Investor


Nøkkeltal 1.halvår 2021:

(Tal i parentes frå same periode i fjor)

  • Resultat før skatt: 101,4 mill.kr (66,7 mill.kr)
  • Resultat etter skatt: 89,2 mill.kr (56,2 mill.kr)
  • Avkastning på eigenkapital: 13,9 prosent (9,3 prosent)
  • Kostnadsprosent: 36,8 prosent (46,4 prosent)
  • Tap i prosent av brutto utlån inkl. kredittføretak: 0,08 prosent (0,05 prosent)
  • Samla prosentvis utlånsvekst siste 12 månadar: 10,6 prosent (4,6 prosent)
  • Innskotsvekst i prosent siste 12 månadar: 11,9 prosent (11,8 prosent)
  • Rein kjernekapital forhaldsmessig konsolidert: 17,2 prosent (17,8 prosent)

Utbytte på eigenkapitalbevis

Som følgje av Covid-19 pandemien har myndigheitene lagt mellombelse føringar som avgrensar moglegheitene til utdeling av utbytte fram til 30.september 2021. Banken si generalforsamling fatta vedtak om å gi styret fullmakt til å vedta tilleggsutbytte på grunnlag av banken sin årsrekneskap for 2020 på inntil 5,00 kr per eigenkapitalbevis. Fullmakta gjeld fram til ordinær generalforsamling i 2022. I praksis er dette ein utsettelse av utbetaling av utbytte til etter 30. september 2021 med atterhald om eventuelle nye føringar frå myndigheitene som forlenger restriksjonane.


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448