Kapitaldekning

SpareBank 1 Sørøst-Norge er en "standard bank", og benytter enkle standard metoder for beregning av risikovektet balanse. Ved utgangen av 2022 er beregnet kapitaldekning for SpareBank 1 Sørøst-Norge beregnet proforma til: 

•Ren kjernekapitaldekning på 19,5 prosent.

EUs direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra 1. januar 2007. Regelverket bygger på en standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS).

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom:

  • Mer risikosensitivt kapitalkrav
  • Bedre risikostyring og kontroll
  • Tettere tilsyn
  • Mer informasjon til markedet

 

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:

Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital

Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging

Pilar 3: Krav til offentliggjøring av informasjon