Hva er egentlig bærekraft?

Definisjonen på bærekraft kan variere litt, men en kjent definisjon på bærekraftig utvikling er at det handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å ødelegge for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Det er denne definisjonen vi legger til grunn når vi snakker om bærekraft og en bærekraftig utvikling. 

Tre områder må ivaretas for at noe skal være bærekraftig: Miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold. Disse tre områdene blir ofte referert til som ESG, en forkortelse av environment (miljø), social (sosiale forhold) og governance (forretningsetiske forhold). 

En pådriver for grønn omstilling

Vi vet at spesielt små- og mellomstore bedrifter strever med omstillingen. Dette vil få konsekvenser for bunnlinja, om ikke i dag så i nær fremtid. 

Vi skal bidra til å gjøre bærekraftsarbeid enklere for bedrifter i Midt-Norge og har lansert en støtteordning hvor bedrifter kan få støtte til å bli miljøfyrtårnsertifisert gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn. 

Bærekraftsbarometeret

Årets bærekraftsbarometer er Norges største undersøkelse om bærekraft.

Undersøkelsen er utført av Sentio Research og består av en befolkningsundersøkelse, bedriftsundersøkelse og kommuneundersøkelse. 

Årets bærekraftsbarometer blir publisert i slutten av mai. 

Hva gjør vi?

Samfunnsansvar er en del av vårt DNA og bærekraft er en svært viktig del av vårt samfunnsansvar. 

Vi jobber bredt innen hele spekteret av FNs bærekraftsmål og alle de tre kategoriene som omfattes av ESG.

Fire fokusområder har blitt definert og styrer i stor grad både våre mål og ambisjoner, i hele konsernet.

Prioriterte bærekraftsmål

Vår strategi for bærekraft er bygget på bankens verdier, med ansvarlig som den viktigste rettesnoren. Vi jobber bredt med alle FNs bærekraftsmål, men basert på våre fagområder er åtte av målene prioritert høyere. 

Mål nummer 17 er særlig sentralt for oss og støtter opp under vår visjon; Sammen får vi ting til å skje.

Bærekraftsrapportering og rådgivning

Vi vet at ulike bedrifter har ulike behov – uansett hvor langt du har kommet med bærekraftsrapporteringen kan vi hjelpe.

  • Utarbeidelse av energi- og klimaregnskap
  • Bærekraftsrapportering
  • Implementering av bærekraft i bedriften
     

Ønsker du å ta mer bærekraftige valg? 

Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester som skal gjøre det litt enklere, enten du er privat- eller bedriftskunde. 

Se oversikt over relevante produkter her

Sammen får vi ting til å skje

Kan Midt-Norge bli hovedstad for fremtidens bærekraftige løsninger? Det tror konsernsjef Jan-Frode. 

Han er opptatt av at banken og våre datterselskap skal drives bærekraftig og lede an gjennom eksempelets makt. 

Samarbeid er nøkkelen – fordi sammen får vi ting til å skje.

Video placeholder image

Samfunnsutbytte

Det å bry seg om plassen vi kommer fra, er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag som sparebank. 36 prosent av banken er eid av samfunnet, det betyr at lokalsamfunnet er vår største eier.

Samfunnet får sin rettmessige del av bankens overskudd, dette kaller vi samfunnsutbytte. Hvert år får ulike prosjekter innenfor idrett, kultur, samfunns- og næringsliv i vår region støtte.

Vi er opptatt av at prosjekter vi støtter gjennom samfunnsutbytte skal ha fokus på bærekraft, enten det er innen miljø og klima, økonomiske eller sosiale forhold. 

Folkets fotavtrykk

Folkets fotavtrykk skal hjelpe kommuner og fylkeskommuner å få bedre oversikt og innsikt, og dermed gjøre det lettere for dem å ta gode valg rundt tiltak for kommunen og innbyggere.

Kartet viser gjennomsnittlig klimafotavtrykk per innbygger i et gitt område. Det er beregnet basert på forbruk av energi, mat, transport, varer og tjenester, og offentlig sektor. 

Løsningen er utviklet av Trondheims-bedriften Ducky. Vi er stolt næringspartner, og vi tilrettelegger for at våre kunder kan velge å bidra med forbruksdata.

Prinsipper, forpliktelser og medlemskap

Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

Pressemelding om initiativet

Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Prinsippene for Global Compact brukes som grunnlag for vår strategi på samfunnsansvar, og forankres i konsernets øvrige strategier. 

Vi er medlem av Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) – et globalt samarbeid mellom finansinstituasjoner som jobber for å harmonisere estimering, måling og opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. 

En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak internt. Mange av våre kontorer, inkludert vårt hovedkontor er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for å hevde dette. Dette ønsker vi å unngå, og derfor har alle selskapene i konsernet signert Grønnvaskingsplakaten.


Science Based Targets Initiative (SBTi) er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting og vurderer selskapers mål uavhengig.


 

Vi er medlem av Grønt Skipsfartsprogram, et partnerskapsprogram mellom private og offentlige aktører. Programmets overordnede mål er å bidra til realiserbare løsninger som sikrer effektiv og miljøvennlig skipsfart.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }