Finansiell informasjon


Eit raskt overblikk


Nøkkeltal pr. 30.06.2016

 • Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor
 • Morbanken sitt resultat før skatt 53,1 mill. kr (49,1 mill. kr.)
 • Eigenkapitalavkastning etter skatt i morbank 13,2 % (10,7 %)
 • Eigenkapitalavkastninga etter skatt for konsern er 9,9 % (10,0 %)
 • Netto provisjons- og andre inntekter utgjer 43,2 mill.kr (48,0 mill.kr) i konsern, medan i morbank reduseres det med 1,7mill kr frå same tid i fjor, til 32,9 mill kr.
 • Netto avkastning på finansielle investeringar 22,1 mill. kr (25,1 mill. kr)
 • Tap på utlån første halvår fordeler seg med faktiske tap på 5,6 mill. kr og 12,1 mill. kr. i auka gruppevise avsetningar.
 • Utlånsvekst 12 mnd i eigne bøker 220 mill. kr (211 mill. kr)
 • Utlånsvekst i 2016 inklusiv overføring til SpareBank 1 Boligkreditt 467 mill.kr. (470 mill. kr) som er ei auke på 5,3 % (5,6 %)
 • Innskotsvekst 12 mnd 147 mill. kr (527 mill. kr), som utgjer 2,7 % (10,8 %)
 • Kapitaldekning for morbanken 15,21 % (14,86 %)
 • Rein kjernekapital for morbanken er 12,48 % (12,84 %)

Kontaktpersonar

Per Olav Opsal
Banksjef Finans & Risk
98287840
May Irene Odden
Controller
98287861
Thor Arne Sørheim
Rekneskapssjef
98287859
Gaute Homberset
Internkontroll
98287879