Investor


Eit raskt overblikk

Nøkkeltal

HOVUDTREKK I FØREBELS ÅRSREKNESKAP FOR 2019:
  • Netto renteinntekter 156,7 mill. kroner (137,6)
  • Ordinært resultat etter skatt 154,9 mill. kroner (94,2)
  • Årets resultat påverkast av eingongseffekter knytta til Fremtind transaksjon og sal av aksjar i BN Bank
  • Avkastning på eigenkapital 12,7 % (8 %)
  • Styret foreslår eit kontantutbytte på 8,00 kroner per eigenkapitalbevis, totalt 8. mill. kroner
  • Styret foreslår ei avsetning til gåvefondet på totalt 15 mill. kroner
  • Rein kjernekapitaldekning forhaldsmessig konsolidert 18,5 %
  • Vekst i utlån på totalt 9,8 % (8 %) inkl. kredittføretak
  • Vekst i innskot på totalt 7,9 % (10,6 %)


Kontaktpersonar

Olaf Eskeland
Banksjef Økonomi og finans
45225489
Stig Brautaset
Adm. direktør
90826448