik at drømmen om egen bolig kan bli realisert.

  I tillegg til lån til unge tilbyr banken enkelte andre lån med sosial profil. Eksempel på dette er restartlån til kunder med økonomiske vansker som ønsker å rydde opp i egen økonomi, konfliktlån til kunder i lovlig arbeidskonflikt,l ønnsgarantifond-lån som forskutterer utbetaling fra lønnsgarantifondet og depositumlån til kunder som har behov for å finansiere depositumet tilknyttet en husleieavtale.

  Volumet av Førstehjemslån, UNG-lån og øvrigelån med sosial profil som er nevnt ovenfor, utgjorde ved utgangen av året 35,9 milliarder kroner, tilsvarende 28,8 prosent av totalt utlånsvolum. Dette er en økning på 4,2 milliarder kroner og 1,5 prosentpoeng sammenlignet medutgangen av 2020. Dette inkluderer lån overført til boligkreditt.

  Utlånsforskriften regulerer en rekke krav knyttet til det å ta opp lån. Forskriften åpner også for å ha en fleksibilitetskvote på utlånsvolum som bryter med enkeltkravene i forskriften. Banken prioriterer unge førstegangskjøpere som vil innpå boligmarkedet for denne kvoten. I 2020 ble cirka 43 prosent av kvoten brukt til unge mellom 18 og 34 år. I 2021 økte innslaget av unge til 44 prosent.

  Vi fortsetter arbeidet med å hjelpe kundene til å få en sunn økonomi og en god balanse mellomsparing, forbruk og gjeld. PM oppfordrer kunder til å redusere og utsette sitt forbruk til fordel for å spare. Dette er også et viktig og sentralt element i PMs bærekraftsatsing.

  Produkter og aktiviteter med miljømessig gevinst

  Vi tilbyr to ulike lån som stimulerer til grønn omstilling hos privatkundene. Grønt energilån skal gis til miljøvennlig oppgradering av eksisterende bolig eller fritidsbolig. Dette blir et av PMs viktigste produkter og vil kunne utgjøre en stor forskjell for klimaet. I løpet av 2021 ble en revitalisert utgave av Grønt boliglån lansert. Lånet gis til lån med pant i boliger med energimerke B eller bedre. Begge de grønne låneproduktene har en gunstigere rente enn ordinære boliglån. Relanseringen av Grønt boliglån har ført til en betydelig økning i totalvolumet av grønnebolig lån gjennom 2021 i forhold til i 2020.

  PM formidler Grønt billån til kunder som ønsker å kjøpe elbiler. Lånet har en svært konkurransedyktig rente. Maksimal nedbetalingstid er satt til åtte år, men med raskere nedbetaling får kundene enda bedre betingelser. Lånet ble lansert i 2020. Banken laserte løsningen Mitt klimaspor i 2021. Den er utviklet for hele SpareBank 1-alliansen og gjør at kundene i nettbanken og mobilbanken kan se hvor mye klimagass som er beregnet fra eget forbruk. Dette skal hjelpe kundene til å se hvordan de kan redusere sine klimagassutslipp. Tjenesten blelansert 15. november 2021, og 6338 kunder brukte Mitt Klimaspor i 2021. Banken følger opp med webinarer, artikler og saker i sosiale medier om hvordan man som privatperson kan leve mer klimavennlig og få et mer ansvarlig forbruk.

  Hva gjenstår i strategiperioden og i lengre perspektiv?
  PMs ambisjon rettes mot 2050, men med mellomliggende mål i 2025 og 2030. I 2050 skal PM, som resten av banken, være en tydelig pådriver for bærekraftig omstilling, PMs utlånsportefølje skal være utslippsfri, bærekraftig og innenfor planetens tålegrenser. For å lykkes med dette ambisiøse målet har PM i den neste strategiperioden valgt de to hovedsatsingene vi mener har størst positiv effekt for klima og et bærekraftig samfunn;

  • Energisparing av hus og eiendom.

  • Ansvarlig forbruk.

  I 2021 har PM beregnet og framskrevet hvordan vi kan gjøre boligporteføljen utslippsfri i 2050. Totalt antall m2 i porteføljen, energimiks, CO2/m2 og årlig vekst er blant annet størrelser som er benyttet som grunnlag i beregningene. Noen flere tiltak må til. Da den framskrevne grafen ikke går til 0, men havner på 2,99 kgCO2e/m2.

  Risiko og muligheter

  I PM-porteføljen har banken mange boliger som er dårligere enn energimerke B. Målet er å oppgradere 40 prosent av dem med 30 prosent eller mer før 2050 slik at utlånsporteføljen blir stadig grønnere. Det ligger risiko i en boliglånportefølje som er energikrevende, fordi disse boligene på sikt vil være vanskelige å omsette og dermed også vil falle i verdi. PM har også ambisjon om at 80 prosent av nye boliger som finansieres i 2050 skal tilfredstille både EUs og den nasjonale definisjonen av nye bygg.

  Det ligger store muligheter i å stimulere til mer bærekraftig forbruk. Sirkulærtankegangen om å gjenbruke og reparere framfor å kaste og kjøpe nytt, kan føre til lavere forbruk hos kunden og mulighet til sparing. Det harmonerer godt med redusert forbruk og god personlig økonomi. Banken vil derfor ha fokus på å videreutvikle Mitt klimaspor og fortsatt gi informasjon til kunden om hvordan man kan få et ansvarlig og klimavennlig forbruk.

  Opplæring

  Opplæring er avgjørende for å lykkes. PMs medarbeidere må ha tilstrekkelig kompetanse for å påvirke kundene til å ta mer bærekraftige valg. PM har utviklet et kompetansehjul for bærekraft som viser hva som skal gjennomgås hver måned. I tillegg har vi gjennomført:

  • Obligatorisk kurs: «Bærekraftig finans», et grunnkurs. 97,3 prosent av alle ansatte i PM har tatt kurset.

