Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen dekker uførhet, varige skader og alvorlige sykdommer i tillegg til ulike utgifter og hjelpemidler knyttet til ulykke og sykdom.


Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Dekning Topp Pluss Basis

Utvalgte sykdommer:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Insulinkrevende diabetes mellitus
 • Multippel sklerose (MS)
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Cystisk fibrose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig hjerneskade
 • Amputasjon
 • Alvorlig brannskade
Utvidet stønad i tillegg til hjelpestønad fra NAV
Varig skade etter ulykke
Dagpenger ved sykehusinnleggelse
Behandlingsutgifter ved ulykke
Gratis helsetelefon
Tekniske hjelpemidler og ombygning av bolig
AV1 skolerobot
Gratis samtaler med psykolog*
Dødsfall
Uførekapital (engangsutbetaling)** 8 G 8 G 8 G
Uførepensjon (utbetaling hver måned)*** 118.620 kr i året
(9.885 kr i mnd.)
59.310 kr i året
(4.943 kr i mnd.)
 

*5 gratis telefonsamtaler med Dr.Dropin telefonpsykolog pr. kalenderår, for barn over 16 år.
**Hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år.
***Hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år.

8 G = 8 x grunnbeløp

 


Barneforsikringen inneholder

Dagpenger ved sykehusopphold

Dersom barnet må være på sykehuset i mer enn 14 dager sammenhengende, vil barneforsikringen gi støtte fra første innleggelsesdag. Totalt kan barnet få dagpenger i inntil 365 kalenderdager, dagene trenger ikke være sammenhengende, men kan gå over flere år. Forsikringen er på 1.187 kroner per dag (tilsvarer 1 % av folketrygdens grunnbeløp).

Utbetaling ved varig skade etter ulykke

En ulykke kan føre til at barnet får en fysisk skade for resten av livet, barneforsikringen gir en engangsutbetaling basert på hvor alvorlig skaden er. Full utbetaling på kroner 2.965.500 kroner (tilsvarende 25 ganger folketrygdens grunnbeløp) gis ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet.

Ved lavere invaliditet gis erstatning i forhold til invaliditetsgrad. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en ulykkesforsikring tilsvarende 1.779.300 kroner (15G) på 26 års dagen.

Kan dekke reise- og behandlingsutgifter i forbindelse med en ulykke

Forsikringen dekker behandlingsutgifter som oppstår innen fem år etter ulykken inntraff. Følgende utgifter kan dekkes av forsikringen:

 • Behandlingsutgifter gitt eller foreskrevet av lege
 • Behandlingsutgifter ved tannskader
 • Reiseutgifter

Erstatningsbeløpet er inntil 118.620 (tilsvarende 1 ganger folketrygdens grunnbeløp) per ulykkestilfelle. Som regel dekker NAV behandlingsutgiftene, det de ikke dekker kan vi dekke.

Støtte ved behov for hjelpemidler eller tilpasning av bolig

Hvis barnet får en varig sykdom eller skade som gir behov for hjelpemidler eller tilpasning av bolig, kan forsikringen erstatte rimelige og nødvendige tiltak med inntil 355.860 kroner (tilsvarende 3 ganger folketrygdens grunnbeløp. Tiltakene må godkjennes av oss på forhånd og erstatning gis bare hvis utgiftene ikke dekkes av noen andre.

Utbetaling ved utvalgte sykdommer

I noen tilfeller oppstår behov for ekstra fri fra jobb eller andre utgifter i forbindelse med at barnet ditt blir sykt. Sykdommer som gir utbetaling er følgende:

 • Kreft
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Insulinavhengig diabetes mellitus
 • Multippel sklerose
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Ulcerøs kolitt
 • Cystisk fibrose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Alvorlig hjerneskade
 • Amputasjon

Maks pengestøtte er på 474.480 kroner (tilsvarende 4 G).

