Investor


Eit raskt overblikk


Hovudtal for 2017

Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor:

 • Resultat etter skatt er 93,7 mill. kr (91,9 mill. kr)
 • Eigenkapitalavkastninga etter skatt er 9,9 % (11,3 %)
 • Netto renteinntekter er 139,1 mill. kr (131,7 mill. kr)
 • Netto provisjon-og andre inntekter er 79,4 mill. kr (84,5 mill. kr)
 • Netto avkastning på finansielle investeringar er 38,3 mill. kr (56,3 mill. kr)
 • Kostnadsprosent er 49,2 % (45,8 %)
 • Tap på utlån og garantiar er 19,8 mill. kr (32,9 mill. kr)
 • Utlånsvekst inklusiv overføring til SpareBank 1 Boligkreditt AS og Næringskreditt AS er 445,2 mill. kr (299,8 mill. kr)
 • Innskotsveksten er 201,2 mill. kr (355,9 mill. kr)
 • Forvaltningskapitalen er på 8.611 mill. kr (8.368 mill. kr)
 • Kapitaldekning er 21,85 % (16,92 %) 
 • Rein kjernekapitaldekning er 18,49 % (15,11 %)

Kontaktpersonar

Per Olav Opsal
Banksjef Økonomi og finans
98287840
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448