  • PM har deltatt i Arbeidslivets Klimauke som inneholder en rekke foredrag og andre lærerike aktiviteter med klima og klimarisiko som tema.

  • PM-ansatte har fått tildelt korte e-postlæringer om spesifikke bærekraftstema.

  • PMs avdelinger har gjennomført bankensetikkuke med dilemmatrening.

  • PMs nyansatte har deltatt på en forelesning med dilemmatrening om bærekraft som en del av nyansattdagene.

  • Alle nyansatte må gjennomføre et digitalt Bærekraftsverksted.

  • Banken tilrettelegger også for at alle finansrådgiverne sertifiseres på fagområdene sparing og plassering, skadeforsikring, kreditt og personforsikring.

  I retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for personmarkedet (pdf) finner du mer informasjon om våre forventninger og oppfordringer til personkunder innen temaene miljø, klima, samfunn, sosiale forhold og økonomisk kriminalitet.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for personmarkedet

  Ansvarlig for området: Konserndirektør personmarked

  Mål for området: Årsrapport 2021 side 67

  GRI-indikator: F7, F8, F10 og F11. Opplæring: 404 -2,3.
  FNs bærekraftsmål: 8.10, 9.4, 12.2, 12.6, 12.8, 13.3, 15.a, 15.b og 16.4.

   

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?
  Finansielle leverandører for SpareBank 1 Østlandet er i denne sammenhengen begrenset til å omhandle fondsleverandører. Banken driver ikke egen fondsforvaltning, men tilbyr fond fra andre leverandører.

  I tillegg er banken medeier i ODIN, et felleseid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen der vi indirekte er medeier gjennom vårt eierskap i SpareBank 1 Forvaltning.

  Fondssparing er et viktig spareprodukt for våre kunder. Fondene vi tilbyr, investerer i selskaper innen svært mange ulike sektorer både i Norge og globalt. Det er krevende for kundene å ha oversikt over selskapenes ansvarlighet og bærekraftsprestasjoner innen miljø, klima, menneske- og arbeidstakerrettigheter, økonomisk kriminalitet og virksomhetsstyring. Derfor er det stort fokus på feltet både fra sivilsamfunn og fra finansnæringen selv.

  Hva fikk vi til i 2021?

  Det gjennomføres en årlig bærekraftskartlegging av alle verdipapirfond som tilbys på SpareBank 1-alliansens plattform, og fondene merkes etter dette. Denne kartleggingen gjør det enklere for kundene å velge bærekraftig og bidrar til at vi på en effektiv måte allokerer flere spare- og investeringskroner inn mot selskaper som har fokus på bærekraft/ESG (en engelsk forkortelse som står for Environmental, Social, Governance, og som handler om miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold.)

  Fondene er analysert av alliansens uavhengige partner. Fondene blir delt inn i kategorier, og hele 95 prosent av fondene er innenfor de to beste interne ratingkategoriene, A og B. Vi erfarer at fondsforvalterne tar prosessen på alvor og legger ressurser i å tilpasse seg for å komme i en så god kategori som mulig.

  Merkeordningen ble lansert på våre digitale flater ultimo 2020, og den gir kundene tilgang til overordnet og detaljert ESG-informasjon for det enkelte verdipapirfond. Dette gjør dem i stand til å ta hensyn til egne bærekraftspreferanser ved sparing/investering i verdipapirfond gjennom oss. ESG-status i det enkelte fond er implementert som en del av produktstyringsprosessen og den årlige produktrevisjonen. For 2021 medførte det at en håndfull verdipapirfond ble tatt ut av anbefalingslisten da de ikke oppfylte våre ESG-kriterier.

  EUs klassifisering av fond

  En norsk lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon som bygger på EUs taksonomiforordning og offentliggjøringsforordning, vil tre i kraft i løpet av 2022 etter at forordningene er innlemmet i EØS-avtalen. Denne inneholder krav til en klassifisering av fond som forvaltere må innrette seg etter. Fondsselskapene skal da klassifisere fondene sine i én av tre kategorier: artikkel 6, artikkel 8 eller artikkel 9, avhengig av fondets mål. Artikkel 6-fond er “fond uten spesielle krav til ESG-mål eller -faktorer”. Artikkel 8-fond “fremmer ESG”, artikkel 9-fond “har bærekraftige investeringer som formål”. Alle ODINs aksjefond er klassifisert som artikkel 8-fond, med unntak av ODIN bærekraft, som er klassifisert som et artikkel 9-fond.

  Hva gjenstår i lengre perspektiv?

  Banken vil fortsette å prioritere ESG-fokuset i produktstyringsprosessen høyt inn i ny strategiperiode. Vi vil fortsette vår påvirkningsprosess overfor fondsforvaltere både direkte og indirekte via vårt alliansesamarbeid. Dessuten vil vi tilpasse oss EUs klassifiseringssystem, og vi vil ha fokus på å anbefale verdipapirfond med god ESG-profil.

  Risiko og muligheter

  Etterspørselen etter fond med en tydelig bærekraftsprofil er økende på tross av at 2021 har vært en krevende periode avkastningsmessig. Det å tilby bærekraftige produkter som kundene vil ha, er en mulighet for banken til å øke forretningsvolumet. Banken opplever at risikoen hovedsakelig knytter seg til ikke å levere fond med en tydelig nok bærekraftsprofil. Samtidig som det kan knytte seg en finansiell risiko til prising av bærekraftige fond og dermed høyere finansiell risiko (relativt kort historikk for mange ESG-fond så langt). Grønnvasking eller mangel på gode nok data for å klassifiserenoe som bærekraftig, opplever også bransjen som en risiko. Vårt inntrykk er at flere og flere forvaltningsmiljøer tar dette på alvor og prioriterer ESG-arbeid.