Engangsutbetaling dersom barnet dør

Hvis barnet dør mottar foreldrene en engangsutbetaling på 118.620 kroner (tilsvarer folketrygdens grunnbeløp).

Utvidet støtte dersom barnet trenger ekstra omsorg

Hvis barnet har behov for ekstra tilsyn og pleie i dagliglivet, kan foreldrene få hjelpestønad fra NAV. Mottas støtte fra NAV, vil barneforsikringen gi en utvidet støtte i tillegg. Maks pengestøtte er 237.240 kroner (tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp) per år i maks 5 år.

Betalingsfritak hvis en av foreldrene dør

Dersom en av foreldrene dør betaler Fremtind barneforsikringen frem til barnet blir 20 år.

Uføreforsikring barn

Forsikringen kan utvides til å dekke arbeidsuførhet. Hvis barnet ditt blir ufør reduseres muligheten til å tjene egne penger og støtten fra NAV er mindre enn en vanlig lønning. For å dekke noe av inntektstapet anbefaler vi å kjøpe en forsikring for uførhet, siden det vil gi barnet en bedre økonomisk situasjon som voksen. Uførepensjon er månedlige utbetalinger frem til man senest blir 67 år, mens uførekapital er en engangsutbetaling.

Mer om uførepensjon
Uførepensjonen gir en utbetaling hvis barnet ditt har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Utbetalingene kan tidligst starte ved fylte 18 år. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en uførepensjon tilsvarende forsikringssummen som er valgt uten å gi nye helseopplysninger. Forsikringen varer til 67 år. Du kan velge mellom årlig uførepensjon på 

 • 118.620 kroner (1 G)
 • 94.896 kroner (0,8 G)
 • 59.310 kroner (0,5 G)

Mer om uførekapital
Uførekapitalen gir en engangsutbetaling på 948.960 kroner (8 G) hvis barnet blir erklært minst 50 % varig arbeidsufør etter fylte 18 år. Når barnet fyller 26 år videreføres automatisk en uførekapital tilsvarende 8 G uten å gi nye helseopplysninger. Forsikringen varer til 60 år. 


Barneforsikring vilkår og IPID

Vilkår

Har du barneforsikring hos oss fra før, kan det være ulikheter i hva som dekkes. Da må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for barnet ditt. 

Her kan du laste ned vilkårene som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.


Er det lenge siden du kjøpte barneforsikringen, og ønsker den nyeste forsikringen? 

Kontakt oss for mer informasjon om hva som er nytt og forbedret i dagens barneforsikring, og for hjelp til å oppgradere til nyeste versjon.

av1 robot står i et klasserom mens en jente følger med fra senga på soverommet sitt

Barneforsikringen med AV1 - robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis barnet skulle bli langtidssykemeldt.

 

Norges beste barneforsikring

Vårt forsikringsselskap Fremtind har Norges beste barneforsikring igølge bytt.no. Barneforsikringen har også fått gode utmerkelser i flere andre kåringer.

Les om våre best i test utmerkelser.

videolege illustrasjon for barneforsikring kristisk sykdom livsforsikring uføreforsikring ulykkesforsikring og behandlingsforsikring

Dr.Dropin helsehjelp

Dr.Dropin helsehjelp er en gratis og døgnåpen rådgivningstelefon for deg med barneforsikring. Det er ingen spørsmål som er for store eller små. Profesjonelt helsepersonell kan hjelpe deg og barnet ditt med spørsmål om blant annet:

 • Feber
 • Hoste
 • Søvn
 • Medisiner
 • Bør jeg oppsøke legevakt?
   

Gratis samtaler med psykolog

Trenger datteren eller sønnen din å snakke med noen om vanskelige tanker, uro eller stress?

Mange unge har perioder hvor det kan være fint å snakke med noen andre enn familie og venner. Unge over 16 år får nå gratis videosamtaler med en kvalifisert psykolog i barneforsikringen.

Forsikringen inneholder 5 gratis samtaler hos Dr.Dropin per år.


Hva lurer andre på?