Investor


Nøkkeltal 1.kvartal 2022
(tal frå 1.kvartal 2021 i parentes)
  • Resultat før tap: 32,9 mill. kr (45,7 mill. kr)
  • Resultat etter skatt: 19,4 mill. kr (35,5 mill. kr)
  • Avkastning på eigenkapital: 5,3 prosent (9,4 prosent)
  • Kostnadsprosent: 50,2 prosent (45,8 prosent)
  • Tap i prosent av brutto utlån inkl. kredittføretak: 0,31 prosent (0,07 prosent)
  • Samla prosentvis utlånsvekst siste 12 månadar: 6,6 prosent (6,3 prosent)
  • Innskotsvekst i prosent siste 12 månadar: 15,3 prosent (16,4 prosent)
  • Rein kjernekapital forholdsmessig konsolidert: 18,4 prosent (18,8 prosent)

Utbytte på eigenkapitalbevis

Tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2020

Den 23. mars 2021 fatta generalforsamlinga vedtak om å gi styret fullmakt til å utbetale eit tilleggsutbytte for rekneskapsåret 2020 på inntil kr. 5,00 per egenkapitalbevis, totalt 5 mill. kr. Styret har med bakgrunn i banken sin solide finansielle situasjon og positive utsikter fatta vedtak om å dele ut kr 5,00 per eigenkapitalbevis, totalt 5 mill.kr. Tilleggsutbyttet vert utbetalt til dei eigenkapitalbeviseigarane som er registrerte per 8.november 2021. Utbyttet vert utbetalt 16.november 2021. Vedtaksdato 4.november 2021.


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448