  Opplæring
  Alle rådgivere som arbeider med fondsdistribusjon og spare- og investeringsrådgivning, har i 2021 gjennomført en e-læringsmodul om merkeordningen for ESG.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Strategi for samfunnsansvar og bærekraft
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond i SpareBank 1 Østlandet.

  Ansvarlig for området: Leder for kapitalmarked

  Mål for området: Årsrapport 2021 side 81

  GRI-indikator: FS10 og FS11. Opplæring: 404-2
  FNs bærekraftsmål: 8.10, 12.6, 12.8, 13.3, 15.a, 16.4, 16.5

  Om våre fondsleverandører

  De fleste av bankens fondsleverandører har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), alternativt har de godt dokumenterte ESG-policyer og beskrivelser av hvordan policy ivaretas og følges opp. De fleste har enten egne dedikerte ressurser for å følge opp ESG-risiko, og/eller en kombinasjon av egne og tilknyttede agenter/konsulenter som for eksempel Sustainalytics. 

  SpareBank 1 Østlandet har periodiske gjennomganger med leverandørene der blant annet samfunnsansvar blir fulgt opp. 

  Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)
  Se retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for distribusjon av verdipapirfond (pdf)

  Våre fondsleverandører og deres retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer og bærekraft som vi også stiller oss bak:

  ODIN Forvaltning
  Fordi SpareBank 1 Østlandet har et eierskap i ODIN, følges selskapet opp både som et datterselskap etter våre Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen (pdf), og i tillegg som leverandør av fondsprodukter til våre kunder. ODIN har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer om samfunnsansvar og eierstyring i ODIN
  Les mer om ODINS investeringsfilosofi og ESG-policy
  Her finner du ODINs bærekraftsrapport for 2019

  Alfred Berg
  Alfred Bergs kriterier for samfunnsansvarlige investeringer inkluderer BNP Paribas Investment Partners ESG policy, som er basert på FNs Global Compact-prinsipper. Alfred Berg samarbeider med det Londonbaserte screeningselskapet MSCI ESG, som bistår Alfred Berg i den dypere etiske granskningen av selskapet.
  Les mer

  Schroders
  Har sluttet seg til FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI), CDP (Carbon Disclosure Project), Financial Reporting Council og Corporate Leaders Group on Climate Change. Medlem av Dow Jones Sustainability Indices.
  Les mer

  Skagen
  Er tilsluttet FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer

  DNB
  DNB støtter og deltar i en rekke globale initiativer og internasjonale retningslinjer som handler om samfunnsansvar.
  Les mer

  Pareto Asset Management
  Har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).
  Les mer

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?

  Økonomisk kriminalitet er en utfordring som rammer både enkeltpersoner, næringslivet og samfunnsøkonomien. SpareBank 1 Østlandet har i likhet med andre banker lovmessig plikt til å gjennomføre tiltak for å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Banken har også omfattende tiltak for å forhindre annen økonomisk kriminalitet, spesielt digitale bedragerier. Kundene spesielt og samfunnet generelt skal ha tillit til at banken jobber aktivt på dette området.

  Omfanget av kriminaliteten som rammer finanssektoren øker, og den blir stadig mer kompleks og sammensatt. Bankens innsats for å forebygge og avdekke kriminalitet er derfor viktig både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Banken har hensiktsmessige rutiner og kompetente medarbeidere for å ivareta samfunnsansvaret og etterlevelseskravene på området. Dette arbeidet knyttes opp mot bærekraftsmål 16, delmål 16.4 om å redusere ulovlige finansstrømmer samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

  Skjerpede krav på hvitvaskingsområdet både nasjonalt og internasjonalt innebærer ytterligere krav til bankens virksomhet. Dette har økt bankens risiko dersom regelverket ikke etterleves, og banken har gjennomført analyser av iboende risiko for å kunne iverksette forebyggende tiltak. Dette omfatter blant annet oppdaterte retningslinjer og rutiner, forbedrede leveranser og produkter fra systemleverandører samt prosjekt for nye og bedre modeller for risikovurdering. Styret har vedtatt nulltolleranse for compliancerisikoen på hvitvaskingsområdet. Bankens styre har vedtatt overordnede retningslinjer for bankens arbeid med antihvitvask og antiterrorfinansiering.

  Hva fikk vi til i 2021?

  Banken har i 2021 hatt omfattende fokus på internkontroll, internrevisjon og risikovurderinger innen hvitvasking og etterlevelse av regelverk. Det har vært jobbet og jobbes fortsatt med forbedring av systemstøtten i samarbeid med øvrige banker i SpareBank1-alliansen. Banken har videre brukt store ressurser på å videreutvikle risikoanalysen samt forbedre løsningene for automatiserte modeller.

  Årets risikoanalyse bygger på arbeidet fra foregående års risikovurderinger og tilbakemeldinger fra revisjoner. Det er i 2021 gjennomførtet betydelig antall arbeidsseminar for å avdekke risikoer, finne egnede tiltak og beregne sannsynlighet for at risikoene inntreffer, såkalt scoring. Dette er gjort med bred involvering i banken fra både forretningsområdene, ledere og fagressurser. For nye produkter og tjenester som er aktivert siden forrige risikoanalyse, har flere aktører og ansvarlige i organisasjonen deltatt.

  I 2021 ble totalt 26 941 transaksjoner identifisert for videre kontroll av bankens transaksjonsovervåkning. Etter at bankens spesialister undersøkte området, ble 259 saker rapportert til Enhetenfor finansiell etterretning (EFE) i Økokrim.

  Hva gjenstår i lengre perspektiv?

  Banken jobber aktivt for å innføre neste generasjon systemløsninger innenfor antihvitvasking, blant annet ved bruk av teknologier som maskinlæring og avansert datanalyse. Ny plattform vil gi forbedringer innenfor blant annet kundekontroll, transaksjonsovervåkningog risikoscoring.

  Risiko og muligheter

  Det vil alltid være en risiko for at bankens produkter og tjenester blir forsøkt misbrukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom banken blir utsatt for hvitvasking, kan det påføre oss betydelige konsekvenser både økonomisk, strafferettslig og omdømmemessig. Den positive effekten av å ha fokus på økonomisk kriminalitet er at det bygger tillit til banken og til norsk finansbransje, og det opprettholder et velfungerende økonomisk system.

  Opplæring

  Banken har arbeidet med opplæring og holdningsskapende arbeid blant alle ledere og ansatte. Alle bankens medarbeidere gjennomførte i perioden 2020 til 2021 obligatorisk opplæring slik lovgivningen krever. Opplæringen var tilpasset den enkelte medarbeiders rolle og funksjon i organisasjonen. Opplæringen omfattet også styrets medlemmer.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Styringsdokument for å etterleve regelverket for hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjoner, Sikkerhetsstrategi

  Mål for området: Årsrapport 2021 side 97

  GRI-indikator: SB1Ø-1, 205-1, 205-2, 205-3 og 418-1. Opplæring: 404-2.
  FNs bærekraftsmål: 16.4.

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?

  SpareBank 1 Østlandet har hatt et høyt fokus på etikk gjennom mange år, og med en ny policy for antikorrupsjon fra 2020 har vi de siste par årene styrket dette arbeidet ytterligere.

  Korrupsjon er en form for økonomisk kriminalitet som rammer både enkeltpersoner og næringslivet. Konsernets medarbeidere og styremedlemmer skal kjennetegnes ved høy etisk standard gjennom å være kompetente, tillitvekkende, ærlige og redelige. Vi aksepterer ingen form for handlinger som kan oppfattes som bestikkelser, korrupsjon eller forsøk på å påvirke saksbehandlingen på en utilbørlig måte. Vår adferd og våre beslutninger skal bygge opp under bankens strategi og målsettinger for samfunnsansvar og bærekraft.

  Hva fikk vi til i 2021?

  Hvert år gjennomføres en etikkuke for alle ansatte. Årets tema har vært interessekonflikter. Ansatte og ledere involveres gjennom ulike aktiviteter som informasjon, opplæring og drøfting av ulike etiske dilemmaer. Banken har også et program for arbeid mot korrupsjon og bestikkelser. Programmet består av ulike sentrale aktiviteter som for eksempel opplæring, varslingskanaler (også for anonyme varslinger), risikovurderinger på området og aktsomhetsvurderinger knyttet til kredittgivning. Det er etablert systemer og rutiner for å registrere og følge opp eventuelle avvik. I tillegg blir det gjennomført regelmessige kontroller av hvordan dette er etterlevd, og personvernombudet utarbeider hvert kvartal rapporter til styret. Det utarbeides årlige rapporter til styret om praktiseringen av Etiske retningslinjer og Policy for antikorrupsjon.

  Etisk råd

  Banken har et etisk råd som har til formål å sikre en ryddig og enhetlig behandling av saker av etisk karakter. Etisk råd har sin strategiske forankring i overordnet strategi, bankens strategi for bærekraft, etiske retningslinjer og bankens styringsdokument for kommunikasjon. Rådet ledes av konserndirektør HR og juridisk, og øvrige medlemmer av rådet består av ledere, ansatte, tillitsvalgte og ett eksternt medlem med spesialkompetanse på etikkområdet. Oppgavene til rådet er blant annet å drøfte prinsipielle og overordnede etiske problemstillinger, reviderede etiske retningslinjene og legge fram eventuelle forslag til endringer for bankens konsernledelse før retningslinjene besluttes av styret. Rådet skal også foreslå tema og legge rammer for den årlige etikkuka.

  Varsling

  Banken har en egen varslingsgruppe bestående av konserndirektør for HR og juridisk, konserndirektør for risikostyring og compliance og juridisk direktør. Banken har egne rutiner for håndtering av henholdsvis interne varsler fra ansatte og eksterne varsler. Det sikrer at varslene blir behandlet på en trygg og forutsigbar måte. Bankens rutiner for ekstern varsling er offentliggjort på bankens hjemmeside. Banken har mottatt to varsler i løpet av 2021. De knyttet seg til to av bankens datterselskaper og gjaldt spørsmål om arbeidsmiljø. Varslene er håndtert i henhold til bankens rutiner.

  Hva gjenstår i lengre perspektiv?
  Det er ingen vesentlige avvik i forhold til fastsatte mål. Men banken vil fortsette å ha fokus på etikk og antikorrupsjon for å utvikle og forbedre kompetanse, arbeidsprosesser, kontrolltiltak og etterlevelse av rutiner for å oppfylle selvpålagte og myndighetspålagte krav.

  Opplæring
  Alle medarbeiderne hadde gjennom Etikkuka 2021 opplæring i form av nanolæring, digitalt eksternt foredrag, paneldebatt, refleksjonsoppgaver og caser. I tillegg gjennomførte alle våre autoriserte finansielle rådgivere den obligatoriske kompetanseoppdateringen på etikkområdet.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Etiske retningslinjer
  Policy for anti-korrupsjon
  Retningslinjer for å identifisere og motvirke interessekonflikter
  Program for bankens arbeid mot korrupsjon og bestikkelser

  Ansvarlig for området: Konserndirektør HR og juridisk

  Mål for området: Årsrapport 2021 s 47

  GRI: 205-1, 2, 3.
  Opplæring: 404-2
  FNs bærekraftsmål: 16.5 

  Se bankens etiske retningslinjer

  Se vår policy for anti-korrupsjon

 • Hvorfor er temaet vesentlig for banken?

