Investor


Kvartalsresultat Q2 2020

SpareBank 1 Søre Sunnmøre legg bak seg eit halvår med sterk kundevekst, auke i netto renteinntekter og i andre inntekter, låge tap og god kostnadskontroll.

Resultatet før skatt var på 77 millionar kroner første halvår 2020. Dette er ein reduksjon på 47,9 mill. kroner samanlikna med same periode i fjor. Reduksjonen skuldast store ekstraordinære gevinstar i 1. kvartal 2019. Korona-utbrotet har ramma mange, men har hatt avgrensa betydning for banken sitt resultat.

I løpet av dei siste 12 månadane har SpareBank 1 Søre Sunnmøre hatt ein samla vekst i utlån i personmarknaden på 5,9 prosent. Dette ligg over marknadsveksten.Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448