  Ved å fokusere på etisk markedsføring vil banken sørge for at vi gir god, etterrettelig, enkel og forståelig informasjon om våre produkter og tjenester. Vi har også fokus på å unngå grønnvasking, som betyr å framstille et produkt som miljø- eller klimavennlig uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde det.

  Det er viktig for oss å drive etisk markedsføring for å framstille tjenestene og produktene våre transparente og forståelige. Dette gjør vi for å sikre at kunden er godt informert og kan ta gode finansielle beslutninger i forhold til egen økonomi. Det vil alltid være et mål om at vår kommunikasjon og markedsføring skal være mest mulig relevant og verdiøkende for kundene. Banken har også stor påvirkningskraft når vi inngår sponsorater og andre samarbeidsavtaler. Derfor krever vi at alle vi inngår avtaler med, skal overholde våre forventninger og krav til bærekraftige produkter og løsninger.

  Hva fikk vi til i 2021?

  Det er innarbeidet som en rutine og et krav at vi skal gjøre en bærekraftsvurdering av alt innhold vi produserer og kommuniserer. Vi kvalitetssikrer løpende alle aktiviteter innen markedsføring og digitalt salg for å sikre at det etiske og det juridiske er i tråd med bankens markedsføringspolicy. Det er i 2021 ikke rapportert om brudd på regelverk og retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking. Det er heller ikke rapportert om manglende overholdelse av forskrifter eller frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, promotering og sponsing. I 2021 oppnådde vi følgende:

  • Vi etablerte måling av merkevaren vår i forhold til bærekraft- og samfunnsansvarlighet.

  • Alle våre sponsoravtaler ble fulgt opp på bærekraft.

  • Vi signerte Grønnvaskingsplakaten og implementerte denne i vårt markedsarbeid.

  • Vi fikk retningslinjer for god markedsføring der det er lagt vekt på etisk markedsføring.

  • Vi gjennomførte evaluering og måling av aktivitetene for å sikre at vi kontinuerlig er relevante i vår markedskommunikasjon.

  • Vi kvalitetssikret at våre innkjøp ble grundig sjekket opp mot bærekraft og fulgte bankens regler for innkjøp.

  Opplæring
  Alle som arbeider med markedsføringen i banken,har gjennomført bankens etikkuke. De er gjort godt kjent med bankens markedsføringspolicy og grønnvaskingsplakaten som banken har signert. Det har gjennom hele 2021 vært ulike webinarer om temaet etisk markedsføring som deler av avdelingen har deltatt på.

  Strategisk forankring og mål for området
  Viktige retningslinjer:
  Generelle retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar.
  Etiske retningslinjer.
  Bankens markedsføringspolicy, merkevarestrategi og sponsorpolicy

  Mål på området:
  Årsrapport 2021 side 83

  GRI-indikatorer: 203-1, 417-2, 417-3.
  Opplæring: 404-2
  FNs bærekraftsmål: 9.4, 12.6, 12.8, 13.3, 16.5 

 • I forbindelse med styringen av konsernets likviditetsrisiko har SpareBank 1 Østlandet en portefølje bestående av likvide verdipapirer med høy kredittkvalitet. Vi har implementert samfunns- og bærekraftsvurderinger i likviditetsforvaltningen for å vurdere og minimere risikoen for at denne porteføljen er i konflikt med bankens retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

  Hva fikk vi til i 2021?

  I 2020 ble sentrale retningslinjer og screeningkriterier mer detaljert og strammet inn. Dette betyr at banken stiller krav til selskaper det investeres i, det informeres om våre forventninger og om at banken har en omfattende eksklusjonsliste. Dette ble iverksatt og gjennomført i 2021.

  Banken har gjort en generell vurdering av risikoen for at utstedere som arbeider innenfor porteføljens investeringsunivers, kan komme i brudd med konsernets retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft. Totalt sett vurderes porteføljen å ha lav risiko for brudd på retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft.

  Rammene for investeringer er relativt brede,men den aller største delen av porteføljen klassifiseres med risiko som «lav/middels». Risikovurderinger gjelder for hele investeringsuniverset av aktuelle investeringer. Alle nye investeringer vurderes og følges opp halvårlig. Det er også gjort en vurdering av hvilke temaer som er mest relevante i det overordnede risikobildet. Bankens retningslinjer gjøres kjent for involverte parter i eventuelle transaksjoner.

  Hva gjenstår i lengre perspektiv?

  Hele likviditetsporteføljen vil vurderes halvårlig og ved nye investeringer. Eventuelle avvik følges opp ut fra gjeldende retningslinjer. Vi vil i neste strategiperiode fortsette å styrke metodikken for samfunns- og bærekraftsvurderinger – spesielt knyttet til klimarisiko. Samtlige utstedere vurderes i forhold til sitt bærekraftsarbeid. Vi vil jobbe for å få på plass en oversikt over klimagassutslipp fra likviditetsporteføljen, samt utarbeide en reduksjonsplan for å bidra i bankens ambisjon om netto null utslipp i 2050. Det kommer en norsk tolkning av EU-regelverket SFDR, og det forventes at likviditetsporteføljen på sikt skal kategoriseres etter denne. Sist søkes det å øke andelen av ESG-investeringer i porteføljen.

  Risiko og muligheter

  En aktiv holdning til samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen vil kunne påvirke investeringsuniverset positivt ved at det blir stilt klare krav og forventninger til aktuelle utstedere.

  Opplæring

  Alle ansatte som har befatning med likviditetsstyring, skal kjenne bankens strategi for samfunnsansvar og bærekraft og jevnlig gjennomgå retningslinjene på området. Alle ansatte fulgte kurs om bærekraft i 2021.

  Strategisk forankring og mål for området

  Viktige retningslinjer:
  Bærekraftsstrategi
  Generelle retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft
  Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen

  Ansvarlig: Konserndirektør økonomi og finans

  Mål for området: Årsrapport 2021 side 247

  GRI-indikatorer: FS10 og F11. Opplæring: 404-2
  FNs bærekraftsmål: 12.6, 13.3, 15.a, 16.4
  og 16.5. 

 • Banken har eierskap i 38 virksomheter, av disse er seks av selskapene datterselskaper. To av datterselskapene er rene eiendomsselskaper uten ansatte og med virksomhet integrert i bankdriften. Her gjelder bankens retningslinjer for bærekraft og samfunnsansvar fullt ut.

  Fire av datterselskapene driver selvstendig virksomhet innen eiendomsmegling, finansiering/leasing og regnskap/analyse. Med disse selskapene har konsernledelsen årlig en gjennomgang av virksomheten der samfunnsansvar og bærekraft står på agendaen som én av fire pilarer ved siden av strategisk posisjon, lønnsomhet og samhandling. De fire datterselskapene har utarbeidet egne strategier og retningslinjer på bærekraftsområdet med utgangspunkt i konsernets rammeverk.

  12 av de 38 virksomhetene er allianseselskaper som banken samarbeider tett med på alle relevante virksomhetsområder, herunder miljø og samfunnsmessige forhold.

  I de gjenstående tjue virksomhetene har banken et mindre aktivt eierskap. Gjennom policy for eierstyring har banken som mål å bidra til at det enkelte selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft samsvarer med eiernes verdigrunnlag. Eventuell utøvelse av eierskapet foregår i styrer, generalforsamlinger og andre eiermøter. I 12 av disse selskapene har banken en svært liten eierpost, alle med verdi under to millioner kroner.

  Bankens styre vurderer det slik at samtlige 38 virksomheter består (negativ) screening med god margin.

 • SpareBank 1 Østlandet skal bidra til grønn konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i samarbeid med kunder og relevante partnere. I eget hus arbeider vi kontinuerlig for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon.

  SpareBank 1 Østlandet skal ikke medvirke til alvorlig miljøskade, herunder omfattende utslipp av klimagasser og irreversibel skade på sårbare områder, økosystemer eller menneskegrupper.

  Vi har hovedfokus på miljø og klima i vår kjernevirksomhet, som er utlån av penger til kunder og plassering av kundenes penger.

  Til privatkunder tilbyr vi grønt boliglån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet har en svært gunstig rente til folk som velger miljøvennlige løsninger, enten de skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

  På bedriftsmarked ønsker banken å stimulere til grønn forretningsutvikling. Vi har som mål å øke andelen virksomheter som bidrar til økt bruk av fornybar energi. Banken tilbyr grønt landbrukslån til bønder som vil installere i solcelleanlegg på gården. Se mer i våre retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for bedriftsmarkedet.

  SpareBank 1 Østlandet driver ikke egen verdipapirfondsforvaltning, men distribuerer verdipapirfond fra andre fondsforvaltere. Se hvilke krav og forventninger vi har til miljø og klima hos fondsforvalterne her.

  Digitalisering reduserer miljøbelastningen

  Den digitale utviklingen bidrar sterkt til at vi kan arbeide kontinuerlig med å gi kundene gode og effektive digitale løsninger. Digitale produkter og tjenester reduserer belastningen på miljøet. Boliglån på nett, mobilbank, Vipps, videomøter, SMS-tjenester og elektronisk distribusjon av brev og publikasjoner er tiltak som reduserer transportbehov og papirforbruk. Nyhetsformidling foregår nå elektronisk på nettsidene NTB Kommunikasjon og via bankens nyhetssenter

  Energi- og klimaregnskap

  SpareBank 1 Østlandet utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG-protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. Regnskapet tar for seg forbruk som fører til klimagassutslipp som for eksempel reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Ved å gjøre denne kartleggingen identifiserer banken hvilke kilder som påvirker det ytre miljø, og vi kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem. SpareBank 1 Østlandets klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år.

  Se energi og klima i vår forretningsdrift samt vitenskapsbaserte klimamål 2021

  Miljøfyrtårnsertifisert

  Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. SpareBank 1 Østlandet er miljøfyrtårnsertifisert og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Det betyr at vi rapporterer eget energiforbruk og klimautslipp hver vår til stiftelsen Miljøfyrtårn. Sertifiseringen innebærer systematisk, målsatt og kontinuerlig forbedring innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, transport, energiforbruk, utslipp og estetikk. 

  Langsiktige klimamål - Science Based Targets

  SpareBank 1 Østlandet har også satt mål for hvordan virksomheten skal redusere sine utslipp i tråd med Parisavtalen – såkalte vitenskapsbaserte klimamål eller Science Based Targets. I tråd med Science Based Targets har vi satt oss både kortsiktige mål og langsiktige mål mot 2050.
  Banken er også klimanøytral, les mer om dette her.

 • Det skjer stadig større og mindre endringer i SpareBank 1 Østlandet som kan være drevet av kundebehov, teknologiske muligheter og regulatoriske krav.

  Det å sørge for å ha en god prosess for å håndtere disse endringene er vesentlig, da endringer generelt ofte medfører økt operasjonell risiko for banken. På bakgrunn av dette har banken implementert en egen policy for nye og endrede produkter, løsninger og prosesser.

  Målet er at alle vesentlige endringer av produkter, løsninger og prosesser skal gjennomgå en konsistent og tilstrekkelig risikovurdering før endringene lanseres i SpareBank 1 Østlandet.

  Policyen skal bidra til at banken oppfyller regulatoriske krav til kontroll med produkter, herunder «EBA guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products» og «ESMA Guidelines on MiFID II product governance requirements».

  Policyen skal dessuten bidra til at bankens produkter blir utformet og markedsført på en slik måte at:

  (i) interessene, målene og egenskapene til forbrukerne blir tatt i betraktning,
  (ii) man unngår potensiell skade for forbrukere og
  (iii) interessekonflikter minimeres.

  Banken har en egen rutine for å ivareta klager fra kunder og andre interessenter. SpareBank 1 Østlandet har organisert klagebehandlingen i en klagenemnd bestående av representanter fra avdeling for Risikostyring & Compliance og Juridisk avdeling. Klagenemnda har tre ukers frist på å behandle og konkludere i klagesaker. Organiseringen søker å sikre en grundig og ensartet behandling som skal gi tilstrekkelig forbrukerbeskyttelse i samsvar med Finanstilsynets retningslinjer.

  I henhold til styrets instruks for internrevisjonen skal det årlig utarbeides en revisjonsplan for konsernet. Formålet med den årlige internrevisjonsplanen er å sikre at internrevisjonen kan gi en dekkende vurdering av konsernets governance, risiko- og kapitalstyring, internkontroll og compliance slik instruksen for internrevisjonen og regulatoriske krav krever. Dette innebærer blant annet at alle vesentlige risikoer gjennomgås over en 3-4 års periode.

 • Dyktige og engasjerte medarbeidere er bankens viktigste innsatsfaktor. «Medarbeiderskapet» er bygget på at den enkelte medarbeider må ha et aktivt forhold til strategi og forretningsmessige mål og forstå hvordan dette påvirker behov for læring og utvikling.

  Medarbeiderne bidrar sammen med kundene og andre interessenter til en bærekraftig verdiskaping for banken, kundene våre og ulike lokalsamfunn på Østlandet.

  Mangfold og likestilling

  Banken ønsker å ha medarbeidere som reflekterer samfunnet vi er en del av, uavhengig av kulturell bakgrunn, etnisitet, religion og kjønn. Vi har lovbestemt plikt til å arbeide med likestilling og mot diskriminering. Vår rapportering i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) finner du her

  Vi tilstreber kjønnsmessig balanse på alle nivåer i organisasjonen. Vi har 702 fast ansatte i banken, av disse er 51,6 prosent kvinner og 48,4 prosent menn. Lik lønn for likt arbeid vurderes og praktiseres så langt som mulig basert på objektive kriterier. Administrerende direktørs ledergruppe har økt kvinneandelen med 10 prosent og består av fire kvinner og seks menn. Bankens styre består av fire kvinner og fire menn.

  Vi har som mål å øke andelen kvinnelige ledere til 45 prosent. Andelen kvinner i lederstillinger med personalansvar økte fra 36 prosent i 2020 til 42,2 prosent i 2021. Vi er fortsatt noe lavere enn målsettingen på 45 prosent.

  Økningen av andelen kvinner i lederstillinger må sees i sammenheng med lederutviklingsprogrammet«Ta Sats» som er et programsærskilt rettet mot kvinner, og et bevisst arbeid med rekrutteringsprosesser. Lederutviklingsprogrammet har 12 deltakere. Tre av disse har gått inn i ledende stillinger internt, en har søkt stilling med mer ansvar eksternt.

  Se styrets beretning i årsrapporten for mer informasjon om hvordan organisasjons- og HR-området i banken styres. Der er det flere utfyllende opplysninger og informasjon om status på temaene arbeidsforhold, HMS og sykefravær, kompetanse- og organisasjonsutvikling, mangfold og likestilling og etikk og varsling.

  Arbeidsforhold
  Arbeidshverdagen var også i 2021 preget av covid-19, og mange ansatte arbeidet mye hjemmefra. Dette har skapt nye arbeidsmiljømessige risikoer og stilt andre krav til både medarbeidere og ledere. Banken har gjennomført temperaturmålere som viser at det generelt har vært få utfordringer knyttet til hjemmearbeid, men noe behov for individuell tilrettelegging.

  HMS og sykefravær

  SpareBank 1 Østlandet arbeider systematisk med HMS. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalget vedtar årlig tiltaksplaner for å forebygge helseplager og sykefravær. Planene involverer vernetjenesten, bedriftshelsetjenesten og ulike fagavdelinger som HR, sikkerhet og eiendomsdrift. Et sentralt virkemiddel er tilbud om årlig, utvidet helsekontroll for alle ansatte og helseforsikring med behandlingsgaranti. Dette bidrar til å avdekke og behandle sykdom på et tidlig tidspunkt, noe som reduserer ulemper og kostnader for både ansatte og virksomheten. I samarbeid med en profesjonell leverandør av bedriftshelsetjenester tilbyr vi også samtaler med eksterne rådgivere til ansatte ved behov.

  Det totale sykefraværet i 2021 var 3,7 prosent. Sykefraværet var med det noe lavere enn i 2020, og det var innenfor det målsatte nivået på 4,5prosent. Det har ikke vært arbeidsulykker som er rapportert til Arbeidstilsynet i 2021.

  Organisasjonsutvikling, opplæring og kompetanse

  Finansbransjen og bankmarkedet er i rask endring. I møte med ny teknologi, endret kundeatferd, konkurranse fra nye aktører, nye regulatoriske krav og endrede trusselbilder, er opplæring helt avgjørende for å være godt rustet til å drive framtidas bank.

  Gjennom pandemien har vi erfart at det fungerer godt å jobbe hjemmefra. Banken ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og legge til rette for fleksibilitet. I 2021 fikk vi derfor på plass en løsning for frivillig hjemmekontor. Vi har også lært at vår kreativitet, læring og tilhørighet kan bli noe skadelidende når vi ikke treffes ansikt til ansikt. Framover blir det derfor viktig å fokusere ekstra på læring og det å skape en god ramme og sosial arena på jobb.

  Vi gjennomfører årlige medarbeidersamtaler. Det er et viktig verktøy for å sikre at strategien forankres hos den enkelte medarbeider og for å kunne gjennomføre en målrettet kompetanseutvikling. I løpet av 2021 har 97 prosent av alle ansatte gjennomført medarbeidersamtaler. Det er godt over målsatt nivå på 90 prosent.

  Opplæring og utdanning skjer i samarbeid med både interne og eksterne samarbeidspartnere som Finans Norge, Handelshøyskolen BI, universiteter og høgskoler. I samarbeid med NTNU har vi videreført vår satsing på digital kompetanse. I 2021 har 47 medarbeidere gjennomført masterprogrammet Digitalisering og digitaltransformasjon. I løpet av to år har 97 ansatte gjennomført dette programmet.

  Vedlegg til årsrapport 2021: Utdypende fakta om organisasjon og HR

 • Krav til andre leverandører

  SpareBank 1-alliansen er en betydelig innkjøper av varer og tjenester gjennom avtaler som gjøres på vegne av alliansebankene, deriblant SpareBank 1 Østlandet. Banken har et ansvar for å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og samfunn i alle våre leverandørkjeder. Dette er ytterligere styrket gjennom Åpenhetsloven som trer i kraft sommeren 2022. Banken har gjennom KAN (Koalisjonen for ansvarlig næringsliv) markert støtte til denne loven. Loven pålegger banken å gjøre aktsomhetsvurderinger i sine leverandørkjeder.

  SpareBank 1 Utvikling inngår sentrale avtaler som alle SpareBank 1 bankene kan benytte seg av. Avtalene de har med leverandører av varer og tjenester, består til dels av rammeavtaler som bankene og selskapene foretar innkjøp etter, og avtaler der Utvikling mottar leveranser som leveres videre til bankene og selskapene. SpareBank 1 Østlandet følger de avtalene som Allianseinnkjøp har inngått på vegne av allealliansebankene, og har i tillegg fem egne større lokale avtaler. SpareBank 1 følger rammeverket for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og har vært på opplæringskurs hos Etisk handel Norge. Det har vært stilt krav til bærekraft innen innkjøp i en årrekke. Kravene er nedfelt i anskaffelsesstrategien for SpareBank 1-alliansen 2021–2022 og i standard vedlegg om bærekraft i innkjøp, som er et vedlegg til leverandøravtaler.

  Hva fikk vi til i 2021?

  SpareBank 1 forventer at leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid og i dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere. Det stilles krav til leverandørene om at de har retningslinjer innen bærekraft, og at disse skal omsettes til handling. Det er krav til at disse retningslinjene er beskrevet i alle avtaledokumenter. Alle avtaler blir vurdert ut fra leverandørens holdning til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

  Banken har i tillegg til de allianseavtalene som vi deltar i, fem større egne lokale avtaler med Eidsiva AS, ISS AS, Kontorleverandøren Hamar AS, Østlandet Gjenvinning AS og Franzefoss. Alle disse leverandørene er vurdert ut ifra miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet, og vi har vurdert at det ikke er behov for videre oppfølging med noen av dem.

  Oppfølging av leverandører med økt risiko for negativ påvirkning

  Som en del av aktsomhetsvurderingene har SpareBank 1 tidligere gjort en kategorivis risikovurdering av 249 eksisterende leverandører. Gjennomgangen avdekket at 91 av leverandørene har noe eller økt risiko for negativ påvirkning på miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. Disse 91 leverandørene ble nærmere fulgt opp, og 43 av dem ble identifisert som aktuelle for ytterlige oppfølging.

  Av de 43 leverandørene valgte vi å følge opp tre hovedkategorier nærmere:

  • IT-relaterte anskaffelser: IT-utstyr

  • Administrative anskaffelser: Møbler

  • Største leverandører: IT-tjenester og konsulenter

  Oppfølging av leverandørene:

  • 158 leverandører som er vurdert til å ha lavrisiko, følges ikke opp

  • 48 leverandører som er vurdert til å ha middelsrisiko, følges ikke videre opp

  • 43 leverandører som er vurdert til å ha økt risiko, følges nærmere opp

  Gjennomføring av undersøkelsene

  Det ble i 2021 gjennomført to dybdeundersøkelser innen to innkjøpsområder: IT-utstyr og IT-tjenester. Leverandørene ble bedt om å dokumentere sine overordnede retningslinjer, handlingsplaner og faktisk risiko innen bærekraft i leverandørkjeden. Alle leverandørene har retningslinjer med mer på plass, mens færre har lagt fram handlingsplaner. Når det gjelder faktisk risiko, er det mottatt lite informasjon. Det gjør det utfordrende å se hvilke konkrete områder den enkelte leverandør bør fokusere på for å redusere risiko.

  Det blir derfor et satsingsområde i 2022 å følge opp faktisk risiko i leverandørkjedene for de leverandørene som alt er inkludert i undersøkelsen. I tillegg vil det bli gjennomført nye undersøkelser for flere leverandører/kategorier. Bærekraftsarbeidet mot nye leverandører vil også bli forsterket.

  Risiko og muligheter
  Arbeid med å ivareta menneskerettigheter, miljø og natur i leverandørkjeder er utfordrende, og man kommer aldri helt i mål. Framgangsmåten som er beskrevet i dette kapitlet, kan videreutvikles og anvendes for å følge opp flere innkjøpsområder og enkeltleverandører senere.

  Våre krav til samfunnsansvar for leverandører